Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus licht

  • goedkeuringsdatum
    10 februari 2017
  • publicatiedatum
    B.S.14/04/2017
  • datum laatste wijziging
    14/04/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 21 november 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 december 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van podiumtechnicus licht, ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, waarvan de beschrijving is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt erkend.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van podiumtechnicus licht (0248) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Podiumtechnicus licht

b. Definitie

De podiumtechnicus licht is verantwoordelijk voor het lichtbeeld teneinde een voorstelling, concert, evenement ... volgens het artistiek concept, in interactie met de artiesten, technisch optimaal te laten verlopen.

c. Niveau

5

d. Jaartal

2016

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit (co 01833)

- Plant de dag zodat de activiteiten op tijd uitgevoerd worden

- Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren

- Leest en gebruikt plannen en materiaallijst

- Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren

- Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke

Werkt in teamverband (co 01809)

- Communiceert gepast en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht

- Rapporteert aan de verantwoordelijke

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's,...)

- Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke

Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken (co 01832)

- Heft en tilt ergonomisch verantwoord

- Werkt veilig op hoogte

- Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...

- Gebruikt PBM's waar nodig

- Signaleert risico's

Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving (co 01834)

- Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen

- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico's zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,...

- Werkt met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie

- Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor

- Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken

- Houdt zich aan de afspraken van de werkplek

- Brengt CBM's aan en gebruikt die waar nodig

Vervoert het materiaal (co 01835)

- Maakt materiaal transportklaar

- Laadt en lost het materiaal

- Gebruikt gepaste hulpmiddelen

- Controleert de lading op volledigheid en schade

- Beveiligt de lading

Richt de eigen werkplek in (co 01836)

- Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde

- Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan

- Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op

- Brengt aanduidingen en markeringen aan

Werkt op hoogte (co 01837)

- Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze

- Bedient en gebruikt een eenpersoonshoogtewerker

- Beveiligt zich waar nodig

- Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt

- Zorgt ervoor dat er geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen

Communiceert tijdens de voorstelling (co 01684)

- Geeft accurate en gepaste informatie

- Reageert gepast op ontvangen informatie

- Communiceert aangepast aan de situatie

- Communiceert met handgebaren

- Gebruikt communicatieapparatuur

Stuurt een team op de werkvloer aan (L150801 Id18000-c)

- Communiceert over de verwachte resultaten

- Motiveert het team

- Bewaakt het tijdsschema

- Volgt de kwaliteit van het werk op

- Stuurt bij waar nodig

- Staat open voor voorstellen of bemerkingen

- Geeft opbouwende, objectieve feedback

Plant de opbouw (co 01842)

- Gebruikt zaalplannen en technische documentatie

- Past plan aan de locatie, de omstandigheden en de andere disciplines aan

- Overlegt met de productieverantwoordelijke i.v.m. timing en plaatsgebruik

- Plant kabelwegen

- Plant de verdeling van signalen

- Plant de verdeling van het elektrisch vermogen

- Stelt de materiaallijst op

- Stelt planning voor het team op

- Maakt documentatie voor het team

Coördineert de opbouw en demontage (co 01843)

- Overlegt met andere betrokkenen en disciplines

- Controleert de plaatsing en werking van toestellen en kabels

- Controleert de instelling van toestellen

- Spoort fouten op en verhelpt ze

- Past plannen en lijsten aan

- Bewaakt de planning

- Past planning aan in overleg met andere betrokkenen

Ontwikkelt continu de eigen praktijk (co 01686)

- Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden

- Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling

- Maakt zich vertrouwd met nieuwe evoluties

- Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden

Ontwikkelt de eigen loopbaan (co 01844)

- Documenteert het eigen werk en carrière

- Informeert zich over de bestaande markttrends

- Bouwt een netwerk op en onderhoudt het (collega's, klanten, werkgevers)

- Promoot zichzelf

- Onderzoekt potentiële projecten en verwerft opdrachten

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Plant de podiummechanica die noodzakelijk is voor de eigen werkzaamheden (co 01848)

- Stelt de benodigde plannen op voor de podiummechanica en communiceert erover

- Voorziet in de correcte bevestiging op ophangpunten

- Bewaakt de overbelasting op basis van de bekende belasting

Ontwerpt het technisch lichtplan op basis van de artistieke intenties (L150401 Id18709-c)

- Bespreekt de opdracht met de artistiek en/of productieverantwoordelijke

- Vormt zich een omvattend beeld van de productie

- Volgt repetities en productievergaderingen op

- Stelt knelpunten of problemen vast

- Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal

- Zet het artistiek concept om in een technisch lichtplan

- Bepaalt het type en de positie van de spots en toestellen

- Legt de opstelling, instelling en eigenschappen van apparatuur en gebruikte toebehoren vast

- Tekent het technisch lichtplan gebruik makend van gangbare methodes en normen

- Documenteert het lichtplan met patchlijsten, richtlijsten, richtplan,...

