Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dentaaltechnicus

  • goedkeuringsdatum
    22 mei 2015
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2015
  • datum laatste wijziging
    30/09/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 7 april 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 april 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van dentaaltechnicus, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van dentaaltechnicus (m/v) (BK0182) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

`Dentaaltechnicus (m/v)'

b. Definitie

`De dentaaltechnicus vervaardigt, wijzigt, onderhoudt en herstelt dentaal medische hulpmiddelen naar maat en alle andere technische hulpmiddelen die nodig zijn voor het stellen van de diagnose in de mond of bestemd zijn om tanden, delen van tanden of naburige weefsels te verplaatsen, te vervangen of te behandelen, teneinde de werkgever in de mogelijkheid te stellen om de instructies van de voorschrijver uit te voeren.'

c. Niveau

4

d. Jaartal

2015

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (co 01099)

- Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega's)

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Wisselt informatie uit met collega's en leidinggevende(n)

- Rapporteert aan de leidinggevende

- Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op

- Volgt de vaardigheden operationeel op

- Stuurt bij indien nodig

- Stelt zich flexibel op (verandering van collega's, ...)

- Werkt opdrachten zorgvuldig af

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01100)

- Werkt ergonomisch

- Werkt economisch

- Werkt ecologisch

- Past flexibel procedures toe

- Werkt conform de veiligheids- en milieuvoorschriften

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Meldt problemen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leidinggevende

- Leert nieuwe technieken en past ze toe

Bereidt de realisatie van het eenvoudig dentaal medisch hulpmiddel voor (Id 7728-c)

- Ontsmet binnenkomende afdrukken ter voorkoming van kruisbesmetting

- Vervaardigt studie-, duplicaat-, voorlopige, en definitieve modellen uit één stuk of met afneembare werkstompen en gebruikt hiervoor de correcte materialen volgens de richtlijnen van de fabrikanten

- Giet het modelmateriaal uit in de afdruk

- Dompelt de afdruk onder in een elektrolytisch bad en vult de metalen toplaag aan met gips of kunststof

- Vervaardigt individuele afdruklepels en beetplaten op de (voorlopige) modellen aangepast aan het te construeren hulpmiddel

- Slijpt de modellen bij in de vorm bepaald door de bedrijfsregels en afhankelijk van het te construeren hulpmiddel

- Noteert de naam van de patiënt of een herkenningsteken op het model

- Plaatst de gevraagde intra- of extra-orale registratieapparatuur op de beetplaten zodat de tandheelkundige de beetrelatie kan bepalen

- Positioneert modellen in het gevraagde relatieapparaat volgens de patiëntgegevens bekomen met relatiebogen, en bootst zodoende de natuurlijke beetrelatie en occlusie van kaken en gebit na

- Werkt waspatronen voor prothesen en orthodontische apparaten af

- Communiceert over het onderwerp met de leidinggevende en stelt eventuele aanpassingen voor

Vervaardigt eenvoudige definitieve afneembare prothesen (Id 8709-c)

- Modelleert waspatronen voor kunststof prothesebasissen

- Vervaardigt geplooide klemmen voor afneembare prothesen

- Stelt de tanden op volgens het systeem aangepast aan het te construeren hulpmiddel bepaald door de leidinggevende en maakt hierbij gebruik van de prothetische hulplijnen en gegevens van de patiënt

- Bedt waspatronen voor prothesebasissen in en stopt of injecteert ze met kunststof in één of meerdere kleuren

- Bouwt prothesebasissen op volgens de kunststof-strooitechniek

- Polymeriseert de kunststof volgens een van de bestaande systemen (koud-, thermisch- of lichthardend, ...)

