[1B.Vl.R. van 10/04/2020
B.S. 15/05/2020
OPGEHEVEN:1B.Vl.R. van 10/04/2020
B.S. 15/05/2020
] Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging

  • goedkeuringsdatum
    29 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.13/02/2014
  • datum laatste wijziging
    15/05/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 10/04/2020 (B.S. 15/05/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van operator textielverzorging, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van operator textielverzorging (m/v) (BK0086) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Operator textielverzorging (m/v)

b. Definitie

Het uitvoeren van alle verwerkingshandelingen bij het verzorgen van textielartikelen in een industriële omgeving met behulp van verschillende al dan niet programmeerbare industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en verwerkingsvereisten teneinde de continuïteit van het behandelingsproces te garanderen.

c. Niveau

4

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Ontvangt, merkt (Id 24967), identificeert (soort artikels, klant, ...) (Id 25567) en sorteert het wasgoed volgens soort en kleur van de artikels en de aard van het textiel (Id 17800-c)

- Leest codes en symbolen

- Gebruikt indien nodig optische leestoestellen

- Leest technische documenten

- Sorteert en telt

- Haalt ongewenste voorwerpen uit het wasgoed

- Berekent kwantiteit

- Identificeert vlekken en vuil

- Legt wasgoed op de voorziene plaats

- Merkt afwijkingen op

- Vult formulieren in

Verdeelt het wasgoed volgens noodzaak of behoeften van de verschillende werkposten (Id 20486-c, Id 17790-c, Id 25567-c)

- Bedient het hangbaansorteersysteem of hanteert bakken en karretjes met wasgoed

- Volgt de voortgang van de werkzaamheden op aan de hand van werkschema's

- Houdt rekening met de tijdsduur en volgorde van de opdrachten

Vult de was-, droog- en plooimachines met wasgoed volgens hun capaciteit (Id 21883)

- Berekent de hoeveelheid wasgoed

Bereidt de was- en/of behandelingsproducten voor en doseert ze naargelang het soort wasgoed en de mate van vervuiling (Id 20469)

- Hanteert chemische producten

- Gebruikt een hoeveelheid product volgens de opdracht

Start de was-, droog- en plooicyclus van de machines op en laadt ze op het einde van de cyclus uit (Id 9253)

- Leest technische documenten

- Stelt het programma van machines in voor de opdracht

- Volgt het verloop van het programma op

- Gaat na of de machines volledig leeg zijn

- Roept hulp in bij problemen

Controleert het uitzicht van het behandelde wasgoed, identificeert beschadigde artikels identificeren en haalt ze eruit (Id 1187)

- Identificeert vlekken en vuil

- Merkt afwijkingen op

- Houdt beschadigde artikels apart

- Meldt afwijkingen aan de verantwoordelijke

Maakt het behandelde wasgoed klaar en pakt het in (Id 25294)

- Houdt zich aan de werkfiches

- Controleert de strijkkwaliteit, vouwwijze en afwerking

- Telt en sorteert

- Pakt manueel of machinaal in

- Voegt juiste leveringsbon of andere documenten toe

Onderhoudt machines (reinigen van de filters, schoonmaken van de roosters ...) en desinfecteert karretjes en bakken (Id 7695)

- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht

Behandelt het wasgoed: manueel plooien (Id 24968-c), manueel strijken (Id 24969-c), persen (Id 24970-c)

- Gebruikt strijktafel met afzuiging

- Gebruikt de strijkpers

- Gebruikt een stoompers en/of -pop

- Voert een eindcontrole of tussencontrole uit

Ordent het wasgoed op klerenstandaards en rekken en bergt het op (Id 24184-c)

- Voorkomt kreuken in het wasgoed

Herstelt kleding en linnen (Id 14258-c)

- Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht

- Stelt de stik- of patchmachine af

- Herstelt de kledij of het linnen volgens de gekozen techniek in functie van het optimaliseren van de functionaliteit van het artikel

- Plaatst de herstelde stukken in het afwerkingsproces

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Behandelt het wasgoed: manueel chemisch reinigen (Id 24966-c)

- Gebruikt de gepaste ontvlekkingsmiddelen

- Kiest de juiste ontvlekkingsapparatuur

- Voert een eindcontrole/tussencontrole uit

Garandeert de continuïteit van het behandelingsproces (Id 17483-c, Id 16361-c)

