Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

 • goedkeuringsdatum
  10/07/2015
 • publicatiedatum
  B.S. 25/08/2015 (pagina 54674)
 • bron

  Numac : 2015036070
 • datum laatste wijziging
  16/05/2019

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 15, § 1, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014, en § 7, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014, artikel 24, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 130, § 2, het laatst gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012, artikel 137ter, artikel 137quater, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012, artikel 138, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 139, vervangen bij het decreet van 7 juli 2006 en gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012, artikel 148, gewijzigd bij de decreten van 22 juni 2007 en 6 juli 2012, en artikel 149, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2001;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 115, § 1, eerste lid, 1° tot en met 3°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2012, artikel 252, het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, artikel 294, § 1, § 2, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014, en § 8, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014, artikel 336, § 3, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014, artikel 354, § 2 en artikel 356, tweede lid;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek, artikel IX.2, § 2, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs;

Gelet op protocol nr. 13 van 29 mei 2015 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 mei 2015;

Gelet op advies 57.609/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 Autonome bepalingen

Afdeling 1 Definities

ART. 1.

In dit besluit wordt verstaan onder :
1° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs;
2° Vlaamse Bemiddelingscommissie, hierna Commissie te noemen : de Vlaamse Bemiddelingscommissie, opgericht bij artikel 4.

Afdeling 2 Attest type 5

ART. 2.

 Het attest voor toelating tot buitengewoon onderwijs type 5 bevat de volgende elementen :
1° de identificatiegegevens van de leerling : voornaam, achternaam, geboortedatum, adres;
2° de identificatiegegevens van de ouders : voornaam, achternaam en adres;
3° de identificatiegegevens van de school voor gewoon of buitengewoon onderwijs waar de leerling ingeschreven is : naam, adres en instellingsnummer, met inbegrip van het studieaanbod dat de leerling er volgt;
4° de identificatiegegevens van de voorziening waar onderwijs van type 5 aangeboden wordt : naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de behandelende geneesheer van de medische of psychiatrische voorziening, van het preventorium of van de directeur van de residentiële setting;
5° de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de behandelende geneesheer of directeur, vermeld in punt 4° ;
6° de motivering waarom :
a) de medische, psychiatrische of residentiële opvang of begeleiding niet toelaat dat het kind of de jongere voltijds in een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs de lessen kan volgen;
b) het kind of de jongere behoefte heeft aan een individueel of geïndividualiseerd aanbod dat in een residentiële omgeving verstrekt moet worden.

ART. 3.

Het attest is bestemd voor de directeur van de onderwijsinstelling van type 5, ter staving van de inschrijving. Het wordt aan het leerlingdossier toegevoegd.

Als de leerling opnieuw alle onderwijsactiviteiten in een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs kan volgen, vervalt het attest voor toelating tot buitengewoon onderwijs type 5.

Afdeling 3 De Vlaamse Bemiddelingscommissie

Onderafdeling 1 Oprichting en samenstelling

ART. 4.

Bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten wordt een Vlaamse Bemiddelingscommissie ingesteld.

ART. 5.

De Commissie bestaat uit een afgevaardigde van de representatieve organisaties van de centra voor leerlingenbegeleiding, de representatieve verenigingen van inrichtende machten, het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van de erkende ouderverenigingen. De Commissie wordt voorgezeten door een erkende bemiddelaar. De Commissie wordt bijgestaan door een personeelslid van het Agentschap voor Onderwijsdiensten, die fungeert als secretaris.

De minister stelt de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter, de effectieve en plaatsvervangende leden aan.

De leden van de Commissie genieten de burgerlijke en politieke rechten en bieden alle waarborgen met het oog op een onafhankelijke uitoefening van hun opdracht.

ART. 6.

De leden van de Commissie hebben een mandaat van zes jaar. Het mandaat is eenmaal hernieuwbaar.

Met behoud van de toepassing van de bepalingen van het eerste lid eindigt het mandaat :
1° in geval van ontslagneming;
2° als niet meer voldaan is aan de aanstellingsvoorwaarden.

Bij de vroegtijdige beëindiging van het mandaat van effectief lid, voltooit de plaatsvervanger als effectief lid de lopende mandaatperiode van zijn voorganger. De minister wijst een nieuwe plaatsvervanger aan.

De Commissie behoudt haar bevoegdheden tot de nieuwe Commissie is samengesteld.

ART. 7.

De voorzitter en de leden van de Commissie ontvangen een terugbetaling van de reis- en verblijfskosten overeenkomstig de geldende reglementering die van toepassing is op de personeelsleden van de Vlaamse overheid.

De voorzitter ontvangt een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 4000 euro. Indien van toepassing, ontvangt de plaatsvervangende voorzitter pro rata van het aantal voorgezeten bemiddelingsgesprekken, een deel van deze vergoeding.

De vergoeding volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982 en onverminderd artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

De leden die deelnemen aan een bemiddelingsgesprek, ontvangen een forfaitaire vergoeding per bemiddelingsgesprek van 125 euro tegen 100 %, met een maximum van tien bemiddelingsgesprekken per jaar. Een lid kan afzien van deze vergoeding.