- Modelleert was- of kunststofpatronen voor afneembare metalen prothesebasissen volgens het aangereikte ontwerp

- Bedt was- of kunststofpatronen in, en giet de basissen

- Bouwt prothesebasissen op volgens digitale werkmethoden

- Freest of print metalen prothesebasissen volgens CAD/CAM-systemen

Vervaardigt eenvoudig definitieve vaste prothesen (Id 8709-c)

- Modelleert was of kunststofpatronen voor inlays, kronen, wortelkappen, stiftkronen, veneerkronen en pontics volgens diverse occlusietheorieën

- Bedt was- of kunststofpatronen in en giet metalen restauraties

- Soldeert of last metalen onderdelen aan elkaar

- Bouwt kronen en bruggen rechtstreeks op in meerdere kleuren, in kunststof of porselein

- Werkt het werkstuk af, indien nodig, voor een volgende fase volgens de richtlijnen

- Bedekt metalen onderdelen met tandkleurige kunststof of porselein

Vervaardigt eenvoudige apparaten voor orthodontie (Id 8709-c)

- Vervaardigt geplooide klemmen veren en bogen voor orthodontie

- Bedt de waspatronen in en zet ze om in kunststof

Werkt het eenvoudig dentaal medisch hulpmiddel af (Id 16766-c)

- Werkt met de noodzakelijke werkings- en beschermingsmiddelen conform de wettelijke voorschriften

- Werkt het dentaal medisch hulpmiddel definitief af volgens de richtlijnen

- Reinigt het werkstuk ultrasonisch of stoomt het af en verpakt het zorgvuldig, na interne controle, zodat het veilig naar de opdrachtgever kan worden verstuurd

Voert de noodzakelijke administratieve handelingen aan patiëntgerelateerde documenten uit (Id 16766c)

- Vult de fabricagefiche en het opdrachtendossier in

Herstelt, past aan en onderhoudt dentaal medische hulpmiddelen (Id 7891-c)

- Herstelt breuken van kunststof- en metalen prothesebasissen

- Past onstabiele kunststofbasissen aan door aanbrengen van een nieuw slijmvliesvlak, door vervanging van de basis of het heropstellen van de tanden

- Breidt kunststof- en metalen prothesebasissen uit door toevoegen van tanden en retentieonderdelen

- Herstelt of vervangt beschadigde onderdelen, klemmen, tanden, facings, ...

- Reinigt en/of onderhoudt dentale hulpmiddelen

Desinfecteert en ordent de werkpost en het materiaal en voert het afval af en vernietigt het volgens de richtlijnen (Id 18074-c)

- Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen in de daartoe bestemde recipiënten

- Volgt de voorschriften en bedrijfsspecifieke procedures bij het hanteren van schadelijke of toxische stoffen

Controleert de werking van de apparaten, voert het basisonderhoud uit en signaleert tekortkomingen (Id 17895-c)

- Gebruikt apparaten en instrumenten volgens de veiligheidsvoorschriften

- Onderhoudt werkmateriaal en apparaten volgens de gemaakte afspraken

- Merkt afwijkingen en storingen of de nood aan preventief onderhoud op en brengt de leidinggevende of de onderhoudsdienst hiervan op de hoogte

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Bereidt de kleur van verblendmateriaal voor en verwerkt het (Id 23916-c)

- Verwerkt het verblendmateriaal in de juiste vorm en kleur volgens de gegeven richtlijnen

Ontwerpt alle eenvoudige dentaal medische hulpmiddelen (Id 8709c, Id 18638c, Id 18640c)

- Digitaliseert modellen voor CAD/CAM-technologie

- Modelleert patronen digitaal voor toepassing van CAD/CAM-techniek

- Ontwerpt en begrenst kunststofprothesebasissen

- Ontwerpt de vorm van prothesebasissen volgens digitale werkmethoden

- Tekent de vorm van het patroon van de afneembare prothesebasissen op het model

- Kiest of ontwerpt de nodige retentiemiddelen volgens de opdracht

Geeft richtlijnen aan de dentaaltechnische medewerkers tot het uitvoeren van de werkzaamheden (Toevoeging door arbeidsmarktactoren)( (Id 19057c)

- Geeft richtlijnen aan de dentaaltechnische medewerkers

- Volgt de voortgang van de werkzaamheden op

- Werkt volgens de toegepaste fabricageprocedures en de productievorderingen

- Voert de tussencontroles uit

- Wisselt informatie uit met de dentaaltechnische medewerkers

2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis van fysica

- Basiskennis van algemene mechanica

- Basiskennis van elektriciteit

- Basiskennis van orthodontie

- Basiskennis van fysiologie

- Basiskennis mondpathologie

- Basiskennis scheikunde

- Kennis van tandheelkundige terminologie

- Kennis van morfologie van de tanden (melkgebit en blijvend gebit)

- Kennis van nomenclatuur van de tanden (melkgebit en blijvend gebit)

- Kennis van anatomie van schedel, mond, kaakgewricht en kauwstelsel

- Kennis van de dentaal medische hulpmiddelen

- Kennis van eenvoudige afneembare prothesen :

o partiële prothese in kunststof

o partiële prothese in metaal-kunststof

o totale prothese

o hybridische prothese op natuurlijke en/of implantaten

o ...

