Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uitvaartmedewerker

  • goedkeuringsdatum
    13 maart 2015
  • publicatiedatum
    B.S.27/05/2015
  • datum laatste wijziging
    27/05/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 30 januari 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 februari 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van uitvaartmedewerker, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van uitvaartmedewerker (m/v) (BK0173) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

`Uitvaartmedewerker (m/v)'

b. Definitie

`De uitvaartmedewerker neemt de zorg voor het lichaam van de overledene op zich en voert logistieke ondersteuning uit bij de uitvaart teneinde een reglementaire begrafenis aan te bieden.'

c. Niveau

2

d. Jaartal

2015

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (co 01140)

- Communiceert gepast met alle actoren (leidinggevende, collega, klant, ...)

- Wisselt informatie uit met collega's en leidinggevende(n)

- Rapporteert aan de leidinggevende(n)

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op

- Past zich flexibel aan

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01141)

- Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, ...)

- Werkt economisch

- Werkt ecologisch

- Werkt conform opgestelde procedures

- Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe

- Meldt problemen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leidinggevende

- Leert nieuwe technieken en past ze toe

Handelt volgens de professionele gedragscodes (co 01142)

- Communiceert empathisch met alle betrokken actoren

- Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen

- Past zijn/haar voorkomen en kledij aan conform de taakuitvoering

Neemt kennis van de opdracht (uurroosters, plaatsen, werkzaamheden, ...) en maakt het materieel en de accessoires klaar die nodig zijn voor de begrafenis (Id 13535-c)

- Houdt zich aan de opdracht van zijn leidinggevende

- Treft de nodige voorbereidingen voor de uitvaart (middelen)

- Werkt opdrachten af met oog voor detail en met de nodige zorgvuldigheid

Volgt het stockbeheer op (Id 17087-c)

- Meldt tekorten, beschadigingen, gebreken,, ... aan zijn/haar leidinggevende

- Ontvangt en controleert de binnengekomen bestellingen aan de hand van de bestelbon

- Stockeert de binnengekomen producten en materialen op hun vaste plaats

Maakt de logistieke ruimtes, installaties, rollend materieel en het materiaal schoon (Id 16300)

- Houdt zich aan de richtlijnen voor hygiëne

- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (vegen, ontsmetten,...)

- Stemt de hoeveelheid product af op de vervuiling en het oppervlak

- Reinigt het materiaal vooraleer het op te bergen

- Sorteert het afval volgens de richtlijnen

Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines of uitrustingen uit (Id 18027-c)

- Voert kleine onderhoudswerken uit

- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Meldt problemen aan de leidinggevende

Voert aspecten van de organisatie uit voorafgaand aan de uitvaart (Id 16729-c)

- Ontvangt de bezoekers en de familie in het uitvaartcentrum

- Vervoert de overledene

- Kist de overledene

- Voert logistieke taken uit

Haalt de administratieve post mortemdocumenten op en kijkt deze na op volledigheid (medische overlijdensakte, toestemming tot lijkbezorging : begraving, crematie, ...) (Id 18167-c)

- Gaat de aanwezigheid van documenten of gegevens na

- Haalt de post-mortemdocumenten op

Behandelt en presenteert het lichaam (kisten, aankleden, ...) (Id 24118-c)

- Handelt volgens veiligheidsvoorschriften (hygiëne, dragen van aangepaste kledij bij besmettingen, ...)

- Verzorgt de lijktooi en baart op

- Neemt alle maatregelen voor een goede bewaring van de overledene

Ondersteunt de uitvoering van de begrafenisceremonie (Id24116-c, Id 24120-c, Id 17690-c)

- Vervoert de overledene

- Draagt de doodskist, urne, ...

- Houdt zich aan de opdracht

- Houdt zich aan de deontologische code

- Houdt zich aan de gangbare protocol en etiquette

2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis van administratie

- Basiskennis van godsdienstige en burgerlijke diensten

- Basiskennis van protocol en etiquette

- Basiskennis van onderhoudstechnieken/-procedures voor preventief/curatief (basis)onderhoud

- Basiskennis van sociale vaardigheden

- Basiskennis van materiaal

- Basiskennis van producten voor de uitvaart

- Basiskennis van hygiëne-, milieu- en veiligheidsreglementering

- Kennis van ergonomie

- Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsproducten en -technieken

- Kennis van lijktooi en bewaringszorgen

- Kennis van de te gebruiken gereedschappen

- Kennis van de te gebruiken apparatuur

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van de gedragscodes/deontologie

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het gepast kunnen communiceren met actoren (leidinggevende, collega's, klanten,...)

- Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en leidinggevende

- Het efficiënt kunnen samenwerken met collega's

- Het kunnen rapporteren aan de leidinggevende

- Het kunnen opvolgen van de aanwijzingen van de leidinggevende

- Het kunnen afwerken van de opdracht

- Het kunnen toepassen van economische principes

- Het kunnen toepassen van ecologische principes

- Het kunnen werken conform de voorgeschreven procedures

- Het kunnen toepassen van veiligheids- en milieuvoorschriften

- Het kunnen leren en toepassen van nieuwe technieken

- Het empathisch kunnen communiceren met alle betrokken actoren

- Het kunnen verzorgen van persoonlijke hygiëne en verzorgd voorkomen

- Het kunnen aanpassen van het voorkomen en de kledij conform de taakuitvoering

- Het kunnen treffen van de nodige voorbereidingen voor de uitvaart

- Het zich kunnen houden aan de opdracht van de leidinggevende

- Het kunnen controleren van de binnengekomen bestellingen aan de hand van de bestelbon

