Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    8 SEPTEMBER 2017
  • publicatiedatum
    B.S.06/10/2017
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    17/02/2021

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 19/01/2018 (B.S. 20/02/2018)

(2) B.Vl.R. van 08/06/2018 (B.S. 12/07/2018)

(3) B.Vl.R. van 25/01/2019 (B.S. 28/02/2019)

(4) B.Vl.R. van 07/06/2019 (B.S. 12/08/2019)

(5) B.Vl.R. van 31/01/2020 (B.S. 04/03/2020)

(6) B.Vl.R. van 17/07/2020 (B.S. 19/08/2020)

(7) B.Vl.R. van 18/12/2020 (B.S. 17/02/2021)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 63, § 2bis, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 162, § 1, 2°, vervangen bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 betreffende de uitbreiding en de overheveling van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 juni 2017;

Gelet op advies 61.800/1/V van de Raad van State, gegeven op 25 juli 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Op basis van de criteria, vermeld in artikel 63, §2bis, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, worden de onderwijsbevoegdheden van de centra voor volwassenenonderwijs per vestigingsplaats vastgelegd in volgende bijlagen, die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° bijlage 1 bevat de lijst met de onderwijsbevoegdheden van de studiegebieden, vermeld in artikel 7 van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007;

2° bijlage 2 bevat de lijst met de onderwijsbevoegdheden van de specifieke lerarenopleidingen;

3° bijlage 3 bevat de lijst met de onderwijsbevoegdheden van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Art. 2.

De afbouw van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, vermeld in artikel 162, §1, 2°, van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, wordt uitgesteld tot 1 september 2018.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage 1.

[7B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 17/02/2021
Lijst van de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra van volwassenenonderwijs7B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 17/02/2021
]

Bijlage 2.

[4B.Vl.R. van 07/06/2019
B.S. 12/08/2019
...4B.Vl.R. van 07/06/2019
B.S. 12/08/2019
]

Bijlage 3.

[4B.Vl.R. van 07/06/2019
B.S. 12/08/2019
...4B.Vl.R. van 07/06/2019
B.S. 12/08/2019
]