- Kennis van eenvoudige vaste prothese :

o unitaire en samengestelde restauraties

o spalken

o constructies op implantaten in verschillende materialen

o ...

- Kennis van de soorten eenvoudige apparaten voor orthodontie

- Kennis van CAD/CAM

- Kennis van beroepstekenen (CAD/CAM, potlood op model, ...)

- Kennis van hygiëne, ontsmettingsregels en beroepsveiligheid

- Kennis van bedrijfsuitrusting, eigenschappen en werking van de gebruikte apparatuur

- Kennis van de eigenschappen en samenstelling van de dentaaltechnische materialen (metalen en niet-metalen)

- Kennis van boor-, slijp- en polijstmiddelen

- Kennis van verwerkingsmogelijkheden van de materialen

- Kennis van technieken en werkmethodes

- Kennis van ontwerptekenen

- Kennis van sculptuur- en modelleertechnieken

- Kennis van statisch en dynamische opsteltechnieken voor tanden

- Kennis van soldeertechnieken

- Kennis van ergonomische principes

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het gepast kunnen communiceren met actoren (leidinggevende, collega's, klanten, ...)

- Het efficiënt kunnen samenwerken met collega's

- Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en leidinggevende

- Het kunnen rapporteren aan de leidinggevende

- Het kunnen opvolgen van de aanwijzingen van de leidinggevende

- Het zich flexibel kunnen opstellen

- Het kunnen toepassen van ergonomische technieken

- Het kunnen toepassen van economische principes

- Het kunnen toepassen van ecologische principes

- Het flexibel kunnen werken conform de procedures

- Het kunnen toepassen van veiligheids- en milieuvoorschriften

- Het kunnen werkt volgens de toegepaste fabricageprocedures en de productievorderingen

- Het kunnen gebruik maken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Het kunnen leren en het kunnen toepassen van nieuwe technieken voor de uitvoering van eenvoudige dentaal medische hulpmiddelen

- Het kunnen digitaliseren van modellen voor CAD/CAM-technologie

- Het digitaal kunnen modelleren van patronen voor toepassing van CAD/CAM-techniek

- Het kunnen ontwerpen en begrenzen van kunststofprothesebasissen

- Het kunnen invullen van de fabricagefiche en het opdrachtdossier

- Het kunnen ontwerpen van de eenvoudige afneembare prothesen

- Het kunnen ontwerpen van de eenvoudige vaste prothese

- Het kunnen ontwerpen van de eenvoudige afneembare-vaste prothesen

- Het kunnen ontwerpen van de vorm van prothesebasissen volgens digitale werkmethoden

- Het kunnen tekenen van de vorm van het patroon van de afneembare prothesebasissen op het model

- Het kunnen kiezen of ontwerpen van de nodige retentiemiddelen volgens opdracht

- Het kunnen communiceren over het onderwerp met de leidinggevende en het kunnen voorstellen van eventuele aanpassingen van eenvoudige dentaal medische hulpmiddelen

- Het kunnen positioneren van de modellen in het gevraagde relatieapparaat volgens de patiëntgegevens bekomen met relatiebogen, en het kunnen nabootsen van de natuurlijke beetrelatie en occlusie van kaken en gebit voor eenvoudige vaste en afneembare prothesen

- Het kunnen opstellen van de tanden volgens het systeem aangepast aan het te construeren hulpmiddel bepaald door de leidinggevende waarbij gebruik gemaakt wordt van de prothetische hulplijnen en gegevens van de patiënt

- Het kunnen modelleren van was- of kunststofpatronen voor afneembare prothesebasissen in metaal volgens het aangereikte ontwerp