- Het kunnen melden van beschadigingen of gebreken van artikels van de ontvangen bestelling aan de leidinggevende

- Het zich kunnen houden aan de richtlijnen van hygiëne

- Het kunnen ontvangen van de bezoekers en de familie in het uitvaartcentrum

- Het kunnen nagaan van de aanwezigheid van documenten en/of gegevens

- Het kunnen handelen volgens veiligheidsvoorschriften

- Het kunnen nemen van alle maatregelen voor een goede bewaring van de overledene

- Het zich kunnen houden aan de deontologische code, het gangbare protocol en de etiquette

- Het zich kunnen houden aan de wensen van de familie en de nabestaanden

- Het kunnen houden aan de opdracht

- Het kunnen afstemmen van de techniek en het materieel op de opdracht

- Het kunnen afstemmen van de hoeveelheid product op de vervuiling van het oppervlak

- Het kunnen sorteren van de afval volgens de richtlijnen

- Het zich flexibel kunnen aanpassen in het werken in een team

Probleemoplossende vaardigheden

- Het mondeling en schriftelijk kunnen melden van problemen aan de leidinggevende

Motorische vaardigheden

- Het kunnen afwerken van opdrachten met het oog voor detail en de nodige zorgvuldigheid

- Het kunnen ontvangen en controleren van de binnengekomen bestellingen aan de hand van de bestelbon

- Het kunnen stockeren van de binnengekomen producten en materialen op hun vaste plaatsen

- Het kunnen schoonmaken van ruimten, materiaal, ... conform het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Het kunnen reinigen van het materieel vooraleer het op te bergen

- Het kunnen uitvoeren van kleine onderhoudswerken

- Het kunnen vervoeren van de overledene

- Het kunnen helpen bij het kisten van de overledene

- Het kunnen ophalen van post mortemdocumenten

- Het kunnen uitvoeren van logistieke taken

- Het kunnen dragen van de doodskist, urne, ...

- Het kunnen verzorgen van de lijktooi

- Het kunnen opbaren van de overledene

- Het kunnen toepassen van ergonomische technieken

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend met veranderende werktijden, 24u/24u en 7 dagen op 7

- Delen van dit beroep worden uitgeoefend in teamverband, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen

- Dit beroep houdt verplaatsingen in en vergt de nodige mobiliteit

- Dit beroep wordt zowel binnen als buiten uitgeoefend waarbij de beroepsbeoefenaar onderhevig is aan (atmosferische) wijzigingen

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is bij een aantal handelingen noodzakelijk

- De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt

- De uitvaartmedewerker komt in contact met verschillende actoren (leidinggevende, collega's, klanten, geestelijken, ...)

- De begrafenissector kent reglementeringen, inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en specifieke regelgeving op de lijkbezorging

- De uitoefening van het beroep vraagt een kwaliteitsbewustzijn

Handelingscontext

- De uitvaartmedewerker moet informatie uitwisselen met de andere actoren

- De uitvaartmedewerker stelt afhankelijk van de bedrijfscontext vooral repetitieve handelingen

- De uitvaartmedewerker kan zich aanpassen aan en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren

- De uitvaartmedewerker moet zorgvuldig gebruik maken van materieel

- De uitvaartmedewerker moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren

- De uitvaartmedewerker moet met zorg werken

- De uitvaartmedewerker moet het positief imago van zijn onderneming uitstralen

- De uitvaartmedewerker moet handelen conform de deontologische code, vooropgestelde etiquette en protocollen

- De uitvaartmedewerker moet lasten kunnen dragen

- De uitoefening van het beroep vereist zorgvuldigheid een nauwkeurigheid

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in :

- het uitvoeren van eigen werkzaamheden

- het opruimen, schoonmaken en onderhouden van het materieel, de gebouwen en de infrastructuur

- het aanvullen van tekorten, het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplaats

- het ontvangen van artikelen conform de bedrijfsrichtlijnen

- het begeleiden van bezoekers en familie in het uitvaartcentrum

- het uitvoeren van de praktische administratieve verplichtingen

- het verzorgen van de lijktooi en het opbaren van de overledene

- het vervoeren van de overledene

- het dragen van de doodskist, urne, ...

Is gebonden aan :

- de werkopdracht, tijdsplanning en instructies van leidinggevende

- veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures

- de wensen van de familie, afspraken met de leidinggevende met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden

- de nationale en internationale wetgeving m.b.t. de lijkbezorging...

Doet beroep op :

- de leidinggevende voor het ontvangen van de werkopdracht, gegevens, melden van problemen, gevaarlijke situaties en bijkomende instructies

- collega's om hem te ondersteunen bij de uitvoering van zijn activiteiten

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Het in team kunnen werken

- Het werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn

- Het handelen volgens de professionele gedragscodes

- Het identificeren van de opdracht

- Het klaarmaken van het materiaal en de accessoires die nodig zijn voor de begrafenis

- Het opvolgen van het stockbeheer

- Het schoonmaken van de logistiek ruimtes en installaties, de begrafenisvoertuigen en het materieel

- Het uitvoeren van aspecten van de organisatie voorafgaand aan de uitvaart

- Het ophalen en nakijken op volledigheid van de administratieve post-mortemdocumenten

- Het verzorgen van de overledene

- Het ondersteunen van de uitvoering van de begrafenisceremonie

2.3. Vereiste attesten

2.3.1. Wettelijke attesten

Geen wettelijke attesten

2.3.2. Vereiste attesten

- Rijbewijs B

- Medische keuring voor ceremonieel vervoer

- Verplichte vaccinaties (beroepsziekten)

- Bewijs van goed gedrag en zeden