- Gebruikt CAD-software

- Gebruikt visualisatiesoftware

- Presenteert en bespreekt het technisch ontwerp

Monteert en demonteert de belichting (co 01876)

- Leest het technisch lichtplan en werkt volgens de aanwijzingen ervan

- Bevestigt en beveiligt spots en toebehoren aan vaste en bewegende ophangstructuren

- Legt alle noodzakelijke bekabeling

- Sluit spots aan op de dimmerkast

- Richt spots volgens instructies

- Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit aan conventionele lichtsystemen

- Demonteert de belichting

- Rolt kabels op

- Past de technische documentatie aan

Bereidt de stuurtafel voor (co 01877)

- Voert programma-updates uit

- Laadt de eigenschappen van geautomatiseerde toestellen in

- Maakt softpatch en verdeling over universes

- Maakt pallets en posities aan

- Maakt subs en banken

- Programmeert lichtstanden, tijden en bewegingen

- Controleert de instellingen aan de hand van visualisatie

Geeft instructies voor het richten (co 01878)

- Gebruikt een richtplan en een standenlijst

- Geeft bedieningsinstructies

- Geeft instructies voor het richten

- Controleert het resultaat in relatie met de ruimte

- Controleert het resultaat in relatie met de standen en het gebruik

- Controleert afstraling en storende effecten

Programmeert de stuurtafel (L150401 Id16779-c)

- Werkt samen met de artistiek verantwoordelijke

- Stelt oplossingen voor

- Voert standen en overgangen in

- Controleert het resultaat

- Corrigeert standen tijdens repetities

- Maakt aanpassingen in het draaiboek

- Volgt back-up en hard-copy procedures

Bedient de stuurtafel op basis van de artistieke intenties (L150401 Id23742-c)

- Voert pre-show check uit

- Reageert op acties en visuele of auditieve cues

- Volgt cue list of draaiboek

- Bedient de lichtinstallatie tijdens de voorstelling om het gewenste lichtbeeld en timing te bekomen

- Bedient DMX-gestuurde effecten

- Observeert de voorstelling en reageert op technische defecten

- Observeert de voorstelling en bewaart de artistieke kwaliteit

- Speelt gepast in op onverwachte gebeurtennissen tijdens de voorstelling

- Geeft cues tijdens de voorstelling

Onderhoudt lichtapparatuur (L150401 Id7069-c)

- Controleert de werking en spoort fouten op

- Maakt kabels

- Controleert, reinigt en vervangt optische en mechanische onderdelen

- Controleert en vervangt elektrische en elektronische onderdelen

- Voert software updates uit

2.2. Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

Basiskennis

- Basiskennis van tekstverwerking

- Basiskennis van rekenbladen

- Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,...)

- Basiskennis van internet - zoekmethodes

- Basiskennis van beeldtechniek

- Basiskennis van geluidstechniek

- Basiskennis van podiummechanica

- Basiskennis van decoropbouw

- Basiskennis van budgetbeheer

- Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)

- Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,...)

Elektriciteit

- Kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)

- Kennis van de meettoestellen en hun gebruik - Kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,...)

- Kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)

- Kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)

- Kennis van methodiek voor deductief foutzoeken

- Kennis van elektrische schema's (symbolen, eendraadschema's)

- Kennis van wisselspanning (eigenschappen en toepassingen)

- Kennis van vermogensberekening monofasig

- Kennis van driefasespanning

- Kennis van ster- driehoekschakelingen in functie van spanningsnetten

- Kennis van vermogensberekening driefasig (dynamische belasting)

- Kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekering en differentieel, hun eigenschappen en toepassingen)

- Kennis van de basisconcepten van elektronische schakelingen (versterken van signalen, mengen van signalen, filters, ...)

Geluid

- Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,...)

