[1B.Vl.R. van 10/04/2020
B.S. 08/05/2020
OPGEHEVEN:1B.Vl.R. van 10/04/2020
B.S. 08/05/2020
] Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus

  • goedkeuringsdatum
    05 december 2014
  • publicatiedatum
    B.S.20/03/2015
  • datum laatste wijziging
    08/05/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 10/04/2020 (B.S. 08/05/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 16 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 2014;

Op voorstel van de minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van koeltechnicus, ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van koeltechnicus (m/v) (BK0142) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

`Koeltechnicus(m/v)'

b. Definitie

`Stelt koeltechnische installaties in dienst en voert preventief en correctief onderhoud uit teneinde de installatie volgens de veiligheidsregels, de regelgeving en de opgegeven specificaties te realiseren.'

c. Niveau

5

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (Id 13315-c)

- Wisselt informatie uit met collega's, derden en opdrachtgevers

- Houdt planning en werkdocumenten bij

- Rapporteert indien nodig

- Werkt in teamverband

- Controleert de werkzaamheden van het team en stuurt bij indien nodig

Organiseert de taken in functie van een dagplanning (co 01135)

- Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren

- Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad

- Houdt voorraden bij en vult aan

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01136)

- Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

- Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega's tegen schadelijke stoffen

- Neemt gepaste maatregelen bij opslag van en ongelukken met gevaarlijke producten

- Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen

- Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften

- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) volgens de specifieke voorschriften

- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies

- Slaat gereedschappen en materiaal op

Werkt op hoogte (co 01137)

- Bouwt stellingen op en af volgens de veiligheidsregels

- Gebruikt ladders en hoogtewerkers volgens de veiligheidsregels

- Installeert een geschikte randbeveiliging

- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) aangepast aan de werkomstandigheden

Gebruikt machines en gereedschappen (co 01138)

- Gebruikt gepaste machines en gereedschappen

- Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik

- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

- Reinigt en controleert de machines en gereedschappen na gebruik

Bereidt installatiewerken voor (co 01139)

- Voert afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijke demontage van oude installaties uit volgens de voorschriften

- Zet de leidingstracés uit SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Stelt de koelinstallatie in dienst of doet eindassemblage (Id 17832-c)

- Controleert de installatie op conformiteit met de installatiespecificaties

- Berekent de benodigde hoeveelheid koelmiddel in functie van de leidinglengte en componenten

- Vult de volledige installatie volgens de instructies in het werkschema

- Voert een druktest uit volgens de geldende wetgeving

- Vacumeert de koelinstallatie indien nodig

- Zet de installatie onder spanning

- Stelt de regelapparatuur in werking

- Stelt de parameters in

- Vult de installatie met de berekende hoeveelheid van het voorgeschreven koelmiddel

- Corrigeert de hoeveelheid koelmiddel in functie van de bedrijfsomstandigheden door aftappen of bijvullen van koelmiddel zonder koelmiddelverlies

- Meet en regelt de installatie conform de opgegeven specificaties in functie van de optimale werking en een zo laag mogelijk energieverbruik

Voert preventief onderhoud uit (Id 4552-c)

- Analyseert de storingsgeschiedenis van de installatie

- Interpreteert foutcodes en de waarde van parameters, eventueel met behulp van installatieschema's, die een oorzaak kunnen zijn van een storing

- Beslist op basis van de foutenanalyse welke delen van de installatie verdere werkzaamheden vereisen

- Volgt de checklist zodat alle onderdelen worden nagekeken

- Vervangt onderdelen op basis van de checklist

- Tapt af, ververst en/of smeert onderdelen die dit nodig hebben

- Reinigt onderdelen o Voert correctief onderhoud uit (Id 4552-c)

- Verwerkt de ontvangen informatie van de storing of stilstand

- Analyseert de storingsgeschiedenis van de installatie

- Interpreteert foutcodes en de waarde van parameters, eventueel met behulp van installatieschema's, die een oorzaak kunnen zijn van een storing

- Lost indien nodig eerst de gevolgen van een elektrische of koeltechnische storing op, zodat de installatie werkt en de oorzaak van de storing gezocht kan worden

- Beslist op basis van de foutenanalyse welke delen van de installatie verdere werkzaamheden vereisen

