Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie nagelstylist

  • goedkeuringsdatum
    25 maart 2016
  • publicatiedatum
    B.S.13/06/2016
  • datum laatste wijziging
    13/06/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 7 maart 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 maart 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van nagelstylist, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van Nagelstylist (0223) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Nagelstylist

b. Definitie

Het aanbrengen van synthetische hulpmiddelen en/of producten en het adviseren over de gangbare trends teneinde het uitzicht van gezonde nagels te verfraaien.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2016

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu (co 01708)

- Reageert gepast op vastgestelde problemen of gevaar

- Draagt bij aan (de uitvoering van) het preventiebeleid op de werkvloer

- Werkt conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu

- Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen

- Houdt rekening met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur

- Werkt ergonomisch, ecologisch en economisch

Werkt samen met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiaires (co 01709)

- Communiceert en werkt samen met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiairs

- Gaat discreet om met informatie over de klanten conform de wet op de privacy

- Beoordeelt welke informatie moet doorgegeven worden en wisselt deze uit met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiairs

- Volgt de regels van de nagelstudio en de richtlijnen van leidinggevende(n) op

Legt een afspraak vast met de klant (co 01710)

- Staat de klant te woord aan de telefoon of aan de receptie

- Schat de tijdsduur van de gewenste verzorging in

- Maakt een afspraak met de klant en legt deze vast in de agenda

- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie

Verwelkomt de klant, stelt de wensen vast en adviseert over de producten en technieken (D120801 Id17964-c)

- Maakt contact met de klant bij het betreden van de zaak

- Stelt vragen over de wens van de klant

- Luistert naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant

- Geeft informatie over de verschillende technieken en producten

- Raadpleegt de klantenfiche of maakt een klantenfiche aan

Stelt producten, verfraaiingen en technieken voor en bepaalt een techniek voor de klant (D120801 Id3527-c)

- Stelt de kenmerken en toestand van de nagels van de klant vast (visueel, test,...)

- Stelt vragen over eventuele allergieën en/of nagelaandoeningen van de klant

- Raadt de klant een techniek aan of af

- Wijst de klant door voor medisch advies bij het bereiken van de beroepsgrens

- Bespreekt de opvolging en geeft een prijsindicatie

Adviseert de klant over de persoonlijke stijl (voorkomen, persoonlijkheid,...) (D120801 Id18938-c)

- Observeert de stijl of het totaalbeeld van de klant

- Verbindt informatie over stijl, vorm, kleur,... van make-up, kleding en kapsel met de kenmerken en de wensen van de klant

- Geeft de mogelijkheden voor de klant aan

Maakt de huid rond de nagels schoon en bereidt ze voor op de techniek (D120801 Id16260-c)

- Zet de apparatuur en de producten klaar

- Installeert de klant comfortabel

- Voorziet de klant van beschermingsmateriaal

- Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de huid rond de nagels

Maakt de nagels schoon en bereidt ze voor op de techniek (D120801 Id16260-c)

- Zet de apparatuur en de producten klaar

- Installeert de klant comfortabel

- Voorziet de klant van beschermingsmateriaal

- Reinigt en/of desinfecteert waar nodig de nagels

Toont technieken aan de klant en legt deze uit (D120801 Id24004-c)

- Verklaart de technieken aan de klant en legt deze uit in een begrijpbare taal

- Geeft informatie over apparatuur, producten en technieken

- Geeft advies over nazorg thuis

Adviseert de klant, promoot en verkoopt technieken en producten (D120801 Id20482-c)

- Volgt de evoluties/trends in het vakgebied op

- Stelt technieken en producten volgens de gangbare trends en verkoopsdoelstellingen voor

- Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant

- Wijst de klant op (nieuwe) technieken en producten volgens het klantenprofiel en adviseert de klant hierbij

- Overtuigt de klant van de meerwaarde van technieken en producten en stimuleert de klant tot aankoop

- Informeert de klant over prijzen, kortingen, speciale acties,...

