Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verpakkingsoperator

 • goedkeuringsdatum
  25/03/2016
 • publicatiedatum
  B.S. 13/06/2016 (pagina 35905)
 • bron

  Numac : 2016035828
 • datum laatste wijziging
  09/07/2020

Aanhef

De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;
Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 7 maart 2016;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 maart 2016;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART. 1.

De beroepskwalificatie van verpakkingsoperator, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

ART. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van Verpakkingsoperator (0219) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel
Verpakkingsoperator

b. Definitie
"Verpakt producten met behulp van een geautomatiseerde machine volgens de regels van de productievereisten, de veiligheid en de hygiëne, stuurt bij indien nodig, teneinde een kwaliteitsvol (eind)product af te leveren".

c. Niveau
3

d. Jaartal
2016

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN
- Voorziet de verpakkingsmachine, -lijn van materiaal of producten en controleert de bevoorrading (H330101 Id21981-c)
- Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
- Neemt de planning door
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
- Organiseert de werkplek
- Leest de order (op papier of elektronisch) en begrijpt/interpreteert de instructies
- Onderscheidt de belangrijkste hulp- en grondstoffen en materialen
- Stemt de hoeveelheid materiaal en de producten af op de opdracht
- Controleert verpakkingsmaterialen
- Controleert de te verpakken producten
- Voorkomt stilstand van de productie
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
- Gebruikt interne transportmiddelen waarvoor hij/zij bevoegd is
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
- Houdt rekening met de (interne) codering
- Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de verpakkingsmachine, -lijn (H330101 Id2017-c)
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches (handleidingen, schema's, ....)
- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Doet veiligheidscontroles/controlerondes
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Draait proef
- Evalueert veiligheidsrisico's en neemt gepaste maatregelen
- Legt de productie stil indien nodig
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Stelt de verpakkingsmachine, -lijn in door het instellen, selecteren van een basisprogramma en voert uit (H330101 Id25644-c)
- Houdt zich aan order en technische fiche
- Stelt de machine(onderdelen) manueel of (computer)gestuurd in
- Kiest een programma uit een keuzemenu
- Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in of bij en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
- Raadpleegt (technische) voorschriften
- Start, bedient en stopt de verpakkingsmachine, -lijn (H330101 Id25644-c)
- Houdt zich aan order en (technische) voorschriften
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Start de verpakkingsmachine, -lijn op
- Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
- Draait proef
- Bedient de verpakkingsmachine, -lijn
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Interpreteert gegevens en reageert passend
- Stelt parameters manueel of (computer)gestuurd af
- Realiseert een zo efficiënt mogelijk verloop van het verpakkingsproces
- Regelt de afvoer van de verpakte goederen
- Doet controles
- Stopt de verpakkingsmachine, -lijn
- Bewaakt het (geautomatiseerde) verpakkingsproces en stuurt bij indien nodig (H330101 Id17305-c/17723-c/4601-c)
- Doet controles/controlerondes
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Verzamelt, controleert en interpreteert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Regelt parameters/coördinaten bij indien nodig
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Regelt parameters en/of machineonderdelen (bij) indien nodig
- Legt de verpakkingsmachine/-lijn stil indien nodig
- Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Raadpleegt (technische)voorschriften en productiefiches
- Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
- Controleert de productverpakking (H330101 Id17847-c)
- Merkt afwijkingen aan de verpakking op
- Volgt de informatie van beeldschermen op
- Interpreteert de controlegegevens
- Voert controles uit op basis van voorschriften
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
- Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
- Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
- Legt het verpakkingsproces stil indien nodig
- Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, ....)
- Voorziet de verpakte producten of partijen van een etiket (H330101 Id21496-c)
- Bedient de etiketteermachine(s)
- Controleert de etiketgegevens
- Controleert de voorraad etiketten en meldt tekorten
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Registreert en rapporteert het verloop van het verpakkingsproces (H330101 Id17305-c/29373-c)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de verpakking
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega's en/of leidinggevenden
- Voert preventief of correctief basisonderhoud uit aan de verpakkingsmachine, -lijn (H330101 Id17814-c/29565-c)
- Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud
- Plaatst de verpakkingsmachine, -lijn in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
- Assisteert de onderhoudstechnici
- Registreert basisonderhoud
- Werkt in teamverband (co 01847)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (H330101 Id29375-c)
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
PBM's = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM's = collectieve beschermingsmiddelen

2.2. Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1. Kennis
- Basiskennis van werkpostplanning
- Basiskennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
- Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
- Basiskennis van technische bronnen (handleidingen, schema's, productfiches, ....)
- Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
- Kennis van onderhoudsplan- en richtlijnen
- Kennis van verpakkingsmaterialen
- Kennis van het te verpakken product (behandelingsvoorwaarden)
- Kennis van het verpakkingsproces
- Kennis van het gebruiken van interne transportmiddelen waarvoor hij bevoegd is
- Kennis van het gebruik van relevante controle-instrumenten
- Kennis van kwaliteitskenmerken
- Kennis van (interne) codering
- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
- Kennis van het gebruik van bedieningspanelen en/of touchscreens
- Kennis van veiligheidsvoorschriften
- Kennis van (veiligheids)pictogrammen
- Kennis van stopprocedures
- Kennis van verpakkingstechnieken
- Kennis van de werking van een verpakkingsmachine, -lijn
- Kennis van procedures voor het afstellen of bijstellen van de verpakkingsmachine, -lijn
- Kennis van verpakkingsvoorschriften
- Kennis van verpakkingsapparatuur en gereedschappen
- Kennis van het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Kennis van kwaliteitsnormen
- Kennis van het bedienen van een etiketteermachine in functie van de eigen werkzaamheden
- Kennis van relevante parameters
- Kennis van opstartprocedures
- Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
- Kennis van de toegelaten reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, materialen en procedures
- Kennis van milieuvoorschriften
- Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden
- Het kunnen overnemen van de werkzaamheden van de vorige ploeg en het overdragen van de werkzaamheden aan de volgende ploeg
- Het kunnen interpreteren, controleren en uitvoeren van de verpakkingsorder volgens de planning, de (technische) voorschriften en productfiches
- Het kunnen organiseren van de werkplek
- Het kunnen onderscheiden van de belangrijkste hulp- en grondstoffen en materialen
- Het kunnen afstemmen van de hoeveelheid materiaal en de producten op de opdracht
- Het kunnen controleren van verpakkingsmaterialen en te verpakken producten
- Het kunnen verwijderen van producten die niet voldoen aan de voorschriften
- Het kunnen voorkomen van stilstand van de productie
- Het kunnen op peil houden van de voorraad
- Het kunnen verzamelen, controleren en interpreteren van gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ....
- Het kunnen gebruiken van controle-instrumenten en interpreteren van controlegegevens
- Het kunnen rekening houden met de (interne) codering
- Het kunnen raadplegen van (technische) voorschriften en productfiches (handleidingen, schema's)
- Het kunnen uitvoeren van veiligheidscontroles en controlerondes
- Het kunnen opmerken van afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud
- Het kunnen evalueren van veiligheidsrisico's
- Het kunnen stilleggen van de verpakkingsmachine, -lijn indien nodig
- Het kunnen opstarten, proefdraaien en bedienen van de verpakkingsmachine (straat), -lijn om een zo efficiënt mogelijk procesverloop te realiseren
- Het kunnen (bij)regelen van parameters en/of machineonderdelen
- Het kunnen stilleggen van de verpakking indien noodzakelijk
- Het kunnen nagaan wat de oorzaak van een afwijking is
- Het kunnen bijhouden van gegevens over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Het kunnen manueel of (computer)gestuurd instellen van machine(onderdelen) en opvolgen van parameters
- Het kunnen selecteren van het geschikte programma uit een keuzemenu
- Het kunnen verzorgen van de toevoer van grondstoffen en hulpstoffen en het regelen van de afvoer van verpakte goederen
- Het kunnen interpreteren van gegevens (verloop verpakkingsproces)
- Het kunnen realiseren van een efficiënt procesverloop
- Het kunnen stoppen van de verpakkingsmachine, -lijn
- Het kunnen uitvoeren van controles op basis van voorschriften
- Het kunnen opmerken van afwijkingen aan de verpakking
- Het kunnen achterhalen wat de oorzaak is van een afwijking
- Het kunnen rapporteren van problemen aan de verantwoordelijke
- Het kunnen invullen van opvolgdocumenten (tijdstip, waarden, ...)
- Het kunnen controleren van de etiketgegevens
- Het kunnen controleren van de voorraad etiketten en melden van tekorten
- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verloop van de verpakking en het gebruik van materiaal
- Het kunnen schriftelijk en mondeling rapporteren aan collega's en/of leidinggevenden
- Het kunnen plaatsen in veiligheidsmodus van de verpakkingsmachine, -lijn voor het uitvoeren van onderhoud
- Het kunnen respecteren van het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Het kunnen registreren van basisonderhoud
- Het kunnen naleven van veiligheids- en milieuvoorschriften
- Het kunnen efficiënt samenwerken met collega's en opvolgen van aanwijzingen van verantwoordelijken

Probleemoplossende vaardigheden
- Het kunnen gepast reageren bij problemen op vlak van kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek
- Het kunnen nagaan wat de oorzaak is van een afwijking (apparatuur, productieproces, ...) en de aanpak afstemmen op de voorrang van de problemen
- Het kunnen stoppen van de verpakkingsmachine, -lijn indien nodig
- Het kunnen aanpassen van de eigen werkzaamheden aan wijzigende omstandigheden
- Het kunnen proactief nemen van gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico's rekening houdend met de voorschriften/procedures
- Het tijdig kunnen melden van voorraadproblemen

Motorische vaardigheden
- Het kunnen voorzien van de gewenste hoeveelheid materiaal en producten op de werkpost(en)
- Het kunnen op gepaste wijze gebruiken van interne transportmiddelen
- Het kunnen toepassen van de juiste ergonomische hef- en tiltechnieken
- Het kunnen proefdraaien
- Het kunnen opstarten en stoppen/stil leggen van de verpakkingsmachine, -lijn indien nodig
- Het kunnen bedienen van de verpakkings- en etiketteringsmachine of verpakkingslijn, rekening houdend met de tijdsplanning eigen aan het productieproces
- Het kunnen afvoeren van de verpakte goederen
- Het kunnen hanteren van diverse meettoestellen
- Het kunnen toepassen van verpakkingstechnieken
- Het kunnen uitvoeren van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden
- Het kunnen assisteren van onderhoudstechnici
- Het kunnen sorteren van afval, volgens de richtlijnen
- Het kunnen schoon houden van de werkplek
- Het kunnen opbergen van de eigen gereedschappen en hulpmiddelen

2.2.3. Context

Omgevingscontext
- De verpakkingsoperator verricht werkzaamheden in een verpakkingsafdeling van kleine, middelgrote of grote ondernemingen.
- Het beroep kan worden uitgeoefend in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts.
- De verpakkingsoperator werkt in een hiërarchisch team en onder leiding
- De activiteit varieert naar gelang de grootte en de automatiseringsgraad van het productieproces
- De verpakkingsoperator verricht gecompliceerde en/of standaard verpakkingswerkzaamheden aan één of meerdere lijnen in de verpakkingsafdeling: de werkzaamheden hebben betrekking op het verpakken en opslaan van producten, het controleren van het verpakkingsproces, het verwerken van de gegevens en het reinigen en desinfecteren van apparatuur, gereedschap en werkomgeving.
- De verpakkingsoperator moet tijdens de werkzaamheden rekening houden met procedures en voorschriften die te maken hebben met procesbeheersing, hygiëne, kwaliteitszorg, veiligheid, milieu, gezondheid en eventueel voedselveiligheid.
- Het werk vindt plaats aan een verpakkingsmachine, -lijn, eventueel met beeldschermen, touchscreens en/of controlepanelen. De verpakkingsoperator kan op meerdere machines ingezet worden tijdens het verpakkingsproces (afhankelijk van het bedrijf)
- Afhankelijk van het type bedrijf en het product kunnen de activiteiten worden uitgeoefend in een omgeving met hoge of lage temperatuur, in een vochtige omgeving, in een omgeving met veel lawaai.
- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen

Handelingscontext
- De verpakkingsoperator handelt kwaliteitsbewust, alert en proactief. Hij is zich constant bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
- Hij moet de planning respecteren en realiseert deze binnen het voorziene tijdsbestek
- De verpakkingsoperator volgt alle informatiegegevens m.b.t. het productieproces permanent op
- Hij werkt efficiënt en kostenbewust en heeft oog voor de logistiek van de verpakkingslijn
- Het bewaken van de kwaliteit van de verpakking en etikettering vormen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de verpakkingsoperator
- De verpakkingsoperator detecteert en lost eenvoudige storingen en afwijkingen zelf op
- Tijdens de verpakking en opslag van producten zijn er voortdurend omgevingsfactoren die de kwaliteit van het product positief of negatief kunnen beïnvloeden. De verpakkingsoperator moet hiervoor alert zijn.
- De verpakkingsoperator moet rekening houden met het feit dat stilstand van zijn machine(s) door afwijkingen en storingen gevolgen heeft voor het productieproces
- De verpakkingsoperator heeft oog voor veilig handelen en milieu
- De verpakkingsoperator kan zich flexibel opstellen en zijn eigen planning bijstellen en afstemmen op de noden/problemen van de productie
- De verpakkingsoperator communiceert efficiënt met het team o.a. voor de overdracht naar de volgende shift

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in
- het opstarten, instellen, proefdraaien, bedienen, bijstellen, omstellen en stilleggen van de verpakkingsapparatuur, kwaliteitsopvolging en -controle van basisonderhoud
Is gebonden aan
- tijdschema/planning; veiligheids- en milieuvoorschriften, procedures, verpakkingsorder, technische fiche, (hygiëne) regelgeving, kenmerken van de producten, kwaliteitsnormen, voorschriften en rapporteringsprocedures

Doet beroep op
- de leidinggevende voor de planning, order, meldingen van kwaliteitsafwijkingen, storingen, technische interventies, of nood aan (extern) onderhoud, optimalisatie; doet beroep op de (onderhouds-)technieker voor storingen, technische interventies en onderhoud

2.2.5. Verantwoordelijkheid
- Een correct volgens de richtlijnen lopend verpakkingsproces
- Een kwaliteitsvol verpakt eindproduct
- Gecontroleerde producten en verpakkingsmateriaal
- Bevoorrading van de werkpost(en)
- Een efficiënte instelling van de verpakkingsmachine of -lijn en correcte keuze van het programma
- Correcte en veilige hantering van machines en gereedschappen volgens voorschriften
- Gecontroleerde werking van de verpakkingsmachine of -lijn en opgevolgde storingen
- Een nauwkeurig en tijdig afgehandeld verpakkingsorder
- Herkenning van productafwijking
- Gecontroleerde productverpakking
- Goede registratie en communicatie m.b.t. het verpakkingsproces
- Correct geëtiketteerde verpakkingen
- Onderhouden en gecontroleerde machines en apparatuur
- Preventief uitgevoerde onderhoudswerken
- Een veilige, hygiënische en opgeruimde werkplek
- Een goede samenwerking tussen medewerkers en teams

2.3. Attesten

2.3.1. Wettelijke Attesten

Onderstaand attest is enkel wettelijk verplicht voor personen die tewerk gesteld zijn in de voedingssector:
Medisch attest voor werken in de voeding volgens de wettelijke regelgeving bij tewerkstelling in voedingssector.

2.3.2. Vereiste Attesten

Geen vereisten.
2.3.3. Instapvoorwaarden
Geen vereisten.