- Maakt de plaats waar hij een onderdeel moet vervangen vrij van koelmiddel

- Schakelt indien nodig de werking van de installatie uit volgens de instructies

- Vervangt of hergebruikt onderdelen volgens de voorschriften

Plaatst, demonteert en monteert alle onderdelen en componenten van de klimaat-, koel- en vriesinstallaties (Id 16508-c)

- Houdt zich aan montage- en demontagevoorschriften, plannen en schema's

- Volgt en respecteert de montage- en demontagevoorschriften: respecteert de aangegeven ondersteunpunten, bewaart vrije doorgangen, beoordeelt de herbruikbaarheid van gedemonteerde onderdelen en componenten

- Plaatst isolatiepanelen van koel- en vriescellen

- Gebruikt bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond en de te bevestigen componenten

- Plaatst de componenten op een bereikbare plaats (verdere aansluiting, onderhoud en herstelling)

- Sluit alle doorvoeropeningen brandwerend, lucht-, en waterdicht af

Monteert, demonteert en verbindt koelvloeistofleidingen en componenten (Id 5614-c)

- Gebruikt meetgereedschap

- Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af

- Sluit koelleidingen af die niet bewerkt worden

- Voorkomt vervorming en elektrolyse

- Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie

- Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen

- Brengt isolatie aan op te isoleren koelleidingen

- Past montagetechnieken toe

- Past demontagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten

- Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk

- Sluit de componenten aan

- Merkt of actualiseert de locatie van de verbindingen op het werkschema en/of isolatiemantel

Demonteert en monteert elektrische leidingen (Id16508-c)

- Monteert kabelgoten en beugels volgens plan

- Brengt beschermingsmateriaal aan om beschadiging van leidingen en kabels te vermijden

- Plaatst de kabels

- Controleert op correcte aansluiting van de componenten op basis van een bedradingsschema

- Brengt kabelmerken aan en sluit aan volgens klem-en kabellijst of controleert eerder aangebrachte kabelmerken

Controleert de installatie op dichtheid en corrigeert (Id17832-c)

- Controleert de kwaliteit van het werk dat is uitgevoerd door de koelmonteur

- Voert een druktest uit

- Controleert de aansluitingen op lekken

- Herstelt eventuele lekken of andere tekortkomingen

- Voert opnieuw een druktest uit

- Rapporteert eventuele tekortkomingen

Houdt werkadministratie bij (Id1 7315-c)

- Registreert de testresultaten van lekken en druk

- Houdt een koelmiddelboekhouding bij per koelkring

- Vult een opvolgingsdocument in per recuperatiecilinder

- Vult een checklist in per preventieve onderhoudsbeurt

- Vult het installatiegebonden logboek in bij iedere tussenkomst

- Vult een werkbon in volgens de bedrijfsvoorschriften en/of de afspraken met de klant

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis voorraadbeheer

- Basiskennis Engels (begrijpt bij het lezen vakjargon, woorden en eenvoudige zinnen in werkgerelateerde documenten)

- Basiskennis van milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Basiskennis van kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties

- Kennis van elektrische installaties

- Kennis van hydraulische componenten, hun werking en toepassing

- Kennis van elektromechanica: aansluiting, montage, demontage en werking van motoren, ventilatoren, sturingen...

- Kennis van het koelmiddelproces

- Kennis meet-en regeltechniek : kennis van regelaars en hun parameters

- Kennis van grootheden en hun eenheden, bijvoorbeeld: druk, elektrische spanning, volume, debiet ...

- Kennis van de werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie

- Kennis van eigenschappen, toepassingen en handelsvormen van koelmiddelen (zoals Log P-H)

- Kennis van elektrische verbindingen

- Kennis van elektronische regelapparatuur

- Kennis van meetmethoden en meetgereedschap (manifold, multimeter, ampèremeter...)

- Kennis van materialen, gereedschappen en machines (recuperatiegroep voor koelmiddelen, hardsoldeerset, uitzettang...)