Evalueert de techniek (D120801 Id30705-c)

- Gaat het resultaat van de techniek na

- Vraagt aan de klant of alles naar wens is en of de techniek aan de verwachtingen voldoet

- Verbetert het resultaat indien nodig

- Stelt indien nodig het behandelplan bij voor een volgend bezoek

Ontvangt het bedrag van een verkoop en houdt klantenfiches bij (D120801 Id21227-c)

- Bedient de kassa en/of het registratiesysteem

- Overloopt en rekent de uitgevoerde techniek en/of producten af met de klant

- Vult de klantenfiche aan

- Geeft de klant advies in functie van een volgend bezoek

- Legt een nieuwe afspraak vast

- Neemt beleefd afscheid van de klant

Maakt apparatuur en hulpstukken schoon en ruimt de cabine, de werktafel,... op (D120801 Id16106-c)

- Stemt de techniek, de apparatuur en de producten af op de opdracht (reinigen, ontsmetten,...)

- Sorteert, stockeert en verwijdert afval en restproducten volgens de richtlijnen

- Ruimt de behandelingsruimte op na elke uitgevoerde techniek, reinigt en/of ontsmet deze

- Reinigt de gebruikte apparatuur en ontsmet

Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast, maakt en ontvangt bestellingen (D120801 Id18152-c)

- Houdt voorraadfiches bij (handmatig en/of op de computer)

- Controleert en vult rekken en producten aan volgens de opslagregels

- Verricht inventarissen

- Houdt gegevens bij over het verbruik van cabineproducten

- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling

- Meldt tekorten en de vervaldata van producten aan de verantwoordelijke

- Geeft een bestelling door aan de bedrijfsleider of realiseert een bestelling van verbruiksgoederen volgens de geldende regels van het nagelstudio

- Neemt een levering in ontvangst en controleert de overeenkomst tussen de levering, leveringsbon en factuur

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Brengt verfraaiingen en/of kunstnagels aan, modelleert en/of herstelt ze (co 01711)

- Kijkt de nagels na op aandoeningen

- Kiest en stemt de technieken, de apparatuur en de producten af op de opdracht en nagelanalyse

- Past indien nodig de technieken, de apparatuur en de producten in de loop van de uitvoering aan

- Bereidt de apparatuur en de producten voor

- Observeert de klant tijdens de uitvoering

- Gebruikt apparatuur en producten in de volgorde van de uitvoering

- Brengt producten aan volgens de nagelanalyse en de techniek

- Volgt de dosering van de producten op

- Volgt de inwerktijd van de producten op

- Stelt de temperatuur en/of de tijd in, indien nodig

2.2 Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van pathologie van de nagels

- Basiskennis van gezondheidsproblemen die gevolgen kunnen hebben bij het uitvoeren van een techniek

- Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen

- Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan klanten begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen

- Basiskennis van ICT (kantoorsoftware)

- Basiskennis van milieubewust werken

- Basiskennis van presentatietechnieken van producten

- Basiskennis van de huid

- Basiskennis van klantenadministratie

- Basiskennis van voorraadbeheer

- Basiskennis van inventarisatietechnieken

- Kennis van E.H.B.O.

- Kennis van de nagels (structuur, functie, groeiproces, vormen, ziektes en afwijkingen)

- Kennis van (de principes voor) nagelanalyse

- Kennis van producten voor het verfraaien van de nagels en toebehoren (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)

- Kennis van apparatuur voor het verfraaien van de nagels (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)

- Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures (voor de huid/nagels)

- Kennis van trends/evoluties in het vakgebied

- Kennis van stijlleer

- Kennis van kleurenleer

- Kennis van beschermingsmateriaal

- Kennis van principes van klantvriendelijkheid

- Kennis van kwaliteitsvolle dienstverlening (i.f.v. de klant)

