Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geletterdheidsmodules [1B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
...1B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] van de diplomagerichte beroepsopleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    18 maart 2016
  • publicatiedatum
    B.S.26/04/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    23/04/2021

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 26/02/2021 (B.S. 23/04/2021)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 1 juli 2011 en artikel 25bis, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009 en vervangen bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, gedaan op 8 september 2014;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 18 november 2014;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 december 2015;

Gelet op protocol nr. 22 van 29 januari 2016 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 58.935/1 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[1B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden voor de opleidingsprofielen van de diplomagerichte beroepsopleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, opgenomen in bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, de volgende geletterdheidsmodules vastgelegd:

1° Nederlands en Leren leren in bijlage 1;

2° Regie van het eigen leren in bijlage 3.

1B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

Art. 2.

[1B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
De geletterdheidsmodules, vermeld in artikel 1, 2°, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2024- 2025 geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.1B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

Art. 3.

Ter uitvoering van artikel 25bis van hetzelfde decreet worden de basiscompetenties voor het organiseren van de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren in de vorm van een open module vastgelegd in bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2016.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage 1.

Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren bij de diplomagerichte opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Bijlage 2.

Nederlands en leren leren matrix bij de diplomagerichte opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

[1B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Bijlage 31B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

Regie over het eigen leren