- Kennis van buisverbindingen en koppelingen

- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van specifieke risico's verbonden aan de werkzaamheden: stof en andere gevaarlijke producten; elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies; heffen en tillen; werken op hoogte

- Kennis van beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden : CBM's, PBM's, Pictogrammen en etiketten

- Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen

- Kennis van vakterminologie in het kader van de uit te voeren werkzaamheden

- Kennis van interne werkdocumenten en rapporteringsprocedures

- Grondige kennis van toepassingen van koelmiddelen

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Het op een duidelijke manier kunnen uitwisselen van informatie met collega's, derden en opdrachtgevers

- Het kunnen werken in een team

- Het kunnen bijhouden van een planning en werkdocumenten

- Het kunnen rapporteren

- Het kunnen lezen en begrijpen van plannen, werktekeningen of werkopgaveblad

- Het kunnen nakijken of de benodigde materialen en gereedschappen ter beschikking zijn

- Het kunnen bijhouden en aanvullen van voorraden

- Het zuinig kunnen omgaan met materialen, gereedschappen, tijd en het kunnen vermijden van verspilling

- Het zich kunnen houden aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

- Het kunnen sorteren van afval en het kunnen beschermen van het milieu, zichzelf en collega's tegen schadelijke stoffen

- Het kunnen controleren van de aanwezigheid en het gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) volgens de specifieke voorschriften

- Het kunnen opslaan van gereedschappen en materiaal

- Het kunnen installeren van een geschikte randbeveiliging

- Het kunnen controleren van de staat van machines en gereedschappen voor gebruik

- Het kunnen gebruiken van gepaste machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

- Het kunnen reinigen en controleren van de machines en gereedschappen na gebruik

- Het kunnen uitvoeren van afbraakwerk en/of geheel of gedeeltelijke demonteren van oude installaties volgens de voorschriften

- Het zich kunnen houden aan montagevoorschriften, plannen en schema's

- Het kunnen gebruiken van bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond en de te bevestigen componenten

- Het brandwerend, lucht-, en waterdicht kunnen afsluiten van alle doorvoeropeningen

- Het kunnen afsluiten van koelleidingen die niet bewerkt worden

- Het kunnen voorkomen van vervorming en elektrolyse

- Het kunnen vermijden van trillingen, condensatie en corrosie bij de installatie

- Het kunnen voorzien van uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen

- Het visueel kunnen controleren van de montage

- Het kunnen merken van de locatie van de verbindingen op het werkschema en/of de isolatiemantel

- Het kunnen uitvoeren van een druktest

- Het kunnen controleren of de aansluitingen lekvrij zijn

Specifiek

- Het op een duidelijke manier kunnen uitwisselen van informatie met klanten

- Het kunnen controleren van de installatie op conformiteit met de installatiespecificaties

- Het kunnen berekenen van de benodigde hoeveelheid koelmiddel in functie van de leidinglengte en instructies

- Het kunnen vullen van de volledige installatie

- Het onder spanning kunnen zetten van de installatie

- Het in werking kunnen stellen van regelapparatuur

- Het kunnen instellen van parameters

- Het kunnen vullen van de installatie met de berekende hoeveelheid koelmiddel

- Het kunnen corrigeren van de hoeveelheid koelmiddel in functie van de bedrijfsomstandigheden door aftappen of bijvullen van koelmiddel zonder koelmiddelverlies

- Het kunnen regelen en optimaliseren van de installatie conform de opgegeven specificaties van de installatie

- Het kunnen volgen van een checklist voor preventief onderhoud zodat alle onderdelen worden nagekeken

- Het kunnen gebruiken van meetgereedschap

- Het kunnen merken of actualiseren van de locatie van de verbindingen op het werkschema en/of de isolatiemantel

- Het kunnen controleren op correcte aansluiting van de componenten op basis van bedradingsschema's

- Het kunnen controleren van aangebrachte kabelmerken

- Het kunnen verwerken van ontvangen informatie van een storing of stilstand

- Het kunnen vrijmaken van koelmiddel van de plaats waar hij een onderdeel moet vervangen

- Het kunnen uitschakelen van de installatie volgens de instructies

- Het kunnen toepassen van demontagetechnieken met het oog op de herbruikbaarheid van componenten

- Het kunnen registreren van testresultaten van lekken en druk

- Het kunnen bijhouden van een koelmiddelenboekhouding per koelkring

- Het kunnen invullen van een opvolgingsdocument per recuperatiecilinder

- Het kunnen invullen van een checklist per preventieve onderhoudsbeurt

- Het kunnen invullen van het installatiegebonden logboek bij iedere tussenkomst

- Het kunnen invullen van een werkbon volgens de bedrijfsvoorschriften en/of afspraken met de klant

