Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiesanctionering in opleidingsvorm 1 en 2

  • goedkeuringsdatum
    26 juni 2015
  • publicatiedatum
    B.S.23/07/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    05/10/2016

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 05/10/2016)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 334/1, § 4, en artikel 334/2, § 4, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 13 maart 2015;

Gelet op advies 57.608/1 van de Raad van State, gegeven op 22 juni 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het model van attest, vermeld in artikel 334/1, § 4, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het model van attest, vermeld in artikel 334/2, § 4, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2015.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE 1

[1B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016

Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

ATTEST MAATSCHAPPELIJK FUNCTIONEREN EN PARTICIPEREN IN EEN OMGEVING MET ONDERSTEUNING EN ARBEIDSDEELNAME IN EEN OMGEVING MET ONDERSTEUNING (1)

Benaming en adres van het schoolbestuur: ................................................................................................. (2)

Benaming en adres van de school: . ..................................................................................................................

Ondergetekende, ..........................................................................., directeur van de bovengenoemde school,

bevestigt dat . ............................................. (3), geboren te ......................... (4), op ............................... (5),

als regelmatige leerling het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1 heeft gevolgd

van ...................... tot .......................... (6).

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ................................., op ................................................

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) Vermeld alleen wat van toepassing is voor de leerling: "Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning" of "Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning". Voeg "arbeidsdeelname" alleen toe als dat van toepassing is op de leerling.

(2) Vermeld bij vzw's het adres van de zetel van het schoolbestuur.

(3) Geef de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of geboorteakte staat.

Vermeld uitzonderlijk een tweede voornaam als het geslacht van de leerling daardoor duidelijker is.

(4) Vermeld het land als de leerling niet in België geboren is.

(5) Schrijf de maand van de geboortedatum voluit in letters.

Vul "1 januari" in als de officiële geboortedatum en -maand van de leerling niet bekend zijn, overeenkomstig de regeling die de dienst Vreemdelingenzaken toepast.

(6) Vermeld de laatste dag van de regelmatige lesbijwoning.

1B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
]

BIJLAGE 2

[1B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016

Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning

1. Model : formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

ATTEST MAATSCHAPPELIJK FUNCTIONEREN EN PARTICIPEREN IN EEN OMGEVING MET ONDERSTEUNING EN TEWERKSTELLING IN EEN WERKOMGEVING MET ONDERSTEUNING

Benaming en adres van het schoolbestuur: ................................................................................................... (1)

Benaming en adres van de school: ......................................................................................................................

Ondergetekende, .............................................................................., directeur van de bovengenoemde school,

bevestigt dat . ................................................... (2), geboren te ........................... (3), op ........................... (4),

als regelmatige leerling het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 2 heeft gevolgd

van ............................. tot .................................. (5).

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ............................., op .............................................

De houder, De directeur,

Stempel van de school

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) Vermeld bij vzw's het adres van de zetel van het schoolbestuur.

(2) Geef de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of geboorteakte staat.

Vermeld uitzonderlijk een tweede voornaam als het geslacht van de leerling daardoor duidelijker is.

(3) Vermeld het land als de leerling niet in België geboren is.

(4) Schrijf de maand van de geboortedatum voluit in letters.

Vul "1 januari" in als de officiële geboortedatum en -maand van de leerling niet bekend zijn, overeenkomstig de regeling die de dienst Vreemdelingenzaken toepast.

(5) Vermeld de laatste dag van de regelmatige lesbijwoning.

1B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
]