Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de coördinatieopdracht van het onderwijs aan gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen en opheffingsbepalingen inzake de consortia volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    30 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.13/04/2017
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/04/2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen onderwijs, artikel 52;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 april 2015;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het voor de continuïteit van de onderwijsverstrekking, aangezien de consortia deze taak niet meer uitoefenen vanaf 1 mei 2015, noodzakelijk is om onverwijld een alternatieve aanbieder aan te duiden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Artikel 11, 1°, en artikel 20, 21, 22, 24, 27, 28 en 31 van het decreet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen onderwijs treden in werking op 1 mei 2015.

Artikel 29 van hetzelfde decreet treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 2.

Voor de uitvoering van de opdracht vermeld in artikel 72octies, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in artikel 72octies, § 2, van voormeld decreet, sluit de Vlaamse Regering een subsidieovereenkomst met het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO).

Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) werkt voor deze opdracht samen met de pedagogische begeleidingsdiensten die een subsidie ontvangen op basis van artikel 28 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs en de Federatie Centra voor Basiseducatie.

De subsidie van 800.000 euro wordt aangerekend op begrotingsartikel FD0-1FFE2AE-WT van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015.

Art. 3.

De subsidie voor de uitvoering van deze opdracht wordt als volgt uitbetaald op het bankrekeningnummer BE44 0682 1258 7045, BIC GKCC BEBB :

1° een eerste schijf van 80 percent wordt uitbetaald uiterlijk op 1 maart;

2° het saldo van 20 percent wordt uitbetaald, nadat het jaarverslag en het financieel rapport, zoals vermeld in artikel 72octies § 1, 5°, is overgemaakt aan de afdeling volwassenenonderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs Volwassenenonderwijs en Studietoelagen.

Art. 4.

§ 1. In het begrotingsjaar 2015 wordt acht twaalfden van de subsidie toegekend aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

§ 2. In afwijking van artikel 3, 1°, wordt de eerste schijf in het begrotingsjaar 2015 uiterlijk op 1 juni uitbetaald.

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2015.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.