Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie diamantbewerker

 • goedkeuringsdatum
  21/02/2014
 • publicatiedatum
  B.S. 2/05/2014 (pagina 35892)
 • bron

  Numac : 2014035329
 • datum laatste wijziging
  05/06/2020

Aanhef

De Vlaamse Regering,


Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 3 februari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;


Na beraadslaging,

Besluit :

ART. 1.

De beroepskwalificatie van diamantbewerker, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

ART. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van diamantbewerker (m/v) (BK00110) als vermeld in artikel 1.
1. GLOBAAL
a. Titel
Diamantbewerker (m/v)
b. Definitie
Verdeelt (zaagt), snijdt, slijpt de diamant, manueel of via mechanische procedés, aan de hand van een strikt te volgen planning waarin slijpvorm, grootte, verhoudingen bepaald worden teneinde het optimale rendement van de afgewerkte diamant te bekomen.
c. Niveau
4
d. Jaartal
2014
2. COMPETENTIES
2.1 Opsomming competenties
BASISACTIVITEITEN
* Zaagt/verdeelt de diamant (co00743)
- Scant de diamant
- Stelt de machine in volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant
- Plaatst de diamant volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant
- Correcte inpassing in het verdeeltoestel in functie van de voorafgaande scanning
- Volgt het verdeelproces op
- Vult het technisch dossier permanent aan
* Snijdt de diamant (co00744)
- Stelt de machine in volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant én volgens de gekozen vorm
- Voert een verwerkingstest uit
- Controleert de verwerkingsmethode van de machine
- Start de machine op
- Volgt het verwerkingsproces op via interpretatie van parameters
- Vult het technisch dossier permanent aan
* Slijpt de diamant (co00745)
- Interpreteert de gegevens van de scanning van de diamant
- Vult het technisch dossier permanent aan
- Plaatst de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap
- Controleert permanent het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces
- Voert een verwerkingstest uit
- Start het slijpproces op
- Controleert de impact van de uitgevoerde handelingen
- Stuurt het bewerkingsproces bij indien nodig
- Voert permanente controles uit op basis van vooraf bepaalde parameters
- Voert een kwaliteitscontrole uit van de uitgevoerde bewerkingen
* Slijpt elke steen met een grote fijngevoeligheid (co00746)
- Voelt de specificaties van elke steen aan
- Voert fijn motorische handelingen uit
- Maakt de juiste combinatie van handelingen m.b.t. steen en bewerkingsmateriaal in functie van een optimale bewerking van elke steen
* Gaat om met hoogtechnologische machines (co00747)
- Werkt met specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
- Volgt strikt de planning op
* Interpreteren van de natuurlijke eigenschappen van de diamant tijdens het slijpproces (co00748)
- Gebruikt een loep
- Gebruikt een microscoop
- Bekijkt de natuurlijke eigenschappen elke diamant
- Bekijkt de groeirichting van elke diamant
- Voert de juiste handelingen in functie van de groeirichting uit
* Voert herstellingen of aanpassingen uit op het bewerkingsmateriaal: Bewerken van defecte elementen (Id 25165-c) - Bewerken van ontbrekende elementen (Id 25166-c) - Op maat maken (Id 25167-c)
- Analyseert het defect aan het bewerkingsmateriaal
- Herstelt fijne mechanische onderdelen van het bewerkingsmateriaal
* Geeft de technieken van het vak door (Id 263-c)
- Volgt de vaardigheden van de collega's op
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Doet suggesties voor opleiding
- Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de collega's
- Stuurt bij indien nodig
2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen
2.2.1 Kennis
- Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
- Basiskennis van werkpostorganisatie
- Kennis van kwaliteitsnormen
- Kennis van werking en bediening van de machines
- Kennis van werkgereedschappen
- Kennis van het lezen van technische tekeningen
- Kennis van gemmologie
- Kennis van tekentechnieken
- Kennis van kantoorsoftware
- Kennis van de slijprichting van diamanten
- Kennis van hoogtechnologische soft- en hardware voor het bewerken van diamanten
- Grondige kennis slijpproces en slijptypes van diamanten
2.2.2 Vaardigheden
Cognitieve vaardigheden
- Het kunnen scannen van de diamant
- Het kunnen instellen van de machine volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant
- Het kunnen plaatsen van de diamant volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant
- Het correct kunnen inpassen van de diamant in het verdeeltoestel in functie van de voorafgaande scanning
- Het kunnen opvolgen van het verdeelproces
- Het permanent kunnen aanvullen van het technisch dossier
- Het kunnen instellen van de machine volgens de berekening in functie van het optimale rendement van de afgewerkte diamant en volgens de gekozen vorm
- Het kunnen uitvoeren van een verwerkingstest
- Het kunnen controleren van de verwerkingsmethode van de machine
- Het kunnen opvolgen van het verwerkingsproces via interpretatie van parameters
- Het kunnen interpreteren van de gegevens van de scanning van de diamant
- Het kunnen plaatsen van de diamant volgens de berekening in het slijptoestel en/of werkgereedschap
- Het permanent kunnen controleren van het instrumentarium tijdens het uitvoeringsproces
- Het kunnen opstarten van het slijpproces
- Het kunnen controleren van de impact van de uitgevoerde handelingen
- Het permanent kunnen uitvoeren van controles op basis van vooraf bepaalde parameters
- Het kunnen uitvoeren van kwaliteitscontrole van de uitgevoerde bewerkingen
- Het kunnen aanvoelen van de specificaties van elke steen
- Het kunnen maken van de juiste combinatie van handelingen en steen én bewerkingsmateriaal in functie van een optimale bewerking van elke steen
- Het kunnen werken met specifieke soft- en hardware voor het bewerken van diamant
- Het kunnen strikt opvolgen van de planning
- Het kunnen bekijken van de natuurlijke eigenschappen van elke diamant
- Het kunnen bekijken van de groeirichting van elke diamant
- Het kunnen uitvoeren van de juiste handelingen in functie van de groeirichting
- Het kunnen opvolgen van de vaardigheden van de medewerkers
- Het kunnen opvolgen van de ontwikkelingen in het vakgebied
- Het kunnen doen van suggesties voor opleiding
- Het kunnen geven van uitleg over de uitvoering van opdrachten
- Het kunnen zelf geven van het goede voorbeeld
- Het kunnen bespreken van de uitvoering van de opdrachten met de collega's
- Het kunnen analyseren van het defect aan het bewerkingsmateriaal
Probleemoplossende vaardigheden
- Het kunnen bijsturen van het bewerkingsproces indien nodig
- Het kunnen herstellen van fijne mechanische onderdelen van het bewerkingsmateriaal
Motorische vaardigheden
- Het kunnen opstarten en instellen van de machine
- Het kunnen uitvoeren van fijn motorische handelingen (slijpen van elke steen in combinatie met het juiste bewerkingsmateriaal en de juiste handelingen i.f.v. de groeirichting ...)
- Het kunnen gebruiken van een loep
- Het kunnen gebruiken van een microscoop
2.2.3 Context
Omgevingscontext
- Dit beroep wordt uitgeoefend in een diamantslijpatelier.
- Het wordt uitsluitend uitgeoefend in een dag-systeem.
- Dit beroep wordt in een vrij eenvoudige, vertrouwde context uitgeoefend.
- Het slijpproces verschilt van steen tot steen
- Het werk wordt uitgevoerd in een licht lawaaierige omgeving.
- De werkcontext is gestructureerd met een belangrijke tijdsdruk en een permanent besef van de hoge kwaliteit van de afwerkingsgraad.
- Binnen dit beroep is een goede communicatie belangrijk voor o.a. het doorgeven van kennis aan collega's.
Handelingscontext
- Werkt onder een zeer grote vorm van concentratie rond de uitvoeringsvereisten
- Houdt steeds rekening met de vooropgestelde planning
- Werkt met de nodige flexibiliteit
- Communiceert doelgericht
- Werkt met verschillende collega's in dezelfde ruimte
- Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften
- Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen
- Is zich bewust van grote impact van zijn handelingen
- Volgt de evolutie van het verwerkingsproces op
- Houdt steeds rekening met het optimale rendement van de afgewerkte diamant
2.2.4 Autonomie
- is zelfstandig in het uitvoeren van het bewerkingsproces, de realisatie ervan en het indien nodig bijsturen van collega's.
- is gebonden aan specifieke instructies, productieplanning, eigenschappen van de grondstoffen.
- doet beroep op de productieverantwoordelijke bij probleemsituatie waar bijsturing van het bewerkingsproces vereist is.
2.2.5 Verantwoordelijkheid
- het bewerken van de diamant
- de kwaliteit van het afgewerkte product
- het juist inschatten van de productietijd van het bewerkingsproces
- het interpreteren en het accuraat uitvoeren van de planning
- het permanent bijhouden van het technisch dossier
- het voortdurend besef het vooropgesteld doel te bereiken
het doorgeven van de technieken van het vak aan collega's
2.3 Vereiste attesten
Er zijn geen attesten vereist.