Informatica

- Kennis van back-up-methodes en -strategieën

- Kennis van het beheer van software (updates, back-ups, beveiliging,...)

Licht

- Kennis van het technisch lichtplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)

- Kennis van DMX-apparatuur en netwerkapparatuur, signalen, bekabeling, eisen en beperkingen

- Kennis van tijdelijke bekabelingsmethodes en -technieken

- Kennis van hard patch systemen en permanente installatie

- Kennis van indeling lichtarmaturen en toebehoren

- Kennis van onderdelen van armaturen

- Kennis van procedures voor het richten van spots

- Kennis van RDM (Remote Device Management)

- Kennis van dimmers

- Kennis van het programmeren van lichttafels

- Kennis van onderhoudsmethodes van lichtapparatuur

- Kennis van de geschiedenis van de lichttechniek

- Kennis van stijlen en stromingen in de belichtingstechniek

- Kennis van de werking van lichtstuurtafels

- Kennis van programmeerfilosofieën voor lichtstuurtafels

- Kennis van programmeermethodieken en -strategieën voor lichtstuurtafels

- Kennis van de verschillende types syntaxen voor lichtstuurtafels

- Kennis van de personalities van lichttoestellen

- Kennis van optica

- Kennis van fijnmechaniek voor geautomatiseerd licht

Podiummechanica

- Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)

- Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik

- Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)

- Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten

- Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)

- Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)

- Kennis van de geschiedenis van de stijlen in de scenografie

- Kennis van laad- en zekeringstechnieken

Productie, opbouw en verloop

- Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte

- Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal

- Kennis van de opbouw van een technische tekening

- Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector

- Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)

- Kennis van planningsmethodes

- Kennis van methodes voor cue's

- Kennis van sectorspecifieke CAD- en visualisatiesoftware

- Kennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector

- Kennis van communicatietechnieken bij het aansturen van een team

- Kennis van motivatie- en coachingtechnieken bij het aansturen van een team

- Kennis van documentatiemethodes

- Kennis van de impact van de verschillende technische disciplines op de opbouw

- Kennis van regie en dramaturgie

- Kennis van overleg- en communicatietechnieken

- Kennis van gepaste en efficiënte communicatietechnieken, eigen aan de sector

- Kennis van instrumenten voor het documenteren van de eigen loopbaan (cv, portfolio,...)

- Kennis van de netwerktechnieken, eigen aan de sector

- Kennis van het opstellen en gebruiken van draaiboeken

- Kennis van de geschiedenis van de voorstellingsruimtes

- Kennis van sectorspecifieke documentatiesoftware

Veiligheid

- Kennis van de basisprincipes van risico's en preventie

- Kennis van de risico's en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte

- Kennis van de risico's en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap

- Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen

- Kennis van richtlijnen publieksveiligheid

- Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico's, richtlijnen en maatregelen voor verven, vuurwerk,...)

- Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding

- Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen

- Kennis van EHBO

- Kennis van ergonomische principes

- Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)

- Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)

- Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker

- Kennis van elektrische veiligheid (risico's, richtlijnen en maatregelen)

- Kennis van gehoorbescherming (risico's, richtlijnen en maatregelen)

- Kennis van het gebruik van PBM's

- Kennis van de basisprincipes van duurzaamheid

Grondige kennis

- Grondige kennis van verloop en ritme van een voorstelling

- Grondige kennis van artistieke vereisten

- Grondige kennis van eigenschappen van licht

- Grondige kennis van eigenschappen van lichtbundels

- Grondige kennis van het bedienen van lichtstuurtafels voor geautomatiseerd licht

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Algemeen

- Het kunnen plannen van de dag zodat activiteiten op tijd uitgevoerd worden

- Het kunnen treffen van voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren

- Het kunnen lezen en gebruiken van plannen en materiaallijst

- Het kunnen verzamelen van de nodige apparatuur en toebehoren

- Het kunnen zuinig omgaan met materialen, gereedschappen, tijd en vermijden van verspilling

- Het kunnen melden van onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke

- Het kunnen het gepast en efficiënt kunnen communiceren

- Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en verantwoordelijken

- Het kunnen overleggen over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht

- Het kunnen rapporteren aan de verantwoordelijke

- Het kunnen het efficiënt kunnen samenwerken met collega's

- Het kunnen opvolgen van aanwijzingen van verantwoordelijken

- Het kunnen het zich flexibel kunnen aanpassen (verandering van collega's,...)

- Het kunnen gebruiken van PBM's waar nodig

- Het kunnen signaleren van risico's

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,...

- Het kunnen werken met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie

- Het kunnen het zich kunnen informeren over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken

- Het kunnen het zich kunnen houden aan de afspraken van werkplek

- Het kunnen aanbrengen en gebruiken van CBM's waar nodig

- Het kunnen controleren van de inhoud op volledigheid en schade

- Het kunnen beveiligen van de lading

- Het kunnen inrichten van de eigen (tijdelijke) werkplek rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde

- Het kunnen het zich kunnen aanpassen aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie

- Het kunnen beschermen, beveiligen en opslaan van apparatuur en toebehoren

- Het kunnen aanbrengen van aanduidingen en markeringen

- Het kunnen bedienen en gebruiken van een eenpersoonshoogtewerker

- Het kunnen het zich kunnen beveiligen waar nodig

- Het kunnen rekening houden met wat er onder het werkvlak gebeurt

- Het kunnen zorgen dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen

- Het kunnen geven van accurate en gepaste informatie

- Het kunnen het gepast kunnen reageren op ontvangen informatie

- Het kunnen communiceren aangepast aan de situatie

- Het kunnen communiceren met handgebaren

- Het kunnen gebruiken van communicatieapparatuur

- Het kunnen communiceren van de verwachte resultaten

- Het kunnen motiveren van het team

- Het kunnen bewaken van het tijdschema

- Het kunnen opvolgen van de kwaliteit van het werk

- Het kunnen bijsturen waar nodig

- Het kunnen openstaan voor voorstellen of bemerkingen

- Het kunnen geven van opbouwende, objectieve feedback

- Het kunnen gebruiken van zaalplannen en technische documentatie

- Het kunnen overleggen met de productieverantwoordelijke i.v.m. timing en plaatsgebruik

- Het kunnen plannen van kabelwegen

- Het kunnen plannen van de verdeling van signalen

- Het kunnen plannen van de verdeling van het elektrisch vermogen

- Het kunnen opstellen van de materiaallijst

- Het kunnen opstellen van de planning voor het team

- Het kunnen maken van documentatie voor het team

- Het kunnen overleggen met andere betrokkenen en disciplines

- Het kunnen controleren van de plaatsing en werking van toestellen en kabels

- Het kunnen controleren van de instelling van toestellen

- Het kunnen aanpassen van plannen en lijsten

- Het kunnen bewaken van de planning

- Het kunnen aanpassen van de planning in overleg met andere betrokkenen

- Het kunnen het zich kunnen informeren over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden

- Het kunnen identificeren van de behoefte aan verdere ontwikkeling

- Het kunnen het zich vertrouwd maken met nieuwe evoluties

- Het kunnen het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden

- Het kunnen documenteren van eigen werk en carrière

- Het kunnen het zich kunnen informeren over de bestaande markttrends

- Het kunnen opbouwen en onderhouden van een netwerk (collega's, klanten, werkgevers)

- Het kunnen het zichzelf kunnen promoten

Podiummechanica

- Het kunnen opstellen van de benodigde plannen voor de podiummechanica en ze communiceren

- Het kunnen voorzien van de correcte bevestiging op ophangpunten

- Het kunnen bewaken van de overbelasting op basis van de bekende belasting

Licht

- Het kunnen bespreken van de opdracht met de artistiek en/of productieverantwoordelijke

- Het kunnen het zich een omvattend beeld van de productie kunnen vormen

- Het kunnen opvolgen van repetities en productievergaderingen

- Het kunnen vaststellen van knelpunten of problemen

- Het kunnen rekening houden met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal

- Het kunnen bepalen van het type en de positie van de spots en toestellen

- Het kunnen vastleggen van de opstelling, instelling en eigenschappen van apparatuur en gebruikte toebehoren

- Het kunnen tekenen van het technisch lichtplan gebruikmakend van gangbare methodes en normen

- Het kunnen documenteren van het lichtplan met patchlijsten, richtlijsten, richtplan,...

- Het kunnen gebruiken van CAD-software

- Het kunnen gebruiken van visualisatiesoftware

- Het kunnen presenteren en bespreken van het technisch ontwerp

- Het kunnen lezen van het technisch lichtplan en werken volgens de aanwijzingen ervan

- Het kunnen aansluiten van spots op de dimmerkast

- Het kunnen aanpassen van de technische documentatie

- Het kunnen uitvoeren van programma-updates

- Het kunnen inladen van de eigenschappen van geautomatiseerde toestellen

- Het kunnen maken van softpatch en verdeling over universes

- Het kunnen aanmaken van pallets en posities

- Het kunnen maken van subs en banken

- Het kunnen programmeren van lichtstanden, tijden en bewegingen

- Het kunnen controleren van de instellingen aan de hand van visualisatie

- Het kunnen gebruiken van een richtplan en een standenlijst

- Het kunnen geven van bedieningsinstructies

- Het kunnen geven van instructies voor het richten

- Het kunnen controleren van het resultaat in relatie met de ruimte

- Het kunnen controleren van het resultaat in relatie met de standen en het gebruik

- Het kunnen controleren van afstraling en storende effecten

- Het kunnen samenwerken met de artistiek verantwoordelijke

- Het kunnen invoeren van standen en overgangen

- Het kunnen controleren van het resultaat

- Het kunnen corrigeren van standen tijdens repetities

- Het kunnen maken van aanpassingen in het draaiboek

- Het kunnen volgen van back-up en hard-copy procedures

- Het kunnen uitvoeren van pre-show check

- Het kunnen reageren op acties en visuele of auditieve cues

- Het kunnen volgen van cue list of draaiboek

- Het kunnen bedienen van de lichtinstallatie tijdens de voorstelling om het gewenste lichtbeeld en timing te bekomen

- Het kunnen bedienen van DMX-gestuurde effecten

- Het kunnen geven van cues tijdens de voorstelling

- Het kunnen controleren en vervangen van elektrische en elektronische onderdelen

- Het kunnen uitvoeren van software updates

Probleemoplossende vaardigheden

Algemeen

- Het kunnen evalueren van de eigen werkzaamheden en desnoods kunnen bijsturen

- Het kunnen werken met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen

- Het kunnen voorstellen van verbeterpunten en preventiemaatregelen

- Het kunnen aanpassen van het plan aan de locatie, de omstandigheden en de andere disciplines

- Het kunnen opsporen van fouten en ze verhelpen

- Het kunnen onderzoeken van potentiële projecten en verwerven van opdrachten

Licht

- Het kunnen omzetten van het artistiek concept in een technisch lichtplan

- Het kunnen voorstellen van oplossingen

- Het kunnen observeren van de voorstelling en reageren op technische defecten

- Het kunnen observeren van de voorstelling en bewaren van de artistieke kwaliteit

- Het gepast kunnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen tijdens de voorstelling

- Het kunnen controleren van de werking en opsporen van fouten

Motorische vaardigheden

Algemeen

- Het kunnen het ergonomisch verantwoord kunnen heffen en tillen

- Het kunnen het veilig kunnen werken op hoogte

- Het kunnen het veilig kunnen omgaan met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur, enzovoort

- Het kunnen het transportklaar kunnen maken van materiaal

- Het kunnen laden en lossen van materiaal

- Het kunnen gebruiken van gepaste hulpmiddelen

- Het kunnen opstellen en gebruiken van ladders en rolsteigers

Licht

- Het kunnen bevestigen en beveiligen van spots en toebehoren aan vaste en bewegende ophangstructuren

- Het kunnen leggen van alle noodzakelijke bekabeling

- Het kunnen richten van spots volgens instructies

- Het kunnen onderhouden en uitvoeren van kleine herstellingen aan conventionele lichtsystemen

- Het kunnen demonteren van de belichting

- Het kunnen oprollen van kabels

- Het kunnen maken van kabels

- Het kunnen controleren, reinigen en vervangen van optische en mechanische onderdelen

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in de podiumsector (theater, dans, muziek,...), op festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen. De werkomgeving is vaak artistiek/creatief.

- De beroepsbeoefenaar werkt rechtstreeks voor de organisator, voor een toeleverancier of freelance.

- De beroepsbeoefenaar kan verbonden zijn aan een vaste locatie. In andere gevallen werkt de beroepsbeoefenaar op verplaatsing, in binnen- en buitenland waarbij soms dagelijks van locatie wordt gewisseld. De uitoefening van het beroep kan reizen inhouden, waarbij de beroepsbeoefenaar lange tijd van huis is.

- Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend. De samenstelling van de ploegen is wisselend, vaak wordt tijdelijk samengewerkt met meerdere kleine organisaties.

- Flexibiliteit is belangrijk omdat de beroepsbeoefenaar zich moet kunnen aanpassen aan onregelmatige werkuren en wijzigingen van planning, team, omgeving en klimatologische omstandigheden.

- De activiteiten worden veelal uitgeoefend tijdens de vrije tijd van het publiek ('s avonds, `s nachts, tijdens weekends, in de gebruikelijke vakantieperiodes).

- De werkopdracht en het eindresultaat worden afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie en doorzettingsvermogen vraagt.

- De beroepsbeoefenaar moet rekening houden met de aanwezigheid van een publiek en werkt vaak tussen dat publiek. Daarbij moet rekening worden gehouden met voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en welzijn.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken onder lasten, op hoogte en in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

- De materialen en gereedschappen waarmee de beroepsbeoefenaar werkt veroorzaken elektrische en mechanische risico's.

Handelingscontext

- De beroepsbeoefenaar moet oog hebben voor de tevredenheid van de opdrachtgever en het publiek door met zorg, precisie en toewijding te werken.

- De beroepsbeoefenaar heeft bijzondere aandacht voor de (artistieke/creatieve) context van het eindproduct.

- Gedurende de werkzaamheden moet de beroepsbeoefenaar voortdurend informatie uitwisselen en rekening houden met de activiteiten van de verschillende disciplines (geluid, licht, beeld, podiummechanica,...).

- Tijdens de repetities, de pre-show check en de voorstelling moet de beroepsbeoefenaar gedurende lange tijd geconcentreerd het licht beoordelen en optimaliseren

- Tijdens de voorstelling speelt de beroepsbeoefenaar in op wat er gebeurt op het podium rekening houdend met de reacties van het publiek en het verloop van de voorstelling.

- De technische vereisten en de gewenste artistieke/creatieve concepten vragen extra aandacht en precisie.

- Gedurende de werkzaamheden moet de beroepsbeoefenaar aandacht hebben voor risicovolle situaties (werken onder lasten en op hoogte, gevaarlijke producten, ...) en de veiligheidsrisico's voor zichzelf, collega's, artiesten en publiek, voor, tijdens en na de voorstelling, het optreden, evenement,....

- De beroepsuitoefening vergt extra aandacht voor materiaal en omgeving omdat er vaak wordt gewerkt in andermans infrastructuur en/of met gehuurd materiaal.

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in

- het organiseren van de eigen werkzaamheden

- het aansturen van het team op de werkvloer

- het organiseren en het inrichten van de eigen werkplek

- het controleren of er in veilige omstandigheden gewerkt kan worden

- de uitvoering en rapportering van de eigen werkzaamheden en die van het team

- het controleren van de kwaliteit en timing van de werkzaamheden

- het bedienen van de stuurtafel op basis van artistieke intenties

- gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen tijdens de voorstelling

Is gebonden aan

- de ontvangen werkopdracht en tijdsplanning

- de artistieke intenties

- de deadlines

- verloop van een voorstelling

- lokale kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften

- wettelijke en technische voorschriften

- afspraken met collega's en derden

Doet beroep op

- collega's, leidinggevende en derden voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties

- een meer bevoegd persoon indien de beroepsbeoefenaar een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten de eigen bevoegdheid vallen.

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Het organiseren van de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit

- Het werken in teamverband

- Het werken met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken

- Het meewerken aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving

- Het vervoeren van het materiaal

- Het inrichten van de eigen werkplek

- Het werken op hoogte

- Het communiceren tijdens de voorstelling

- Het aansturen van een team op de werkvloer

- Het plannen van de opbouw

- Het coördineren van de opbouw en demontage

- Het continu ontwikkelen van de eigen praktijk

- Het ontwikkelen van de eigen loopbaan

- Het plannen van de podiummechanica noodzakelijk voor de eigen werkzaamheden

- Het ontwerpen van het technisch lichtplan op basis van de artistieke intenties

- Het monteren en demonteren van de belichting

- Het voorbereiden van de stuurtafel

- Het geven van instructies voor het richten

- Het programmeren van de stuurtafel

- Het bedienen van de stuurtafel op basis van de artistieke intenties

- Het onderhouden van lichtapparatuur

2.3. Attesten

Geen attesten vereist.