- Gebruikt courante software in functie van textielverzorging

- Houdt zich aan de productieplanning en productiefiches

- Verdeelt de medewerkers over de werkposten

- Houdt rekening met de vaardigheden en de werklast van de medewerkers

- Past de planning en inzet van het personeel aan bij onvoorziene omstandigheden

- Selecteert machines en geschikt gereedschap

- Verdeelt de activiteiten tussen de ateliers en de ploegen

- Verdeelt het personeel over de werkposten

- Organiseert de bevoorrading van de werkplaats (grondstoffen, producten, consumptiegoederen)

- Controleert/beheert de voorraad

De gegevens over de activiteiten en de productiestoringen analyseren en bijsturingen voorstellen (Id 22345)

- Gebruikt courante software in functie van textielverzorging

- Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling

- Houdt gegevens bij over het productieverloop (productiegegevens, storingen)

- Gaat na wat de oorzaken zijn van storingen of afwijkingen

- Zoekt naar een oplossing die de planning niet in de war brengt

- Stelt prioriteiten bij problemen

- Overlegt over aanpassing van het productieproces

- Verleent de medewerkers hulp en advies bij technische problemen

De naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften controleren (Id: 18165)

- Werkt veiligheidsvoorschriften en werkprocedures uit

- Licht regels en afspraken van de organisatie toe

- Geeft instructies aan de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels

- Controleert het naleven van voorschriften, procedures en afspraken

- Bekijkt samen met een veiligheidscoördinator of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren

- Volgt de implementatie van deze aanpassingen op

Het team sensibiliseren over de reglementering, de kwaliteit ... en technische bijstand verlenen tijdens de productie (Id 13915)

- Licht regels en afspraken van de organisatie toe

- Demonstreert en geeft informatie aan de medewerkers over het omgaan en de werking van materieel/machines

- Controleert de uitvoering van de opdrachten

- Geeft waar nodig extra uitleg

- Verleent hulp en advies bij technische problemen

- Stimuleert de medewerkers tot het leveren van kwaliteit en snelheid

- Onthaalt en begeleidt nieuwe medewerkers bij hun integratie, een opleiding of nieuwe taken

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van mechanica en het elementaire onderhoud van machines voor textielverzorging

- Basiskennis van methodes voor probleemoplossing

- Basiskennis van technieken voor het leiden van een team

- Basiskennis van courante software in functie van textielverzorging

- Kennis van hersteltechnieken van textiel

- Kennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging

- Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen

- Kennis van ontsmettingsprocedures

- Kennis van de kenmerken van reinigingsproducten voor textiel

- Kennis van methodes voor risicoanalyse voor de textielverzorging

- Kennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van kwaliteitsnormen

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Het kunnen lezen van codes en symbolen

- Het kunnen lezen van technische documenten

- Het kunnen sorteren en tellen

- Het kunnen identificeren van vlekken en vuil

- Het kunnen opmerken van afwijkingen

- Het kunnen invullen van formulieren

- Het kunnen opvolgen van de voortgang van de werkzaamheden aan de hand van werkschema's

- Het kunnen rekening houden met de tijdsduur en volgorde van de opdrachten

- Het kunnen berekenen van de hoeveelheid wasgoed

- Het kunnen hanteren van chemische producten

- Het kunnen gebruiken van een hoeveelheid product volgens de opdracht

- Het kunnen instellen van het programma van machines voor de opdracht

- Het kunnen opvolgen van het verloop van het programma

- Het zich kunnen houden aan de werkfiches

- Het kunnen manueel of machinaal inpakken

- Het kunnen afstemmen van de techniek en het materieel op de opdracht

- Het kunnen gebruiken van de strijkpers

- Het kunnen gebruiken van een stoompers en/of -pop

- Het kunnen uitvoeren van een eindcontrole of tussencontrole

- Het kunnen gebruiken van een strijktafel met afzuiging

- Het kunnen voorkomen van kreuken in het wasgoed

- Het kunnen afstellen van de stik- of patchmachine

- Het kunnen herstellen van de kledij of het linnen volgens de gekozen techniek in functie van het optimaliseren van de functionaliteit van het artikel.