- Het kunnen modelleren van was of kunststofpatronen voor inlays, kronen, wortelkappen, stiftkronen, veneerkronen en pontics volgens diverse occlusietheorieën

- Het kunnen frezen of printen van metalen restauraties volgens CAD/CAM systemen

- Het kunnen werken met de noodzakelijke werkings- en beschermingsmiddelen conform de wettelijke voorschriften

- Het kunnen volgen van de voorschriften en bedrijfsspecifieke procedures bij het hanteren van schadelijke of toxische stoffen

- Het kunnen gebruiken van apparaten en instrumenten volgens de veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen, herstellen en onderhouden van eenvoudige dentaal medische hulpmiddelen

- Het kunnen opmerken van afwijkingen, storingen en de nood aan preventief onderhoud en deze tekortkomingen kunnen signaleren

- Het kunnen sorteren van alle afval en wegwerpmaterialen in de daartoe bestemde recipiënten

- Het kunnen uitwisselen van informatie met de dentaaltechnische medewerkers

- Het kunnen geven van richtlijnen aan de dentaaltechnische medewerkers

Probleemoplossende vaardigheden

- Het mondeling en schriftelijk kunnen melden van problemen aan de leidinggevende

- Het kunnen opvolgen van de voortgang van de werkzaamheden

- Het kunnen controleren van de toegepaste fabricageprocedures en productievorderingen

- Het kunnen uitvoeren van tussencontroles

- Het flexibel kunnen toepassen van procedures om concrete problemen op te lossen

Motorische vaardigheden

- Het zorgvuldig kunnen afwerken van opdrachten van eenvoudige dentaal medische hulpmiddelen

- Het kunnen ontsmetten van binnenkomende afdrukken ter voorkoming van kruisbesmetting

- Het kunnen vervaardigen van studie-, duplicaat-, voorlopige, en definitieve modellen uit een stuk of met afneembare werkstompen waarbij correcte materialen gebruikt worden volgens de richtlijnen van de fabrikant

- Het kunnen inbedden van was- of kunststofpatronen en het kunnen gieten van de basissen

- Het kunnen opbouwen van prothesebasissen volgens digitale werkmethoden

- Het kunnen uitgieten van het modelmateriaal in de afdruk

- Het kunnen onderdompelen van de afdruk in een elektrolytisch bad en het kunnen aanvullen van de metalen toplaag met gips of kunststof

- Het kunnen vervaardigen van individuele afdruklepels en beetplaten op de (voorlopige) modellen aangepast aan het te construeren hulpmiddel

- Het kunnen bijslijpen van de modellen in de vorm bepaald door de bedrijfsregels en afhankelijk van het te construeren hulpmiddel

- Het kunnen noteren van de naam van de patiënt of een herkenningsteken op het model

- Het kunnen plaatsen van de gevraagde intra- of extra-orale registratieapparatuur op de beetplaten zodat de tandheelkundige de beetrelatie kan bepalen

- Het kunnen vervaardigen van geplooide klemmen voor afneembare prothesen

- Het kunnen vervaardigen van geplooide klemmen, veren en bogen voor orthodontie

- Het kunnen afwerken van waspatronen voor prothese- en orthodontische basissen

- Het kunnen inbedden van waspatronen voor basissen en het kunnen stoppen of injecteren met kunststof in een of meerdere kleuren

- Het kunnen opbouwen van prothesebasissen volgens de kunststof-strooitechniek

- Het kunnen polymeriseren van kunststof volgens een van de bestaande systemen (koud-, thermisch- of lichthardend, ...)

- Het kunnen inbedden van was- of kunststofpatronen en het kunnen gieten van metalen restauraties

- Het aan elkaar kunnen solderen of lassen van metalen onderdelen

- Het rechtstreeks kunnen opbouwen van kronen en bruggen in meerdere kleuren, in kunststof of porselein

- Het kunnen afwerken van het werkstuk, volgens de richtlijnen, voor een volgende fase

- Het kunnen bedekken van metalen onderdelen met tandkleurige verblendmateriaal in kunststof of porselein in de juiste vorm en kleur volgens de gegeven richtlijnen

- Het definitief kunnen afwerken van het dentaal medisch hulpmiddel volgens de richtlijnen

- Het ultrasonisch kunnen reinigen of afstomen van het werkstuk, en het zorgvuldig kunnen verpakken, zodat het veilig naar de opdrachtgever kan worden verstuurd

- Het kunnen herstellen van breuken van kunststof en metalen prothesebasissen

- Het kunnen reinigen en/of onderhouden van dentaal medische hulpmiddelen

- Het kunnen uitbreiden van kunststof- en metalen prothesebasissen door toevoeging van tanden en retentieonderdelen

- Het kunnen herstellen of vervangen van beschadigde onderdelen, klemmen, tanden, facings, ...