De vergoeding volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982 en onverminderd artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. De vergoeding wordt gekoppeld aan de spilindex 138, 01.

De secretaris ontvangt een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 500 euro als de zittingen geheel of gedeeltelijk plaatsvinden buiten de normale diensttijd.

Onderafdeling 2 Bevoegdheden

ART. 8.

De Commissie bemiddelt, op initiatief van de school, het CLB of de ouders, bij onenigheid over het afleveren of over het niet afleveren of over de inhoud van het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

ART. 9.

De Commissie bemiddelt om een consensus te bereiken tussen de partijen.

Onderafdeling 3 Werkingsprincipes

ART. 10.

De Commissie stelt bij haar aantreden een werkingsreglement op. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming publiceert het werkingsreglement op haar website.

ART. 11.

Een bemiddelingsverzoek is ontvankelijk:
1° na het doorlopen van de fase van uitbreiding van zorg, vermeld in artikel 3, 53° bis, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, en artikel 3, 44° /1, van de codex secundair onderwijs van 17 december 2010;
2° en in geval de vraag tot bemiddeling gesteld wordt door de ouders, na het doorlopen van de klachtenprocedure van het CLB.

ART. 12.

Zodra de Commissie ingeschakeld wordt, brengt de voorzitter of zijn gemandateerde de betrokken partijen op de hoogte van de datum van behandeling en nodigt hen uit om, voorafgaand aan het bemiddelingsgesprek en uiterlijk op het door de voorzitter bepaald tijdstip, elementen ter bespreking te bezorgen.

De voorzitter nodigt alleen de leden van de representatieve organisaties van de centra voor leerlingenbegeleiding, van de representatieve verenigingen van inrichtende machten, van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van de erkende ouderverenigingen uit, die behoren tot het net waartoe het betreffende centrum voor leerlingenbegeleiding en de school waarvoor het bemiddelingsverzoek is ingediend, behoren.

ART. 13.

Om haar werkzaamheden te kunnen uitoefenen, kan de Commissie documenten over de leerling bij het centrum voor leerlingenbegeleiding of de school opvragen.

ART. 14.

Een bemiddelingsgesprek kan plaatsvinden als de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter aanwezig is en ten minste één lid van de representatieve organisaties van de centra voor leerlingenbegeleiding, van de representatieve verenigingen van inrichtende machten, van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van de erkende ouderverenigingen.

ART. 15.

Alle leden van de Commissie zijn tot geheimhouding verplicht over de dossiers die aan hen worden voorgelegd en de informatie die erover wordt meegedeeld.

ART. 16.

De Commissie bezorgt jaarlijks voor 1 oktober aan de minister een register van de ingediende aanvragen tot bemiddeling en een verslag over de werkzaamheden van het voorafgaande schooljaar met inbegrip van hierop gebaseerde aanbevelingen.

HOOFDSTUK 2 Wijzigingsbepalingen

Afdeling 1 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs

ART. 17.

In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 januari 2006 en 19 juli 2007, wordt paragraaf 3 opgeheven.

ART. 18.

 In artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de zinsnede "voor de types 1, 8" wordt vervangen door de zinsnede "voor de types 1, basisaanbod en 8";
2° de zinsnede "voor de types 2, 3, 4 en 5" wordt vervangen door de zinsnede "voor de types 2, 3, 4, 5 en 9".

ART. 19.

In artikel 17, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° tussen de bepaling "- type 1 : 1;" en de bepaling "- type 2 : 3,9;" wordt de bepaling "- type basisaanbod : 1;" ingevoegd;
2° de bepaling "- type 9 : 2,1." wordt toegevoegd.

ART. 20.

 In artikel 25, § 1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "type 1, 2, 3, 4, 6, 7 of 8" vervangen door de zinsnede "type 1, basisaanbod, 2, 3, 4, 6, 7, 8 of 9".

ART. 21.

In het opschrift van bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "type 1, 8" vervangen door de zinsnede "type 1, basisaanbod, 8".

ART. 22.

 In het opschrift van bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "type 2, 3, 4 en 5" vervangen door de zinsnede "type 2, 3, 4, 5 en 9".

Afdeling 2 Secundair onderwijs

Onderafdeling 1 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs

ART. 23.

Artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 september 2007, 12 september 2008, 4 juni 2010 en 13 september 2013, wordt vervangen door wat volgt :
"Art. 32. Met behoud van de toepassing van artikel 31 worden leerlingen die overstappen van opleidingsvorm 1, 2 of 3 van het buitengewoon secundair onderwijs naar het voltijds gewoon secundair onderwijs, met uitzondering van het eerste leerjaar A en B, als regelmatige leerlingen met het oog op het volgen van het gemeenschappelijk curriculum toegelaten onder de volgende voorwaarden :
1° een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, rekening houdend met het advies van de klassenraad van het buitengewoon onderwijs. Elke beslissing die afwijkt van het advies wordt gemotiveerd;
2° de opheffing door een CLB van het verslag, vermeld in artikel 294, § 2, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010.".

