Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpdeclarant

 • goedkeuringsdatum
  13/02/2015
 • publicatiedatum
  B.S. 10/04/2015 (pagina 21220)
 • bron

  Numac : 2015035327
 • datum laatste wijziging
  10/06/2020

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 6 januari 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 januari 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART. 1.

De beroepskwalificatie van hulpdeclarant, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

ART. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van hulpdeclarant (m/v) (BK0145) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL
a. Titel
`Hulpdeclarant (m/v)'
b. Definitie
`De hulpdeclarant staat in voor het ondersteunen van alle douaneformaliteiten (het verzorgen van de afhandeling van douanedocumenten/douaneformaliteiten betreffende invoer-, doorvoer- en uitvoer-activiteiten en dit voor de verschillende vervoersmodi) daarbij rekening houdend met de voorschriften en kwaliteit teneinde de door de Administratie der Douane en Accijnzen opgelegde verplichtingen inzake btw, accijnzen, invoerrechten, ... uit te voeren.'
c. Niveau
4
d. Jaartal
2015

2. COMPETENTIES
2.1. Opsomming competenties
Registreren van de opdracht
o Ontvangt, verzamelt en/of vraagt transportdocumenten van goederen op bij de expediteur of rechtstreeks bij de klant en stelt het dossier (transit, douane, ...) samen (Id 24376-c)
- Maakt een dossier aan door het registeren van ontvangen gegevens in het beschikbare softwaresysteem (software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens en kantoorsoftware)
- Controleert de correctheid van de door de opdrachtgever/klant aangeleverde documentatie en (factuur)gegevens
- Controleert, op basis van de door de klant verstrekte gegevens, de douanecode en -tarieven
- Geeft informatie door aan douanediensten en logistieke dienstverlener
- Waarborgt de correcte toepassing van de douaneprocedures
Opmaken van douaneaangiften
o Stelt documenten voor het (inter)nationale verkeer van de goederen op (douanefactuur, unieke administratieve aangifte, kredietbrief, ...) en controleert deze (Id 9736)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Werkt met systemen van geautomatiseerde aangifte
- Verzamelt de nodige informatie over de klant en de goederen
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten, douanediensten/autoriteiten
o Volgt dossiers op m.b.t. de douaneaangifte en de douaneformaliteiten bij invoer, doorvoer en uitvoer (Id 22839-c, Id 22838-c, Id 22842-c, Id 22843-c, Id 22840-c)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Werkt met systemen van geautomatiseerde aangifte
- Verleent assistentie bij de aanvraag van diverse documenten van (inter)nationale handel in het kader van aangifte, keuring,... van goederen
o Bereidt de facturering van transit- of douaneactiviteiten voor en volgt op (link tussen de klantenrekening bij de Douane en de interne boekhouding, betaling leveranciers, douaneheffingen, aangifte van uitwisselingen van goederen,...) (Id 23978-c)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
Uitwisselen van informatie
- Bereidt dossiers voor om klanten/overheidsinstanties over de formaliteiten met betrekking tot het (inter)nationale goederenverkeer te informeren en adviseren (Id 13749-c)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Raadpleegt gespecialiseerde documentatie (officieel aangifteformulier voor de douane, wisselkoers, ...)
- Blijft op de hoogte van nieuwe richtlijnen en regelgeving ivm douaneformaliteiten en -tarieven
- Past nieuwe richtlijnen in het dagelijks werk toe
Oplossen van probleemsituaties
o Ondersteunt de douanedeclarant bij het oplossen van problemen bij het registreren van de opdracht, het opmaken van de douaneaangifte, ... (co 01040)
- Signaleert en rapporteert onregelmatigheden aan de douanedeclarant en bekijkt mogelijke oplossingen
2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen
2.2.1. Kennis
- Basiskennis van Duits (begrijpen van vakterminologie)
- Basiskennis van Engels (begrijpen van vakterminologie)
- Basiskennis van Frans (begrijpen van vakterminologie)
- Basiskennis van Authorised Economic Operator (AEO)
- Basiskennis van juridische procedures (administratief beroep kunnen inleiden)
- Kennis van de organisatie van de nationale en internationale logistieke keten
- Kennis van transportgeografie (wegennet, zee-, binnenvaartroutes, luchtvaartroutes, ...)
- Kennis van reglementering over internationale handel (Incoterms, ...)
- Kennis van de reglementering voor het goederentransport
- Kennis van de begrippen invoer, uitvoer en doorvoer
- Kennis van bedrijfseigen software en administratieve procedures
- Kennis van een softwarepakket voor het aanmaken van douaneaangiften
- Kennis van het tarief van invoerrechten en van nomenclatuur