- Het kunnen analyseren van de storingsgeschiedenis van een installatie

- Het kunnen interpreteren van foutcodes en de waarde van parameters, eventueel met behulp van installatieschema's, die een oorzaak kunnen zijn van storingen

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek

- Het kunnen nemen van gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij: ongelukken met en opslag van gevaarlijke producten, werken met open vlam bij het hardsolderen, werken op hoogte

- Het kunnen nemen van gepaste maatregelen bij het herstellen van gedetecteerde lekken

Specifiek

- Het kunnen oplossen van de gevolgen van een storing, zodat de installatie werkt en de oorzaak van de storing gezocht kan worden

- Het op basis van een foutenanalyse kunnen beslissen welke delen van de installatie verdere werkzaamheden vereisen

- Het kunnen controleren en bijsturen van de werkzaamheden van een team

Motorische vaardigheden

Generiek

- Het kunnen gebruiken van hef-en hijswerktuigen, stellingen, ladders en hoogtewerkers volgens de veiligheidsregels

- Het gepast kunnen gebruiken van machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

- Het kunnen uitvoeren van afbraakwerk en/of geheel of gedeeltelijke demonteren van oude installaties volgens de voorschriften

- Het kunnen uitzetten van leidingstracés

- Het op maat kunnen brengen, in bochten plooien en afwerken van buizen

- Het kunnen aanbrengen van isolatie op te isoleren koelleidingen

- Het kunnen plaatsen van kabels

- Het kunnen plaatsen van isolatiepanelen van koel- en vriescellen

- Het kunnen aanbrengen van beschermingsmateriaal om beschadiging van leidingen en kabels te vermijden

- Het kunnen plaatsen van de componenten op een bereikbare plaats (verdere aansluiting, onderhoud en herstelling)

- Het kunnen aanbrengen en aansluiten van kabelmerken volgens klem-en kabellijst

Specifiek

- Het kunnen vacumeren van de koelinstallatie

- Het kunnen vervangen van onderdelen op basis van een checklist

- Het kunnen demonteren en monteren volgens voorschriften, plannen en schema's

- Het kunnen aftappen, verversen en/of smeren van onderdelen

- Het kunnen reinigen van onderdelen

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- De koeltechnicus werkt, ongeacht de sector waartoe hij behoort, in een HVAC-bedrijf, een koeltechnisch bedrijf, een productiebedrijf of een facility management bedrijf.

- Afhankelijk van de opdracht werkt hij buiten of binnen, soms op hoogte en op moeilijk bereikbare plaatsen. Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en stof voorkomen.

- De koeltechnicus werkt zowel in teamverband als individueel.

- Hij moet flexibel kunnen omspringen met wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.

- De koeltechnicus werkt meestal met vooropgestelde deadlines. Er wordt van hem verwacht dat hij een taak uitvoert in de voorgeschreven tijd. Hij communiceert over eventuele tekortkomingen die ontstaan zijn tijdens de montage.

- Het werkdomein kent veel reglementen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches over kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en milieu

- Installaties worden volgens opgelegde voorschriften opgebouwd. De toepassing, omvang en uitvoering van koelsystemen kunnen echter erg verschillen en heel specifiek zijn. De koelsystemen die op maat gemaakt worden zijn vaak geïntegreerd en complex. Tijdens het werkproces moet de koeltechnicus geschikte oplossingen kunnen bedenken op basis van aanwijzingen, metingen en waarnemingen. Hij moet daarbij redeneren, combineren en procesmatig abstract kunnen denken om zelfstandig tot oplossingen te komen.

Handelingscontext

- De koeltechnicus moet er zich van bewust zijn dat elke handeling van belang is voor de energieprestatie van de installatie of het toestel.

- Hij moet resultaatgericht en met een economische ingesteldheid werken en over het nodige doorzettingsvermogen beschikken.

- Hij wordt verondersteld leergierig te zijn want bijblijven met de technologische ontwikkelingen in het vakgebied is een must.

- De koeltechnicus moet oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de opdrachtgever en de klant

- Hij is in staat om op een contactvaardige, duidelijke en constructieve manier informatie uit te wisselen met collega's, derden, klanten en opdrachtgevers

- Hij heeft aandacht voor ergonomie omdat hij regelmatig lasten moet dragen en in moeilijke posities en op moeilijk bereikbare plaatsen moet werken.