- Het kunnen plaatsen van de herstelde stukken in het afwerkingsproces

Specifiek

- Het kunnen gebruiken van de gepaste ontvlekkingsmiddelen

- Het kunnen kiezen van de juiste ontvlekkingsapparatuur

- Het kunnen uitvoeren van een eindcontrole/tussencontrole

- Het zich kunnen houden aan de productieplanning en productiefiches

- Het kunnen verdelen van de medewerkers over de werkposten

- Het kunnen rekening houden met de vaardigheden en de werklast van de medewerkers

- Het kunnen aanpassen van de planning en inzet van het personeel bij onvoorziene omstandigheden

- Het kunnen gebruiken courante software in functie van textielverzorging

- Het kunnen houden van overzicht op de werkzaamheden op de afdeling

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het productieverloop (productiegegevens, storingen)

- Het kunnen overleggen over aanpassing van het productieproces

- Het kunnen uitwerken van veiligheidsvoorschriften en werkprocedures

- Het kunnen toelichten van regels en afspraken van de organisatie

- Het kunnen instrueren van de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels

- Het kunnen controleren van het naleven van voorschriften, procedures en afspraken

- Het kunnen bekijken of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren, samen met een deskundige

- Het kunnen opvolgen van de implementatie van deze aanpassingen

- Het kunnen demonstreren en instrueren van medewerkers over het omgaan en de werking van materieel/machines

- Het kunnen controleren van de uitvoering van de opdrachten

- Het kunnen geven van extra uitleg waar nodig

- Het kunnen stimuleren van de medewerkers tot het leveren van kwaliteit en snelheid

- Het kunnen onthalen en begeleiden van nieuwe medewerkers bij hun integratie, een opleiding of nieuwe taken

- Het kunnen selecteren van machines en geschikt gereedschap

- Het kunnen verdelen van activiteiten tussen de ateliers en de ploegen

- Het kunnen verdelen van het personeel over de werkposten

- Het kunnen organiseren van de bevoorrading van de werkplaats (grondstoffen, producten, consumptiegoederen)

- Het kunnen controleren/beheren van de voorraad

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek

- Het kunnen inroepen van hulp bij problemen

Specifiek

- Het kunnen nagaan van wat de oorzaken zijn van storingen of afwijkingen

- Het kunnen zoeken naar een oplossing die de planning niet verstoort

- Het kunnen stellen van prioriteiten bij problemen

- Het kunnen verlenen van hulp en advies aan de medewerkers bij technische problemen

Motorische vaardigheden

Generiek

- Het kunnen bedienen van het hangbaansorteersysteem of hanteren van bakken en karretjes met wasgoed

- Het kunnen indien nodig gebruiken van optische leestoestellen

- Het kunnen leggen van wasgoed op de voorziene plaats

- Het kunnen nagaan of de machines volledig leeg zijn

- Het kunnen apart houden van beschadigde artikels

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend zowel in KMO's als in industriële ondernemingen waar textiel verzorgd wordt.

- Het wordt uitgeoefend in een lawaaierige en min of meer warme en vochtige omgeving.

- Het uitoefenen van dit beroep vereist (zware) fysieke arbeid

- Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag- of ploegenstelsel.

- De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming

- Dit beroep wordt steeds in eenzelfde werkruimte uitgevoerd (zelfde machines, zelfde handelingen) maar waarin, op basis van het productieorder, elementen kunnen veranderen (bv. grondstoffen,...)

- De werkcontext is gestructureerd met tijdsdruk.

- In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften

- Vermits hij/zij het proces overziet zal er frequent omgegaan moeten worden met wisselende situaties (uitvallen van machine, afwezigheid werknemer, afhandelen spoedbestelling...)

Handelingscontext

- Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product

- De operator textielverzorging controleert de machineveiligheidsinstructies en de veiligheid op en rond de werkplek van de werknemers.

- De beroepsbeoefenaar houdt toezicht op de netheid van de werkplek van de medewerkers.

- Houdt toezicht op het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij de medewerkers.

2.2.4 Autonomie

De operator textielverzorging :

- is zelfstandig in het uitvoeren van de eigen werkzaamheden, het optimaliseren van het behandelingsproces en het oplossen van problemen.

- rapporteert en legt hierover verantwoording af aan de bedrijfsleiding

- doet beroep op gespecialiseerde vakmensen en/of de bedrijfsleiding voor het oplossen van grote problemen

- is gebonden aan de bedrijfsrichtlijnen

2.2.5 Verantwoordelijkheid

De operator textielverzorging is verantwoordelijk voor :

- het kwaliteitsvol verwerken en afleveren van het eindproduct en dit volgens de mondelinge en schriftelijke instructies van de bedrijfsleiding.

- het oplossen van repetitieve onnauwkeurigheden

- het toezicht houden op de netheid van de werkplek van de medewerkers

- de controle van de machineveiligheidsinstructies en de veiligheid op en rond de werkplek van de werknemers.

- het toezicht op de uitvoering van preventief of curatief onderhoud van machines

- het evalueren van de gegevens van de activiteiten van de medewerker

- het ondersteunen en stimuleren van de medewerkers in functie van het verzekeren van de continuïteit van het behandelingsproces.

2.3 Vereiste attesten

Geen attesten vereist.