Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie [winkelmedewerker (verv. MB 28 februari 2020, art. 1, I: 19 juli 2020)]

 • goedkeuringsdatum
  29/11/2013
 • publicatiedatum
  B.S. 13/02/2014 (pagina 12425)
 • bron

  Numac : 2014035131
 • datum laatste wijziging
  09/07/2020

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART. 1.

 De beroepskwalificatie van aanvuller, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

ART. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van aanvuller (m/v) (BK0068) als vermeld in artikel 1
1. GLOBAAL
a. Titel
Aanvuller (m/v)
b. Definitie
Het plaatsen van producten in de winkelruimte teneinde de commerciële doelstellingen van de winkel te realiseren.
c. Niveau
3
d. Jaartal
2013
2. COMPETENTIES
2.1. Opsomming competenties
BASISACTIVITEITEN
• Gaat professioneel om met klanten (Id 17964/Id 31862)
- Verwelkomt de klant professioneel
- Toont een uitnodigende lichaamshouding
- Maakt oogcontact
- Begroet de klant volgens bedrijfsinterne afspraken
- Adviseert over producten en diensten volgens de commerciële regels van de organisatie
- Vermijdt conflicten met klanten
- Lost eventuele klachten op volgens bedrijfsinterne procedures
- Past uiterlijk en kleding aan de kenmerken van de verkoopomgeving
- Detecteert verdachte klanten met het oog op diefstalpreventie
- Grijpt in op verdachte klanten, rekening houdend met de wetgeving en met de bedrijfsinterne procedures
• Bereidt de producten en artikels voor (etiketteren, diefstalbeveiliging,...) en plaatst ze in de winkel of op een stand (Id 16582)
- Brengt de prijs aan/in volgens richtwaarden of instructies (in elektronisch systeem)
- Stelt de producten volgens de principes van `visual merchandising' ten toon
- Plaatst promotionele artikels op een commerciële plaats
- Verandert de opstelling van de producten volgens commerciële planning
- Maakt of regelt decoraties (combinaties, licht- en kleurgebruik, attributen, muziek,...)
- Beveiligt de goederen
- Controleert of de artikels juist geprijsd zijn
• Ordent afdelingen en de voorraad en bevoorraadt (bijbestellen, defecte producten uit de afdeling nemen,...) (Id 6595) (Id 35418)
- Vult producten aan volgens het verbruik
- Vult aan volgens gangbare principes (first in-first out, nieuwe collectie,...) en bedrijfsprocedures
- Past de bestelprocedure toe
- Merkt gebreken aan de producten op en neemt gepaste maatregelen
- Schikt producten permanent presentabel
- Legt of hangt misplaatste artikels terug
- Ontvangt collecties/leveringen
• Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt bestellingen (Id 18152/Id 31864)
- Gebruikt software voor voorraadbeheer en voor het plaatsen van bestellingen
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Vult een bestelformulier in
- Contacteert leveranciers
- Meldt tekorten van producten volgens bedrijfsafspraken
- Plaatst een bestelling
• Ontvangt goederen en producten en controleert de levering (Id 18111/Id 31908)
- Vergelijkt de levering met de bestelbon en andere formulieren
- Registreert de levering
- Evalueert de kwaliteit van de levering (beschadigingen, gebreken, aantastingen,...)
- Meldt leveringen die niet voldoen volgens de bedrijfseigen procedures
- Slaat de goederen en producten op volgens de gangbare principes (`first in first out',...)
• Onderhoudt de verkoopruimte en de producten in de afdeling en maakt ze schoon (Id 7134/Id 14631/Id 31865)
- Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht (vegen, ontsmetten,...)
- Beperkt en sorteert afval volgens de richtlijnen
- Benut vrije momenten voor extra schoonmaakwerkzaamheden
- Veroorzaakt geen hinder voor klanten
• Inventariseert producten (Id 24112)
- Telt de voorraad, manueel of scant met de actuele technologieën
SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
• Producten of artikels in de winkelrekken plaatsen en aanvullen (Id 20440/Id 21504)
