Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

 • goedkeuringsdatum
  8/09/2017
 • publicatiedatum
  B.S. 6/10/2017 (pagina 90965)
 • bron

  Numac : 2017031265
 • datum laatste wijziging
  12/07/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 63, § 2bis, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 162, § 1, 2°, vervangen bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 betreffende de uitbreiding en de overheveling van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 juni 2017;

Gelet op advies 61.800/1/V van de Raad van State, gegeven op 25 juli 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

Op basis van de criteria, vermeld in artikel 63, § 2bis, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, worden de onderwijsbevoegdheden van de centra voor volwassenenonderwijs per vestigingsplaats vastgelegd in volgende bijlagen, die bij dit besluit zijn gevoegd :
1° bijlage 1 bevat de lijst met de onderwijsbevoegdheden van de studiegebieden, vermeld in artikel 7 van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007;
2° bijlage 2 bevat de lijst met de onderwijsbevoegdheden van de specifieke lerarenopleidingen;
3° bijlage 3 bevat de lijst met de onderwijsbevoegdheden van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs.

ART 2.

De afbouw van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, vermeld in artikel 162, § 1, 2°, van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, wordt uitgesteld tot 1 september 2018.

ART 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage 1.

BIJLAGE Bijlage 2.

BIJLAGE Bijlage 3.