- Kennis van ergonomie

- Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen

- Kennis van preventiebeginselen

- Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en -producten

- Kennis van tarieven en betaalmiddelen

- Kennis van deontologie

- Kennis van de grenzen van de eigen bevoegdheid

- Kennis van (commerciële) communicatietechnieken

- Kennis van advies- en verkooptechnieken

- Grondige kennis van technieken voor het verfraaien van nagels en voor het aanbrengen, modelleren en herstellen van kunstnagels (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen de klant te woord staan aan de telefoon of de receptie

- Het kunnen inschatten van de tijdsduur van de gewenste techniek

- Het kunnen maken van een afspraak met de klant en deze vastleggen in de agenda

- Het kunnen gebruiken van informatie- en communicatietechnologie

- Het kunnen contact maken met de klant bij het betreden van de zaak

- Het kunnen stellen van vragen over en luisteren naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant

- Het kunnen geven van informatie over de verschillende technieken, apparatuur en producten

- Het kunnen maken, raadplegen en aanvullen van een klantenfiche

- Het kunnen vaststellen van de kenmerken en toestand van de nagels van de klant (visueel, test,...)

- Het kunnen stellen van vragen over eventuele allergieën en/of nagelaandoeningen van de klant

- Het kunnen bespreken van de opvolging en geven van een prijsindicatie

- Het kunnen opvolgen van de evoluties/trends in het vakgebied

- Het kunnen observeren van de stijl of het totaalbeeld van de klant

- Het kunnen verbinden van informatie over stijl, vorm, kleur,... van make-up, kleding en kapsel met de kenmerken en wensen van de klant

- Het kunnen aangeven van de mogelijkheden voor de klant

- Het kunnen bijdragen aan (de uitvoering van) het preventiebeleid op de werkvloer

- Het kunnen werken conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu

- Het kunnen rekening houden met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur

- Het kunnen ergonomisch, ecologisch en economisch werken

- Het kunnen communiceren en samenwerken met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiairs

- Het kunnen discreet omgaan met informatie over klanten conform de wet op de privacy

- Het kunnen opvolgen van de regels van de nagelstudio en de richtlijnen van de leidinggevende(n)

- Het kunnen kiezen en afstemmen van de technieken, de apparatuur en de producten op de opdracht en nagelanalyse

- Het kunnen observeren van de klant tijdens de uitvoering

- Het kunnen opvolgen van de dosering en inwerktijd van de producten

- Het kunnen nakijken van de nagels op aandoeningen

- Het kunnen in een begrijpbare taal verklaren en uitleggen van technieken aan de klant

- Het kunnen geven van advies over nazorg thuis

- Het kunnen nagaan van het resultaat van de techniek

- Het kunnen vragen aan de klant of alles naar wens is en of de techniek aan de verwachtingen voldoet

- Het kunnen afstemmen van de techniek, de apparatuur en de producten op de opdracht (reinigen, ontsmetten,...)

- Het kunnen sorteren, stockeren en verwijderen van afval en restproducten volgens de richtlijnen

- Het kunnen wijzen van de klant op (nieuwe) technieken en producten volgens het klantenprofiel en het kunnen adviseren van de klant hierbij

- Het kunnen overtuigen van de klant van de meerwaarde van technieken en producten en het kunnen stimuleren van de klant tot aankoop

- Het kunnen informeren van de klant over prijzen, kortingen, speciale acties,...