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,...)
- Ruimt niet verkoopbare artikels op en maakt de rekken schoon
- Prijst artikelen
- Past bij het presenteren in de rekken de richtlijnen m.b.t. hygiëne toe
• Het verpakken en etiketteren van producten in een afdeling uitvoeren/controleren (Id 8184/Id 31863)
- Gebruikt optische leestoestellen voor barcodes (scanner, flasher,...)
- Prijst artikelen
- Weegt producten af
- Verpakt producten met de hand of met een verpakkingsmachine
- Verpakt efficiënt en kostenbewust
- Controleert de verpakking en het etiket
- Controleert de prijs
- Voorziet verpakkingsmateriaal
- Gaat in op vragen van klanten
• Controleert de staat van bewaring en bederfbare producten (Id 2181)
- Beoordeelt de versheid zintuiglijk
- Controleert de temperatuur en de versheid van de goederen aan de hand van meetapparatuur
- Controleert en registreert de temperatuur in de opslagruimte
- Controleert vervaldata
- Verwijdert producten die niet meer aan de (houdbaarheids)norm voldoen
- Verwijdert beschadigde producten
- Registreert producten die verkocht worden met reductie of die verwijderd worden als afval
• Controleert de temperatuur van koelkasten, koelruimtes voor voorraden in een afdeling controleren (Id 432/Id 31866)
- Leest de temperatuur af
- Stelt de temperatuur bij indien nodig
2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen
2.2.1 Kennis
Generiek
- Basiskennis Frans
zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop
- Basiskennis Engels
zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop
- Basiskennis van informatica
- Basiskennis van de producten en hun toepassingen voor de courante sectoren (voeding, fashion, multimedia en doe-het-zelf...)
- Kennis van conflicthantering
- Kennis van principes van klantvriendelijkheid
- Kennis van typologie van klanten of consumenten
- Kennis van winkelgedrag (wanneer en waar winkelen mensen...)
- Kennis van wet- en regelgeving i.v.m. diefstalpreventie : rechten van personeel en van klant
- Kennis van profiel van diefstalgevoeligheid winkel en producten
- Kennis van merchandisingtechnieken
- Kennis van technieken voor diefstalpreventie
- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
- Kennis van voorraadbeheer : aanvultechnieken, rotatie, hoeveelheden
- Kennis van inventarisatietechnieken
- Kennis van schoonmaakmiddelen en -technieken
- Kennis van scantechnieken
- Kennis van winkelorganisatie en verantwoordelijkheidsdomeinen
- Kennis van milieu-,veiligheids- en hygiëne voorschriften voor de organisatie
- Kennis van presentatietechnieken van producten
- Kennis van weegschalen
Specifiek
- Kennis van machines voor goederenbehandeling
- Kennis van etiketterings- en prijsaanduidingstechnieken
- Kennis van de HACCP-procedures (Hazard Analysis and Critical Control Points)
- Kennis kwaliteitslabels en milieulogo's
- Kennis van (wettelijke) veiligheidsvoorschriften i.v.m. gebruik van producten, gereedschappen en toestellen.
2.2.2. Vaardigheden
Cognitieve vaardigheden
- Het kunnen professioneel verwelkomen van de klant
- Het zich kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur
- Het kunnen detecteren van verdachte klanten
- Het zich kunnen empathisch opstellen ten opzichte van klanten
- Het zich kunnen op de hoogte houden van recente ontwikkelingen in het productgamma
- Het kunnen informeren van de klant over de diensten bij verkoop (herstel, levering, gratis krediet, getrouwheidskaart,...)
- Het kunnen plaatsen van producten en artikels in de winkel op een commerciële wijze
- Het kunnen toepassen van de bestelprocedure
- Het kunnen ontvangen, controleren en registreren van collecties/leveringen
- Het kunnen gebruiken van software voor voorraadbeheer en voor het plaatsen van bestellingen
- Het kunnen contacteren van leveranciers
- Het kunnen inschatten van afwijkingen van de netheidsnorm en het kunnen ingrijpen op een milieubewuste manier
- Het kunnen controleren van de staat van bewaring van bederfbare producten
- Het kunnen verzamelen van documenten voor de traceerbaarheid van goederen
- Het kunnen aanvullen van producten volgens verbruik en volgens de bedrijfsprocedures
- Het kunnen adviseren over producten en diensten volgens de commerciële regels van de organisatie
- Het kunnen controleren van verpakking en etiket
Probleemoplossende vaardigheden
- Het kunnen behandelen van klachten van klanten volgens bedrijfsinterne procedures
- Het kunnen oplossen van eventuele klachten
- Het kunnen adequaat reageren op diefstalpogingen
- Het kunnen prioriteiten stellen (onvoorziene leveringen, onverwachte klantenstromen,...)
- Het kunnen vermijden van conflicten met klanten
- Het kunnen ingrijpen bij contaminatierisico's
Motorische vaardigheden
- Het kunnen verwijderen/deactiveren van diefstalbeveiliging
- Het kunnen verpakken van de artikels volgens het gebruik, hun aard of bestemming
- Het kunnen verkoopsklaar maken van producten en artikels
- Het kunnen netjes houden van de verkoopruimte op een milieubewuste manier
- Het kunnen plaatsen van producten en artikels in de winkel op een commerciële wijze
- Het kunnen aantrekkelijk schikken van promotionele artikels
- Het kunnen langdurig rechtop staan
- Het kunnen ergonomisch heffen en tillen van zware lasten
- Het zintuigelijk kunnen beoordelen van versheid
- Het kunnen afwegen van producten
- Het efficiënt en kostenbewust kunnen verpakken met de hand of met een verpakkingsmachine
2.2.3. Context
Omgevingscontext
- Werkt in een winkel of groothandelszaak, klein of groot (meer dan 100 werknemers), verschillende productgamma's en settings (zelfbediening, traditioneel, geïntegreerd, zelfstandig, franchise).
- Omstandigheden kunnen variëren volgens drukte, seizoenen, weeromstandigheden, feestdagen,...
- Komt in contact met klanten, verkopers, leveranciers en magazijniers.
- De winkel kan zich zowel in eentalig als meertalige regio's bevinden (toeristische centra, Brussel en omgeving).
- Werkt afwisselend koude en warme ruimtes (buiten - binnen).
- Werkt ook 's avonds en in het weekend.
- Wordt geconfronteerd met piekmomenten die een verhoogd werktempo vereisen.
Handelingscontext
- Moet bederfbare/waardevolle/beperkt houdbare producten met bijzondere voorzichtigheid behandelen.
- Moet de nodige zelfbeheersing in geval van diefstal en/of klachten aan de dag leggen.
- Is meebepalend voor het imago en de commerciële resultaten van de winkel.
- Het omgaan met de producten, materialen en toestellen vereisten een grote variatie in manipulatietechnieken.
2.2.4. Autonomie
- Is zelfstandig in het bepalen van de volgorde van zijn activiteiten en het aanbrengen van beperkte wijzigingen in uitstalling
- Is gebonden aan interne afspraken, bedrijfsprocedures en regelgeving bij het uitvoeren van zijn activiteiten
- Doet beroep op de verantwoordelijke bij voor hem/haar onoplosbare problemen
2.2.5. Verantwoordelijkheid
- Professionele omgang met klanten
- Voorbereidde en in de winkel/op een stand geplaatste producten en artikels
- Geordende afdelingen en voorraad
- Een opgevolgde voorraad, vastgestelde tekorten en gemaakte bestellingen
- Ontvangen goederen en een gecontroleerde levering
- Een onderhouden en schoongemaakte verkoopruimte en producten
- Geïnventariseerde producten
- Aangevulde en in de winkelrekken geplaatste producten of artikels
- Verpakte en geëtiketteerde producten
- Een gecontroleerde staat en bewaring van bederfbare producten, uit de handel gehaalde producten die niet meer kunnen worden verkocht
- Een gecontroleerde temperatuur van koelkasten en koelruimtes voor voorraden
2.3. Vereiste attesten
In de voedingshandel is het medisch attest voor werk in de voedingsindustrie volgens de wettelijke regelgeving vereist.