ART. 24.

 In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014, wordt een artikel 55bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
"Art. 55bis. Aan de regelmatige leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs, wordt jaarlijks een attest van verworven bekwaamheden uitgereikt. In afwijking van artikel 1 van dit besluit is deze bepaling niet van toepassing op opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs. Het model van het attest van verworven bekwaamheden en de richtlijnen voor het invullen ervan zijn opgenomen in bijlage 18.".

ART. 25.

Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014, wordt een bijlage 18 toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd.

Onderafdeling 2 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3

ART. 26.

 In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, worden paragraaf 2 en paragraaf 3 opgeheven.

ART. 27.

In artikel 13, § 4, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 en 19 september 2011, worden de woorden "hebben gevolgd" vervangen door de zinsnede "hebben gevolgd, tenzij de klassenraad beslist heeft voor een individuele leerling dat de kwalificatiefase wordt ingekort tot één schooljaar".

ART. 28.

 In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 16 juli 2010 en 19 september 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° voor paragraaf 1 wordt een nieuwe paragraaf 1 ingevoegd, die luidt als volgt :
" § 1. De klassenraad beslist over het studieadvies voor een leerling op het einde van de opleidingsfase :
Voor een leerling met een verslag van het type basisaanbod, die valt onder de toepassing van artikel 259, § 4, laatste lid, van de Codex Secundair Onderwijs, is het advies, vermeld in het eerste lid, een verplicht advies. Het advies bevat minstens het advies van de klassenraad voor het vervolgtraject van de leerling in het gewoon secundair onderwijs en een opsomming van de reeds verworven competenties;
Voor een leerling die niet onder de toepassing van het tweede lid valt, is het advies, vermeld in het eerste lid, geen verplicht studieadvies maar een mogelijkheid. Het advies bevat minstens het advies van de klassenraad voor het vervolgtraject van de leerling in het buitengewoon secundair onderwijs en een opsomming van de reeds verworven competenties.";
2° in de bestaande paragraaf 1, die paragraaf 1/1 wordt, wordt de zinsnede "leerling," vervangen door de zinsnede "leerling op het einde van de kwalificatiefase,";
3° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "op het einde van het schooljaar" opgeheven.

Afdeling 3 Basisonderwijs en secundair onderwijs

Onderafdeling 1 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs

ART. 29.

In artikel 13bis, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° tussen de bepaling "type 1 5;" en de bepaling "type 2 8, 9;" wordt de bepaling "type basisaanbod 5;" ingevoegd;
2° de bepaling "type 9 7,1." wordt toegevoegd.

Onderafdeling 2 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs

ART. 30.

In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het woord "integratie" wordt vervangen door het woord "inclusie";
2° de woorden "matige of ernstige" worden opgeheven;
3° het woord "handicap" wordt vervangen door het woord "beperking".

ART. 31.

 In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, wordt het eerste gedachtestreepje vervangen door wat volgt :
"- buitengewoon onderwijs type 2 : type 2, voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking als vermeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 2°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en artikel 259, § 1, 2°, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011;".

ART. 32.

 In artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het woord "integratie" wordt vervangen door het woord "inclusie";
2° de woorden "matige of ernstige" worden opgeheven;
3° het woord "handicap" wordt vervangen door het woord "beperking".

ART. 33.

 In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de woorden "matige of ernstige" worden opgeheven;
2° het woord "handicap" wordt vervangen door het woord "beperking".

ART. 34.

 In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 en 17 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in punt 3° wordt het woord "attest" vervangen door de woorden "verslag voor toegang tot";
2° punt 4° wordt opgeheven;
3° in punt 5° wordt de zinsnede "Geïntegreerd Onderwijs type 2" vervangen door de woorden "Aangifte van inclusief onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking";
4° in punt 5° worden de woorden "en wordt aangevuld met een kopie van het attest buitengewoon onderwijs" opgeheven.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

ART. 35.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Artikel 28, 3°, heeft uitwerking met ingang van 1 april 2014.

ART. 36.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

BIJLAGE

Bijlage bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Bijlage 18 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs

Bijlage 18. Model van attest van verworven bekwaamheden als vermeld in artikel 55bis
1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België
Departement Onderwijs en Vorming
ATTEST VAN VERWORVEN BEKWAAMHEDEN :
........................................................... (1)
Naam en adres van het schoolbestuur : . . . . .
Naam en adres van de school : . . . . .
Ondergetekende, . . . . .,
directeur van de bovenvermelde school, bevestigt dat
. . . . . (2)
geboren in . . . . ., op . . . . . (3),
de volgende bekwaamheden heeft verworven :
. . . . .
. . . . . (4)
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften zijn nageleefd.
Uitgereikt in . . . . ., op . . . . .
De houder, De directeur,

Stempel van de school


2. Richtlijnen voor het invullen :
(1) structuuronderdeel vermelden, bijvoorbeeld eerste leerjaar van de derde graad, studierichting kantoor bso
(2) eerste voornaam en achternaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte
(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters
(4) oplijsting van de door de leerling verworven bekwaamheden