- Het kunnen overlopen en afrekenen van de uitgevoerde techniek en/of de producten met de klant

- Het kunnen geven van advies aan de klant in functie van een volgend bezoek

- Het kunnen vastleggen van een nieuwe afspraak

- Het kunnen beleefd afscheid nemen van de klant

- Het kunnen bijhouden van voorraadfiches (handmatig en/of op de computer)

- Het kunnen verrichten van inventarissen

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verbruik van cabineproducten

- Het kunnen berekenen van de hoeveelheid producten voor de bestelling

- Het kunnen melden van tekorten en de vervaldata van producten aan de verantwoordelijke

- Het kunnen doorgeven van de bestelling aan de bedrijfsleider of het kunnen realiseren van een bestelling van verbruiksgoederen volgens de geldende regels van de nagelstudio

- Het kunnen in ontvangst nemen van een levering en het kunnen controleren van de overeenkomst tussen de levering, leveringsbon en factuur

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen gepast reageren op vastgestelde problemen of gevaar

- Het kunnen verantwoord kiezen tussen zelf een techniek uitvoeren of de klant adviseren om een arts/kinesitherapeut te raadplegen

- Het kunnen aan- of afraden van een techniek aan de klant rekening houdend met eventuele allergieën en/of nagelaandoeningen, de kenmerken en toestand van de nagels en de wens van de klant

- Het kunnen beoordelen welke informatie moet doorgegeven worden en deze kunnen uitwisselen met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiairs

- Het kunnen indien nodig aanpassen van de technieken, de apparatuur en/of de producten

- Het kunnen verbeteren van het resultaat indien nodig

- Het kunnen indien nodig bijstellen van het behandelplan voor een volgend bezoek

Motorische vaardigheden

- Het kunnen gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen

- Het kunnen klaarzetten en voorbereiden van de apparatuur en de producten

- Het kunnen comfortabel installeren van de klant

- Het kunnen voorzien van de klant van beschermingsmateriaal

- Het kunnen waar nodig reinigen en/of desinfecteren van de huid rond de nagels en/of de nagels

- Het kunnen gebruiken van de apparatuur en de producten in de volgorde van de uitvoering

- Het kunnen aanbrengen van de producten volgens de nagelanalyse en techniek

- Het kunnen indien nodig instellen van de temperatuur en/of de tijd

- Het kunnen opruimen, reinigen en/of ontsmetten van de behandelingsruimte na elke uitgevoerde techniek

- Het kunnen reinigen en ontsmetten van de gebruikte apparatuur

- Het kunnen voorstellen van technieken en producten volgens de gangbare trends en verkoopsdoelstellingen

- Het kunnen plaatsen van brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant

- Het kunnen bedienen van de kassa en/of het registratiesysteem

- Het kunnen controleren en aanvullen van rekken en producten volgens de opslagregels

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in een nagelstudio, schoonheidsinstituut, wellnesscentrum, kapperszaak,... of op verplaatsing. De beroepsuitoefening varieert naargelang de vestiging/de organisatie en volgens bepaalde factoren.

- Het beroep wordt uitgeoefend (met variërende werktijden) tijdens de dag, zowel in de week als tijdens het weekend.

- De werkdruk is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De werkdruk ligt hoger op bepaalde momenten van de dag, de week en het jaar.

- Het werk van de nagelstylist varieert volgens de opdracht/de uit te voeren techniek. Technieken en procedures zijn eerder gekend, maar dienen flexibel aangewend te worden (onverwachte situaties, prioriteiten stellen,...). Wel zijn de gebruikte producten, apparatuur en technieken voor het verfraaien van de nagels aan evoluties en modetrends onderhevig.

- De werkopdrachten verlopen volgens een tijdschema en behandelplan waaraan de nagelstylist zich dient te houden en waarbij desgevallend maatregelen moeten genomen worden/prioriteiten moeten gesteld worden om de opdracht zo optimaal mogelijk binnen de beschikbare tijd te realiseren.

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een aantal handelingen is verplicht, het dragen van handjuwelen is verboden.

- De uitoefening van het beroep vraagt de nodige leergierigheid, flexibiliteit, creativiteit en esthetische bekwaamheid: het bijblijven met de evoluties en trends, het kunnen voldoen aan de variërende wensen van de klant,...

- Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden.

- De beroepsuitoefening is gebonden aan reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging.