- Kennis van de verschillende douanedocumenten
- Kennis van de berekeningsregels van de voor douane relevante indirecte belastingen
- Kennis van de administratieve verwerking van de opdrachten
- Kennis van formaliteiten voor invoer, doorvoer en uitvoer
- Kennis van documenten die voorgelegd moeten worden om bevoorrechte tarieven te bekomen
2.2.2. Vaardigheden
Cognitieve vaardigheden
- Het kunnen aanmaken van een dossier door het registeren van ontvangen gegevens in het beschikbare softwaresysteem (software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens en kantoorsoftware)
- Het kunnen controleren van de correctheid van de door de opdrachtgever/klant aangeleverde documentatie en (factuur)gegevens
- Het kunnen, op basis van de door de klant verstrekte gegevens, controlerende van douanecode en -tarieven
- Het kunnen doorgeven van informatie aan douanediensten en logistieke dienstverlener
- Het kunnen waarborgen van de correcte toepassing van de douaneprocedures
- Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Het kunnen werken met systemen van geautomatiseerde aangifte
- Het kunnen verzamelen van de nodige informatie over de klant en de goederen
- Het kunnen controleren van de opgemaakte douanedocumenten met de reële goederenstroom (b.v. a.d.h.v. de vrachtbrief)
- Het kunnen controleren van alle ingevulde documenten en aangiften met betrekking tot douaneverrichtingen
- Het kunnen beantwoorden van douanetechnische vragen
- Het kunnen raadplegen van gespecialiseerde documentatie (officieel aangifteformulier voor de douane, wisselkoers, ...)
- Het kunnen op de hoogte blijven van nieuwe richtlijnen en regelgeving i.v.m. douaneformaliteiten en -tarieven
- Het kunnen toepassen van nieuwe richtlijnen in het dagelijks werk
- Het kunnen uitwisselen van informatie met interne en externe diensten, douanediensten/autoriteiten
Probleemoplossende vaardigheden
- Het kunnen signaleren en rapporteren van onregelmatigheden
Motorische vaardigheden
Geen motorische vaardigheden
2.2.3. Context
Omgevingscontext
- De activiteiten van de hulpdeclarant situeren zich binnen de douane- en/of expeditiekantoren of agentschappen.
- De hulpdeclarant verricht zijn werk hoofdzakelijk in een kantoor aan een computer.
- Op een douaneagentschap/douanekantoor kunnen er regelmatig pieken zijn van opdrachten die snel moeten worden afgehandeld, dit maakt dat het werkritme kan variëren doorheen de dag hetgeen stress kan veroorzaken.
- Bij de werkzaamheden moeten regels en procedures in acht worden genomen.
- Omdat de goederenstroom niet mag stilvallen wordt van de hulpdeclarant de nodige flexibiliteit verwacht om alle documenten tijdig weg te krijgen.
- De hulpdeclarant krijgt van de douanedeclarant door wanneer hij/zij voorbereidend werk kan verrichten (=voorcreatie)
- De hulpdeclarant wisselt informatie uit met interne en externe diensten, douanediensten en -autoriteiten.
Handelingscontext
- De hulpdeclarant moet de nodige aandacht hebben voor het nauwkeurig invullen van documenten (aangiften, facturatie,...).
- De hulpdeclarant moet constant de nodige aandacht, nauwkeurigheid en precisie aan de dag leggen bij de opmaak en opvolging van de opdrachten die van vele elementen afhankelijk zijn.
2.2.4. Autonomie
- Is zelfstandig in het voorbereiden van douaneopdrachten (opmaken van een dossier, documenten opstellen en dossiers opvolgen, afwerken van aangiften, ...) en het ter controle voorleggen van de douaneopdrachten aan de douanedeclarant
- Is gebonden aan het toezicht/de instructies van de douanedeclarant, de opdracht, douaneprocedures, douanetariefgegevens, goederencodes, ...
- Doet beroep op douanedeclarant: deze laatste stuurt de te behandelen dossiers i.f.v. prioriteit, mogelijkheden tot voorcreatie, ... door; controleert de dossiers; helpt bij problemen, ...
2.2.5. Verantwoordelijkheid
- Ontvangen, verzamelde en/of opgevraagde transportdocumenten van goederen en een samengesteld dossier (transit, douane,...)
- Opgestelde en gecontroleerde documenten voor het internationale verkeer van goederen (douanefactuur, unieke administratieve aangifte, kredietbrief,...)
- Opgevolgde dossiers m.b.t. de douaneaangifte en de douaneformaliteiten bij invoer, doorvoer en uitvoer
- Voorbereide en opgevolgde facturering van transit- of douaneactiviteiten (link tussen de klantenrekening bij de Douane en de interne boekhouding, betaling leveranciers, douaneheffingen, aangifte van uitwisselingen van goederen, ...)
- Gecontroleerde aangiften
- Voorbereide dossiers om klanten/overheidsinstanties over de formaliteiten met betrekking tot het (inter)nationale goederenverkeer te informeren en adviseren
- Ondersteunt de douanedeclarant bij het oplossen van problemen bij het registreren van de opdracht, het opmaken van de douaneaangifte, ...
2.3. Vereiste attesten
Geen attesten vereist