- Het kunnen aanpassen van onstabiele kunststofbasissen door het aanbrengen van een nieuw slijmvliesvlak, door vervanging van de basis of het heropstellen van de tanden

- Het kunnen onderhouden van werkmateriaal en apparaten volgens de gemaakte afspraken

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in het atelier.

- Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een bedrijf waar de nodige flexibiliteit belangrijk is.

- De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.

- Deze sector kent reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu. Waarbij verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met, en hergebruik van grondstoffen en materialen.

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een aantal handelingen verplicht is

- De dentaaltechnicus komt in contact met verschillende actoren (leidinggevende, collega's, ...)

- De dentaaltechnicus werkt aan verschillende opdrachten conform de opdracht en bedrijfsrichtlijnen

Handelingscontext

- De dentaaltechnicus moet oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.

- De dentaaltechnicus moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met collega's en derden.

- De dentaaltechnicus moet omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.

- De dentaaltechnicus moet zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines, gereedschappen en materialen conform de veiligheidsvoorschriften. Het werken met elektrisch gereedschap kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, de terugslag van het werkstuk en/of van de machine, het stoten tegen voorwerpen, ... .

- De dentaaltechnicus stelt afhankelijk van de bedrijfscontext, repetitieve en gevarieerde handelingen

- De dentaaltechnicus moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren

- De dentaaltechnicus moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in :

- Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van eigen werkzaamheden

- Het controleren van eigen werk

- Het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplaats

- Ontwerpen, vervaardigen, modelleren, afwerken en herstellen van verschillende soorten eenvoudige dentaal medische hulpmiddelen

- Het controleren van de werking van de apparaten

Is gebonden aan :

- De werkopdracht en tijdsplanning

- Instructies van en werkafspraken met de leidinggevende

- Veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures

- Afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden

Doet beroep op :

- De leidinggevende voor de werkopdracht, verkrijgen van bijkomende gegevens, melden van problemen, hulp bij gevaarlijke situaties en bijkomende instructies

- Externen voor praktische zaken (bijkomende vragen aangaande dentaal medische hulpmiddelen, ...).

- Collega's voor de vervaardiging van delen van dentaal medische hulpmiddelen

- De opdracht voor het vervaardigen van het definitief eenvoudig dentaal medisch hulpmiddel

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Het efficiënt functioneren in de onderneming

- Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van het werk

- Het voorbereiden van de realisatie van het eenvoudig dentaal medisch hulpmiddel

- Het vervaardigen van de eenvoudig definitieve afneembare prothesen

- Het vervaardigen van de eenvoudig definitieve vaste prothesen

- Het vervaardigen van de eenvoudig apparaten voor orthodontie

- Het afwerken van het eenvoudig dentaal medisch hulpmiddel

- Het herstellen van het dentaal medisch hulpmiddel

- Het aanpassen van het dentaal medisch hulpmiddel

- Het uitvoeren van de noodzakelijke administratieve handelingen aan patiëntgerelateerde documenten

- Het onderhouden van het dentaal medisch hulpmiddel

- Het desinfecteren en ordenen van de werkpost

- Het afvoeren en vernietigen van het afval volgens de richtlijnen

- Het controleren van de werking van de apparaten

- Het uitvoeren van basisonderhoud

- Het verwittigen van leidinggevende indien nodig

- Het voorbereiden en verwerken van het verblendmateriaal

- Het geven van richtlijnen aan de dentaaltechnische medewerkers tot het uitvoeren van de werkzaamheden

- Het kunnen ontwerpen van alle eenvoudige dentaal medische hulpmiddelen

2.3. Vereiste attesten

Geen wettelijke of vereiste attesten.