Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus industriële automatisering

 • goedkeuringsdatum
  8/01/2016
 • publicatiedatum
  B.S. 16/03/2016 (pagina 17615)
 • bron

  Numac : 2016035269
 • datum laatste wijziging
  09/07/2020

Aanhef

De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;
Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 28 augustus 2015;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 december 2015;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART. 1.

De beroepskwalificatie van technicus industriële automatisering, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

ART. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage