Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie manager housekeeping

  • goedkeuringsdatum
    08 juli 2016
  • publicatiedatum
    B.S.21/10/2016
  • datum laatste wijziging
    21/10/2016

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 17 juni 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 juni 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van manager housekeeping, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van manager housekeeping (0234) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Manager Housekeeping

b. Definitie

`Werkt het beleid van de organisatie operationeel uit voor alle taken van het team housekeeping (budgettering, voorraadbeheer, aanwervingen,...) en geeft leiding aan de medewerkers door het plannen, aansturen en controleren van de werkuitvoering, teneinde de optimale werking van het team te verzekeren.'

c. Niveau

4

d. Jaartal

2016

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (co 01930)

- Wisselt informatie uit met collega's, gasten en leidinggevende

- Rapporteert aan de leidinggevende

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, verandering van werkschema...)

- Meldt problemen, mondeling of schriftelijk, aan de leidinggevende

- Deelt vakkennis

- Vraagt zelf hulp of advies indien nodig

- Toont respect voor elke collega, functie of taak

- Draagt bij tot een aangename sfeer in het team

- Verplaatst zich in de positie van een collega en reageert gepast (hulp bieden, afstand houden, relativeren...)

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01931)

- Werkt ergonomisch (past hef- en tiltechnieken toe)

- Werkt economisch

- Werkt conform voorgeschreven procedures en huisregels en vult de nodige documenten in

- Past de veiligheids-, voedselveiligheids- en milieuvoorschriften toe

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe

- Verplaatst zich op efficiënte wijze tussen de verschillende werkplekken

- Werkt ordelijk en houdt zich aan de planning

- Werkt zorgvuldig en met oog voor detail

- Organiseert zelfstandig de werkvolgorde

- Controleert het eigen werk en voorkomen

- Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen

- Past het voorkomen en bedrijfskledij aan conform de taakuitvoering

- Draagt zorg voor materiaal, kledij, goederen...

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

Handelt integer (co 01932)

- Respecteert de privacy van de gast

- Voert de werkzaamheden uit zonder te storen

- Gaat op ethische wijze om met informatie over de gast

- Respecteert, indien aanwezig, de deontologische code van de werkgever en/of gast

- Bespreekt vragen, problemen of conflicten met de juiste personen

Coördineert de activiteiten van het team (G150301 Id10123-c)

- Stelt de planning op van de medewerkers (kamerdienst, linnendienst en schoonmaak) volgens de bezettingsgraad, overige reservaties en de vakantieplanning

- Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden

- Roept indien nodig tijdelijke werkkrachten op

- Informeert de medewerkers over speciale gasten (VIP's)

- Leidt de dagelijkse briefing van het team (in wisseldienst)

- Organiseert en leidt teamvergaderingen

- Verdeelt de werkzaamheden over de verschillende medewerkers

- Verzekert een goede teamwerking, lost conflicten op en schept een stimulerend werkklimaat

- Zorgt voor de nodige bedrijfskledij en het correct dragen ervan

Organiseert en superviseert de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en het naleven van procedures (G150301 Id2066-c)

- Zorgt dat er voldoende hulpmiddelen (o.a. verlengsnoeren...) ter beschikking zijn

- Ziet toe op de voortgang en de uitvoering van de opdrachten door de eigen medewerkers of de externe diensten

- Stuurt de werking bij van de kamerdienst, linnendienst en schoonmaak

- Controleert de actualiteit van de documenten die ter beschikking zijn van de gast

- Stelt interne richtlijnen op

- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers

- Verzekert de eigen zichtbaarheid op het terrein

Controleert de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en het naleven van procedures (co 01966)

- Voert steekproeven uit ter controle van de naleving van bedrijfsgebonden procedures en - voorschriften

- Controleert de administratieve verwerking van de dagelijkse werkzaamheden (checklists, inventarislijsten, evaluatieformulieren...)

- Bewaakt de netheid van de werkruimtes

- Controleert de gepresteerde werkuren

Behandelt klachten van gasten en volgt deze op (co 01964)

- Stelt zich beschikbaar op voor gasten

- Luistert naar de klacht van de gast

- Gaat correct om met stress, moeilijke gasten, moeilijke omstandigheden

- Bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening ten overstaan van de gast

- Behandelt vragen of klachten van gasten, ook in een vreemde taal

- Peilt naar de tevredenheid van de gast, in het bijzonder na een probleem of klacht

Overlegt met andere afdelingen binnen het bedrijf en externe diensten (co 01964)

- Stemt de eigen planning af met andere interne afdelingen en externe diensten (met de onthaaldienst voor het toekennen van de kamers, met de afdeling F&B; voor het ter beschikking houden van zalen en publieke ruimtes)

- Schakelt de technische dienst in voor herstel aan toestellen en infrastructuur in kamers, gemeenschappelijke ruimten en vergaderruimten

- Overlegt op regelmatige basis met de verantwoordelijke van de technische dienst voor de planning van de uit te voeren werkzaamheden

- Contacteert leveranciers van producten (onderhoudsproducten, wasproducten...), uitbestede diensten (schoonmaak, wasserij...), materialen (emmers, dweilen...) en machines (boenmachines, droogmachines...) in geval van fouten

- Zorgt ervoor dat gevonden voorwerpen bij de gepaste dienst of eigenaar terechtkomen

Geeft advies bij de aanwerving van medewerkers en evalueert medewerkers (G150301 Id18114-c)

- Geeft suggesties aan de personeelsdienst bij het opmaken van functiebeschrijvingen en vacatures

- Neemt deel aan het selectieproces van nieuwe medewerkers

- Evalueert medewerkers op regelmatige basis (formeel en informeel)

- Formuleert verbeterpunten

- Bespreekt opleidingsmogelijkheden met de medewerkers

- Doet voorstellen m.b.t. opleiding, verloning en promotie aan de personeelsdienst

Leert medewerkers de richtlijnen van de organisatie aan (co 01964)

- Leert efficiënte werkmethodes aan

- Stelt werkfiches op

- Leert correcte omgangsvormen met de gasten aan

- Zorgt voor een snelle inwerking van nieuwe medewerkers (o.a. bedrijfscultuur)

- Begeleidt stagiairs en studenten

Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en plaatst bestellingen (G150301 Id18152-c)

- Verzamelt diverse inventarislijsten van de voorraad (producten en materialen) en maakt een totaaloverzicht op

- Raadpleegt geregeld de geregistreerde gegevens over het verbruik

- Berekent de te bestellen hoeveelheden

- Vraagt offertes op

- Plaatst bestellingen bij vaste leveranciers, rekening houdend met het vooropgestelde budget, kosten en levertermijnen

- Controleert de levering bij ontvangst en de diensten tijdens de uitvoering conform de overeenkomsten

- Onderhoudt contacten met externe bedrijven en bouwt een netwerk op met leveranciers

- Controleert de facturen en bewaakt het toegekende budget

Voert administratieve basistaken uit (G150301 Id17966-c)

- Gebruikt bedrijfseigen kantoorsoftware en specifieke software voor stockbeheer, bestellingen...

- Bereidt de salarisadministratie voor

Voert een efficiënte interne en externe communicatie (G150301 Id21414-c)

- Stelt brieven, mails, nota's en voorstellen op

- Maakt gebruik van de moderne communicatiemiddelen

- Rapporteert schriftelijk volgens de bedrijfseigen procedures

- Neemt deel aan periodiek intern en extern overleg

- Voert commerciële gesprekken met leveranciers

- Rapporteert schriftelijk volgens de bedrijfseigen procedures

- Onderhoudt contacten met collega's binnen en buiten het eigen bedrijf

Bewaakt de veiligheid (co 01964)

- Waakt over het betreden van gastenkamers, publieke ruimten, stockage- en werkruimten door onbevoegden

- Superviseert het sleutelbeheer

- Contacteert de hulpdiensten bij problemen

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Neemt deel aan de dagelijkse werkzaamheden binnen de eigen afdeling met het oog op het correct uitvoeren van de eigen managementstaken (co 01967)

- Controleert de inhoud van de huishoudkar of linnenkar, vult deze aan met benodigdheden en houdt deze op orde

- Maakt het sanitair van de kamer schoon en ontsmet, indien nodig

- Maakt desgevallend toiletten en keukens schoon en vult alle aanwezige recipiënten bij

- Maakt oppervlakken, ruimtes en uitrustingen handmatig schoon

- Vervangt de lakens, maakt het bed op en vervangt de handdoeken

- Maakt vloeren, tapijten, meubilair schoon, wast en zeemt ramen

- Richt de kamer opnieuw in

- Stelt technische mankementen, beschadigingen aan meubilair en de kameruitrusting vast en meldt dit

- Onderhoudt de gemeenschappelijke delen en zet deze op orde

- Maakt oppervlakken machinaal schoon

- Brengt het vuile linnengoed naar de interne of externe linnendienst of wasserij en controleert de staat van het linnengoed bij de terugkeer

- Maakt het schoonmaakmaterieel schoon en onderhoudt het

- Voert het was- en droogproces van textiel machinaal uit

- Strijkt het beddengoed en de handdoeken

Bewaakt de efficiënte werking van de afdelingen: linnendienst, kamerdienst, schoonmaak (co 01964)

- Staat in voor het behalen van de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van de afdelingen

- Volgt de realisatiecijfers m.b.t. verbruik, kosten voor diensten en materialen, personeelskosten op

- Neemt maatregelen bij dreigende afwijkingen

- Controleert het verbruik van producten en materialen, geeft hierover instructies en beperkt verspilling

- Maakt budgetvoorstellen op basis van de historiek van gegevens, trends en informatie van collega's binnen en buiten het eigen bedrijf

- Superviseert facturering en betalingen

- Houdt rekening met provisies van de geplaatste bestellingen

Verschaft zich op klantvriendelijke wijze toegang tot de kamer (co 01933)

- Waakt over de beschikking van de loper

- Meldt verlies of diefstal van de loper onmiddellijk aan de verantwoordelijke veiligheid

- Controleert of de deuren van de kamers op de verdieping gesloten zijn

- Gebruikt een lijst met overzicht van vertrekkende en verblijvende gasten

- Waakt over de toegang tot de kamers tijdens de schoonmaak

- Hanteert een correcte omgang met gasten en volgt de voorgeschreven procedure bij het betreden van de kamers

- Oriënteert zich bij het verlaten van de kamers en gebruikt de dichtstbijzijnde dienstlift, -trap, -deur

2.2. Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis van salarisadministratie

- Basiskennis personeelsbeheer

- Kennis van meldingsprocedures en opvolging bij technische defecten

- Kennis van diverse personeelscontracten

- Kennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken en rapportering

- Kennis van vergadermethodes

- Kennis van motivatietechnieken

- Kennis van conflicthantering

- Kennis van controlesystemen op de gepresteerde werkuren

- Kennis van de inhoud van contracten bij uitbesteding van diensten

- Kennis van technieken voor het leiden van een team

- Kennis van functionele rekenvaardigheid

- Kennis van de opbouw van offertes

- Kennis van economisch werken

- Kennis van interpretatie, lezen en opvolgen van realisatiecijfers m.b.t. verbruik en andere kosten

- Kennis van klachtenbehandeling

- Kennis van commerciële gesprekken

- Kennis van kantoorsoftware voor administratie (brieven, mails, opzoekwerk, verslagen...)

- Kennis van moderne vreemde talen (gast mondeling informeren en bijstaan bij problemen en klachten

- Kennis van EHBO

- Kennis van personeelsplanning en inzetbaarheid

- Kennis van ergonomische werkhouding

- Kennis van vaktermen in een vreemde moderne taal (Bv. Engels, Frans)

- Kennis van de indeling van het gebouw/bedrijf en het grondplan per verdieping

- Kennis van de vigerende regelgeving m.b.t. milieu, veiligheid, gezondheid en voedselveiligheid

- Kennis van sorteren van afval

- Kennis van de principes van gastvriendelijkheid

- Kennis van evaluatieprocedures

- Kennis van de correcte omgangsvormen met gasten

- Kennis van de opmaak en opvolging van inventarisatielijsten

- Kennis van het opvolgen van budgetten

- Kennis van lezen, interpreteren en controleren van facturen

- Kennis van producten en materialen

- Kennis van trends in binnenhuisinrichting

- Kennis van voorraadbeheer

- Kennis van het opmaken van budgetvoorstellen op basis van dagdagelijkse relevante gegevens

- Kennis van klachtenbehandeling

- Kennis van noodprocedures

- Kennis van het arbeidsreglement/ARAB-regelgeving

- Kennis van integer handelen

- Kennis van specifieke software voor voorraadbeheer en bestellingen

- Grondige kennis van de tijdslimiet per opdracht

- Grondige kennis van bedrijfskledij en persoonlijke beschermingsmiddelen

- Grondige kennis van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van de afdelingen

- Grondige kennis van de werkvolgorde en -organisatie

- Grondige kennis van de uitvoeringstechnieken van de werkzaamheden binnen de afdelingen

- Grondige kennis van de bedrijfsregels en -procedures m.b.t. de afdelingen

- Grondige kennis van richtlijnen voor hygiëne en netheid

- Grondige kennis van de werking van de verschillende materialen, toestellen en installaties

- Grondige kennis van de bedrijfscultuur

- Grondige kennis van de vereiste competenties voor de uitvoering van de verschillende taken

- Grondige kennis van het opstellen van werkfiches

- Grondige kennis van de missie en visie van de afdelingen

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen informatie uitwisselen met collega's, gasten en leidinggevende

- Het kunnen rapporteren aan de leidinggevende

- Het efficiënt kunnen samenwerken met collega's

- Het kunnen delen van vakkennis

- Het zelf kunnen vragen van hulp of advies

- Het kunnen tonen van respect voor elke collega, functie of taak

- Het kunnen bijdragen tot een aangename sfeer in het team

- Het zich kunnen verplaatsen in de positie van een collega

- Het kunnen economisch werken

- Het kunnen werken conform voorgeschreven procedures en huisregels, en het kunnen invullen van de nodige documenten

- Het kunnen toepassen van de veiligheids-, voedselveiligheids- en milieuvoorschriften

- Het kunnen gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Het kunnen leren en toepassen van nieuwe opgelegde technieken

- Het zich kunnen verplaatsen op efficiënte wijze tussen de verschillende werkplekken

- Het ordelijk kunnen werken en het zich aan de planning kunnen houden

- Het zorgvuldig kunnen werken met oog voor detail

- Het zelfstandig kunnen organiseren van de werkvolgorde

- Het kunnen controleren van het eigen werk en voorkomen

- Het kunnen verzorgen van de persoonlijke hygiëne en een verzorgd voorkomen

- Het kunnen aanpassen van het voorkomen en bedrijfskledij conform de taakuitvoering

- Het kunnen zorg dragen voor materiaal, kledij, goederen...

- Het kunnen respecteren van de privacy van de gast

- Het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden zonder te storen

- Het op ethische wijze kunnen omgaan met informatie over de gast

- Het kunnen respecteren van de deontologische code van de werkgever en/of gast

- Het kunnen opstellen van de planning van de medewerkers (kamerdienst, linnendienst en schoonmaak) volgens de bezettingsgraad, overige reservaties en de vakantieplanning

- Het kunnen informeren van de medewerkers over speciale gasten (VIP's)

- Het kunnen leiden van de dagelijkse briefing van het team (in wisseldienst)

- Het kunnen organiseren en leiden van teamvergaderingen

- Het kunnen verdelen van de werkzaamheden over de verschillende medewerkers

- Het kunnen verzekeren van een goede teamwerking

- Het kunnen scheppen van een stimulerend werkklimaat

- Het kunnen zorgen voor de nodige bedrijfskledij en het kunnen zorgen voor het correct dragen ervan

- Het kunnen zorgen voor voldoende hulpmiddelen (o.a. verlengsnoeren...)

- Het kunnen toezien op de voortgang en de uitvoering van de opdrachten door de eigen medewerkers of de externe diensten

- Het kunnen controleren van de actualiteit van de documenten die ter beschikking zijn van de gast

- Het kunnen opstellen van de interne richtlijnen

- Het kunnen bespreken van de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers

- Het kunnen uitvoeren van steekproeven ter controle van de naleving van bedrijfsgebonden procedures en -voorschriften

- Het kunnen controleren van de administratieve verwerking van de dagelijkse werkzaamheden (checklists, inventarislijsten, evaluatieformulieren...)

- Het kunnen bewaken van de netheid van de werkruimtes

- Het kunnen controleren van de gepresteerde werkuren

- Het zich kunnen beschikbaar opstellen voor gasten

- Het kunnen luisteren naar de klacht van de gast

- Het kunnen bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening ten overstaan van de gast

- Het kunnen afstemming van de eigen planning met andere interne afdelingen en externe diensten (met de onthaaldienst voor het toekennen van de kamers, met de afdeling F&B; voor het ter beschikking houden van zalen en publieke ruimtes)

- Het kunnen op regelmatige basis overleggen met de verantwoordelijke van de technische dienst voor de planning van de uit te voeren werkzaamheden

- Het kunnen ervoor zorgen dat gevonden voorwerpen terechtkomen bij de gepaste dienst of eigenaar

- Het kunnen geven van suggesties aan de personeelsdienst bij het opmaken van functiebeschrijvingen en vacatures

- Het kunnen deelnemen aan het selectieproces van nieuwe medewerkers

- Het kunnen evalueren van medewerkers op regelmatige basis

- Het kunnen formuleren van verbeterpunten

- Het kunnen bespreken van opleidingsmogelijkheden met de medewerkers

- Het kunnen doen van voorstellen m.b.t. opleiding, verloning en promotie aan de personeelsdienst

- Het kunnen aanleren van efficiënte werkmethodes

- Het kunnen opstellen van werkfiches

- Het kunnen aanleren van correcte omgangsvormen met de gasten

- Het kunnen zorgen voor een snelle inwerking van nieuwe medewerkers (o.a. bedrijfscultuur)

- Het kunnen begeleiden van stagiairs en studenten

- Het kunnen verzamelen van diverse inventarislijsten van de voorraad (producten en materialen) en het kunnen opmaken van een totaaloverzicht

- Het geregeld kunnen raadplegen van de geregistreerde gegevens over het verbruik

- Het kunnen berekenen van de te bestellen hoeveelheden

- Het kunnen opvragen van offertes

- Het kunnen plaatsen van bestellingen bij vaste leveranciers, rekening houdend met het vooropgestelde budget, kosten en levertermijnen

- Het kunnen controleren van de levering bij ontvangst en de diensten tijdens de uitvoering conform de overeenkomsten

- Het kunnen onderhouden van contacten met externe bedrijven en het kunnen opbouwen van een netwerk met leveranciers

- Het kunnen controleren van de facturen en het kunnen bewaken van het toegekende budget

- Het kunnen gebruiken van bedrijfseigen kantoorsoftware en specifieke software voor stockbeheer, bestellingen...

- Het kunnen voorbereiden van de salarisadministratie

- Het kunnen opstellen van brieven, mails, nota's en voorstellen

- Het gebruik kunnen maken van de moderne communicatiemiddelen

- Het schriftelijk kunnen rapporteren volgens de bedrijfseigen procedures

- Het kunnen deelnemen aan periodiek intern en extern overleg

- Het kunnen voeren van commerciële gesprekken met leveranciers

- Het schriftelijk kunnen rapporteren volgens de bedrijfseigen procedures

- Het kunnen onderhouden van contacten met collega's binnen en buiten het eigen bedrijf

- Het kunnen instaan voor het behalen van de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van de afdelingen

- Het kunnen opvolgen van de realisatiecijfers m.b.t. verbruik, kosten voor diensten en materialen, personeelskosten

- Het kunnen controleren van het verbruik van producten en materialen, het kunnen geven van instructies hierover en het kunnen beperken van verspilling

- Het kunnen opmaken van budgetvoorstellen op basis van de historiek van gegevens, trends en informatie van collega's binnen en buiten het eigen bedrijf

- Het kunnen superviseren van facturering en betalingen

- Het kunnen rekening houden met provisies van geplaatste bestellingen

- Het kunnen waken over het betreden van gastenkamers, publieke ruimten, stockage- en werkruimten door onbevoegden

- Het kunnen superviseren van het sleutelbeheer

- Het kunnen controleren van de inhoud van de huishoudkar of linnenkar

- Het kunnen vaststellen van technische mankementen, beschadigingen aan meubilair en de kameruitrusting

- Het kunnen controleren van de staat van het linnengoed bij de terugkeer

- Het kunnen waken over de beschikking van de loper

- Het kunnen controleren of de deuren van de kamers op de verdieping gesloten zijn

- Het kunnen gebruiken van een lijst met overzicht van vertrekkende en verblijvende gasten

- Het kunnen waken over de toegang tot de kamers tijdens de schoonmaak

- Het kunnen hanteren over de correcte omgang met gasten en het kunnen volgen van de voorgeschreven procedure bij het betreden van de kamers

Probleemoplossende vaardigheden

- Het zich kunnen flexibel opstellen (verandering van medewerkers, collega's, verandering van werkschema, inspringen tijdens piekmomenten of bij overmacht...)

- Het kunnen melden van problemen, mondeling en/of schriftelijk, aan de eindverantwoordelijke

- Het gepast kunnen reageren (hulp bieden, afstand houden, relativeren...)

- Het kunnen bespreken van vragen, problemen of conflicten met de juiste personen

- Het kunnen bijsturen van de werking van de kamerdienst, linnendienst en schoonmaak

- Het correct kunnen omgaan met stress, moeilijke gasten, moeilijke omstandigheden

- Het kunnen behandelen van vragen of klachten van de gast, ook in een vreemde taal

- Het kunnen peilen naar de tevredenheid van de gast, in het bijzonder na een probleem of klacht

- Het kunnen inschakelen van de technische dienst voor herstel aan toestellen en infrastructuur in kamers, gemeenschappelijke ruimten en vergaderruimten

- Het kunnen contacteren van leveranciers van producten (onderhoudsproducten, wasproducten...), uitbestede diensten (schoonmaak, wasserij...), materialen (emmers, dweilen...) en machines (boenmachines, droogmachines...) in geval van fouten

- Het kunnen nemen van maatregelen bij dreigende afwijkingen

- Het kunnen contacteren van de hulpdiensten bij problemen

- Het kunnen melden van technische mankementen, beschadigingen aan meubilair en de kameruitrusting

- Het onmiddellijk kunnen melden van verlies of diefstal van de loper aan de verantwoordelijke veiligheid

Motorische vaardigheden

- Het kunnen ergonomisch werken (past hef- en tiltechnieken toe)

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen aanvullen en op orde houden van de in houd van de huishoudkar of linnenkar

- Het kunnen schoonmaken van het sanitair van de kamer en het kunnen ontsmetten van het sanitair van de kamer

- Het kunnen schoonmaken van toiletten en keukens en het kunnen aanvullen van alle aanwezige recipiënten

- Het kunnen handmatig schoonmaken van oppervlakken, ruimtes en uitrustingen

- Het kunnen vervangen van de lakens, het kunnen opmaken van de bedden en het kunnen vervangen van de handdoeken

- Het kunnen schoonmaken van vloeren, tapijten, meubilair en het kunnen wassen en zemen van de ramen

- Het opnieuw kunnen inrichten van de kamer

- Het kunnen onderhouden van de gemeenschappelijke delen en het kunnen op orde zetten ervan

- Het machinaal kunnen schoonmaken van oppervlakken

- Het kunnen schoonmaken en onderhouden van het schoonmaakmateriaal

- Het machinaal kunnen uitvoeren van het was- en droogproces van textiel

- Het kunnen strijken van het beddengoed en de handdoeken

- Het zich kunnen oriënteren bij het verlaten van de kamers en het kunnen gebruiken van de dichtstbijzijnde dienstlift, - trap, - deur

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in diverse hotel- en overnachtingsbedrijven (toeristische residenties, mobiel logies, vakantiedorpen, camping, bungalowpark...). De activiteiten van de Manager Housekeeping zullen variëren volgens de omvang van het bedrijf en de bedrijfsformule en de mate waarin bepaalde diensten worden uitbesteed

- Het werk vindt plaats in de gastenkamers en -badkamers, de gemeenschappelijke delen (liften, gangen, trappen, hal, zalen, publieke toiletten....), de vergader- en seminariezalen, de was- en strijkruimte

- De administratieve taken worden uitgevoerd in een apart bureau.

- De organisatie van de werkzaamheden wordt bepaald door vigerende wet- en regelgeving, regels, bedrijfsafspraken en doelgroep

- Het beroep wordt uitgeoefend met doorlopende dienst in ochtendshift of avondshift, in de week, tijdens het weekend en/of tijdens feestdagen. De Manager Housekeeping dat zijn beroep uitoefent op een boot of trein is vaak meerdere dagen of weken van huis.

- Het beroep vereist een flexibele houding bij piekmomenten of bij het plotseling ziek vallen van een collega

- Het werkvolume en de werkdruk worden bepaald door diverse factoren : bezettingsgraad van de kamers, de nationaliteit van de gast, VIP-status van de gast, onverwachte situaties....

- De Manager Housekeeping voert de eigen taken zelfstandig uit

- De Manager Housekeeping werkt in een hiërarchische structuur

- De Manager Housekeeping komt in contact met gasten, bezoekers, de receptie, de technische dienst en de afdeling food en beverage. Een respectvolle houding tegenover de gasten, collega's en leveranciers is noodzakelijk.

- Het dragen van een bedrijfseigen werkkledij is vereist

- De Manager Housekeeping komt veelvuldig in contact met vuil linnen en vuile sanitaire voorzieningen

Handelingscontext

- De Manager Housekeeping waakt over de privacy van de gasten

- De Manager Housekeeping is attentvol t.o.v. de gast en groet beleefd bij elke ontmoeting

- De werkzaamheden bestaan uit een mix van leidinggevende en administratieve taken

- De Manager Housekeeping is nauwgezet bij het uitvoeren van de administratieve taken

- De Manager Housekeeping werkt met oog voor kostenbeheersing en efficiëntie

- De Manager Housekeeping heeft permanente aandacht voor de persoonlijke veiligheid en hygiëne op de werkvloer, voedselveiligheid en -hygiëne en de milieuvoorschriften

- De Manager Housekeeping heeft oog voor detail en kwaliteit van de dienstverlening. Hij moet klantgericht handelen binnen de bedrijfsrichtlijnen.

- De Manager Housekeeping moet alert zijn voor ongewenste bezoekers die zich op de etages of in de niet-publieke ruimten bevinden

- De Manager Housekeeping komt in contact met een veelheid aan voorschriften waarmee hij rekening moet houden: hygiëne, voedselveiligheid, milieu, afvalsortering, veiligheid, persoonlijke hygiëne, bedrijfsvoorschriften en -procedures ....

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in

- het behalen van de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen binnen de eigen afdelingen

- de organisatie van een goede teamwerking

- het controleren van een correcte uitvoering van de dagdagelijkse operationele werkzaamheden

- een constructief overleg met de andere afdelingen

- het verzorgen van professionele contacten met leveranciers

- het oplossen van problemen en klachten

- het beheren van de voorraad

Is gebonden aan

- de normen en waarden van het bedrijf

- de interne procedures

- de regels van de gastvriendelijkheid

- de afspraken m.b.t. werkkledij en persoonlijk voorkomen

- de voorschriften inzake voedselveiligheid, veiligheid, hygiëne en milieu

- het reinigingsplan

Doet beroep op

- de Hotelmanager voor het businessplan

- de eindverantwoordelijke bij uitzonderlijke problemen met personeel of gasten en bij het verbeteren van de werking van de afdelingen

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- het werken in teamverband

- het werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn

- het integer handelen

- het coördineren van de activiteiten van het team

- het organiseren en superviseren van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en het naleven van procedures

- het controleren van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en het naleven van procedures

- het behandelen en opvolgen van klachten van gasten

- het overleggen met andere afdelingen binnen het bedrijf en externe diensten

- het geven van advies bij de aanwerving van medewerkers

- het evalueren van medewerkers

- het leren van de richtlijnen van de organisatie aan de medewerkers

- het opvolgen van de voorraad

- het vaststellen van tekorten

- het plaatsen van bestellingen

- het opvolgen van budgetten

- het uitvoeren van administratieve basistaken

- het voeren van een efficiënte interne en externe communicatie

- het instaan voor het behalen van de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van de afdelingen

- het bewaken van de efficiënte werking van de eigen afdeling

- het bewaken van de veiligheid

- het meewerken aan de uitvoering van de werkzaamheden van de medewerkers

- het zich op klantvriendelijke wijze toegang verschaffen tot de kamers

2.3. Attesten

2.3.1. Wettelijke Attesten

Een medisch attest om te mogen werken in de horecasector

2.3.2. Vereiste Attesten

Geen vereisten.

2.3.3. Instapvoorwaarden

Geen vereisten.