- Hij heeft oog voor gevaarlijke situaties, gebruikt PBM's en CBM's op een correcte manier en draagt er zorg voor.

- De koeltechnicus werkt met zorg, toewijding en zin voor precisie. Hij behandelt materiaal en onderdelen met de nodige voorzichtigheid om schade te voorkomen.

- Hij stelt een installatie in bedrijf volgens opgelegde procedures, reglementen en normen.

- De koeltechnicus houdt rekening met het ecologisch belang, verzamelt systematisch het afval en is gemotiveerd om afvalstoffen te sorteren.

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in :

- het bepalen van zijn eigen werkvolgorde, waarbij hij steeds rekening houdt met de omstandigheden

- het demonteren, monteren van onderdelen, leidingen en componenten

- het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud

- het in bedrijf stellen van de installatie

- het controleren op dichtheid van de installatie

- het bijhouden van werkadministratie

- het bepalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen hij in welke situatie gebruikt

- het bepalen welk gereedschap gepast is

- het bepalen hoe hij afval verwijdert, verzamelt en sorteert

- het bepalen hoe hij veilig en milieubewust werkt - het controleren van de kwaliteit van het werk

- het controleren van de kwaliteit van het uitgevoerde werk door de koelmonteur

- het bieden van technische ondersteuning en advies aan de koelmonteur

- het in acht nemen van de voorschriften rond hygiëne en welzijn

- het bieden van hulp aan collega's om ergonomisch werken mogelijk te maken

Is gebonden aan :

- de regelgeving betreffende de certificering

- alle veiligheidsvoorschriften bij het opbouwen van koelinstallaties

- aan afspraken met de aan- en onderaannemers en/of klant bij isolatiewerken

Doet beroep op (na overleg met de werkgever)

- een specialist indien hij/zij een probleem niet opgelost krijgt, te maken krijgt met werkzaamheden die buiten de eigen bevoegdheid vallen of bij het opmerken van een gevaarlijke situatie

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- het werken in teamverband

- het organiseren van de taken in functie van een dagplanning

- het veilig, milieubewust en kwaliteitsvol uitvoeren van werken

- het veilig werken op hoogte

- het gebruiken van gepaste machines en gereedschappen

- het voorbereiden van installatiewerken

- het in dienst stellen van de installatie

- het doen van de eindassemblage van de koelgroep

- het uitvoeren van preventief onderhoud

- het uitvoeren van correctief onderhoud

- het plaatsten, demonteren en monteren van alle onderdelen en componenten van de koel- en vriesinstallaties en de koelzijde van luchtbehandelingsinstallatie

- het monteren, demonteren en verbinden van koelvloeistofleidingen en componenten

- het demonteren en monteren van elektrische leidingen

- het controleren van de installatie op dichtheid

- het bijhouden van werkadministratie

2.3. Vereiste attesten

2.3.1. Wettelijke attesten

Er zijn wettelijke vereisten voor het werken aan koelinstallaties. Er is een besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici. De vereisten zijn opgenomen in artikel 5.16.3.3. van titel II van het VLAREM voor de ingedeelde koelinstallaties en in artikel 6.8. van titel II van het VLAREM voor de niet-ingedeelde koelinstallaties.

De volledige informatie is beschikbaar op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) (http://www.lne.be/themas/erkenningen/koeltechniek).

In functie van de uit te voeren werkzaamheden, de grootte van de installatie en de soort van koelmiddelen is persoonlijke certificatie noodzakelijk in één van de volgende categorieën.

Categorie I

Een persoon die een certificaat van categorie I heeft behaald, mag alle werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren.

Categorie II

Een persoon die een certificaat van categorie II heeft behaald, mag controles op lekkage aan koelinstallaties uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend, en mag koelinstallaties installeren, onderhouden of reviseren en gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan drie kilogram, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan zes kilogram gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen.

Categorie III

Een persoon die een certificaat van categorie III heeft behaald, mag gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan drie kilogram, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan zes kilogram gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen.

Categorie IV

Een persoon die een certificaat van categorie IV heeft behaald, mag lekkagecontroles aan koelinstallaties uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.