Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (uittreksel - NO/Gelijke onderwijskansen)

  • goedkeuringsdatum
    21 maart 2014
  • publicatiedatum
    B.S.28/08/2014
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    02/01/2015

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

DECREET betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK VII. - Andere bepalingen

...

Afdeling 3. - Overgangsbepaling

...

Art. VII.4.

De leerlingen met een inschrijvingsverslag voor type 1 of 8, of opleidingsvorm 3, type 1, uitgereikt voor de inwerkingtreding van dit decreet en die ingeschreven zijn in een school voor buitengewoon onderwijs, blijven voor de duur van hun inschrijving in het betreffende onderwijsniveau en op basis van een aparte telling, in aanmerking komen voor de berekening van omkadering en werkingsmiddelen volgens de normen van het type basisaanbod.

...

Afdeling 5. - Inwerkingtreding

Art. VII.14.

Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016, met uitzondering van artikel VII.2 dat in werking treedt op 1 april 2014, de artikelen VII.5, VII.8, VII.9, VII.10, VII.11, VII.12 en VII.13 die in werking treden op 1 september 2014 en de artikelen VII.1, VII.6 en VII.7 die in werking treden op 1 september 2015.