- De nagelstylist komt in contact met verschillende actoren (leidinggevende, collega's, medewerkers, stagiairs, klanten,...).

Handelingscontext

- Op een gepaste manier omgaan met verschillende soorten klanten (verschillende doel- en leeftijdsgroepen) met aandacht voor hun gezondheidstoestand, wensen en noden.

- Efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht handelen in alle omstandigheden.

- De nagelstylist dient tijdens de gehele uitvoering nauwgezet te werken en aandachtig te zijn voor verschillende elementen - waaronder mogelijke allergieën of nagelaandoeningen van de klant, de wensen van de kant, de vereisten/kenmerken van de techniek, de apparatuur en de producten en de hygiëne- en veiligheidsregels - in functie van het welslagen van de techniek en het garanderen van de veiligheid en het comfort van de klant.

- Permanent aandacht hebben voor de eigen beroepsgrens en gepast omgaan met het spanningsveld tussen de eigen beroepsmogelijkheden en de wensen van de klant.

- Voorzichtig en gepast omgaan met producten, apparatuur en situaties, rekening houdend met de geldende regels of voorschriften.

- Voortdurend aandacht hebben voor de preventie van of de bescherming tegen (beroeps)specifieke risico's (bij zichzelf en/of de klant) (langdurig rechtstaand of zittend werk, abnormale lichaamshouding tijdens de uitvoering van technieken, voortdurend werken met schoonheidsproducten, in aanraking komen met aandoeningen van klanten,...).

- Op een constructieve en transparante manier informatie uitwisselen/communiceren met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiairs.

- Zorgvuldig, economisch en ecologisch omgaan met producten en apparatuur.

2.2.4 Autonomie

Is zelfstandig in

- het bepalen, voorbereiden, uitvoeren en controleren van het verfraaien van de nagels

- het bijhouden van klantenfiches

- het adviseren van de klant over de persoonlijke stijl en over de gangbare trends

- het uitstallen, adviseren en verkopen van schoonheidsproducten en technieken

- het uitvoeren van voorraadbeheer

Is gebonden aan

- de geldende regels en procedures van de nagelstudio

- veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering

- de eigen beroepsgrens

- de wet op de privacy betreffende het doorgeven van informatie over de klanten

- eventuele allergieën of nagelaandoeningen van de klant, de vraag en wensen van de klant en de haalbaarheid van de techniek

Doet beroep op

- de leidinggevende bij moeilijk in te schatten situaties (vb. bereiken van de beroepsgrens), problemen, gevaar en voor het verkrijgen van de werkopdracht

- het team/collega's in geval er nood is aan advies, feedback of voor ondersteuning (van activiteiten)

- externen voor informatie en advies

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het vastleggen van een afspraak met de klant

- Het verwelkomen van de klant, het vaststellen van de wensen van de klant en het adviseren over de producten en technieken

- Het voorstellen van producten, verfraaiingen en technieken en het bepalen van een techniek voor de klant

- Het adviseren van de klant over de persoonlijke stijl

- Het werken met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu

- Het samenwerken met leidinggevende(n), collega's, medewerkers en/of stagiaires

- Het schoonmaken en voorbereiden van de huid rond de nagels op de techniek

- Het schoonmaken en voorbereiden van de nagels op de techniek

- Het aanbrengen, modelleren en/of herstellen van verfraaiingen en/of kunstnagels

- Het tonen en uitleggen van technieken aan de klant

- Het adviseren, promoten en verkopen van technieken en producten aan de klant

- Het evalueren van de techniek

- Het schoonmaken van apparatuur en hulpstukken en het opruimen van de cabine, werktafel,...

- Het ontvangen van het bedrag en het bijhouden van klantenfiches

- Het opvolgen van de voorraad, het vaststellen van tekorten, het maken en ontvangen van bestellingen

2.3 Attesten

Geen attesten vereist.