Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie

  • goedkeuringsdatum
    27 oktober 2017
  • publicatiedatum
    B.S.24/11/2017
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    24/11/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de codificatie van sommige bepalingen voor het onderwijs, gecoördineerd op 28 oktober 2016, artikel V.47, § 2, en artikel V.48;

Gelet op het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie, artikel 4 en 90, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 april 2017;

Gelet op protocol nr. 71 van 7 juli 2017 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009 tot oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs;

Gelet op advies 62.164/1 van de Raad van State, gegeven op 18 oktober 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie, worden de woorden "de functies" vervangen door de woorden "de ambten".

Art. 2.

Artikel 1 en 2 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt :

"Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.".

"Art. 2. In de centra voor basiseducatie kunnen de personeelsleden worden aangesteld in de volgende ambten :

1° bevorderingsambt van directeur

2° selectieambt van adjunct-directeur

3° wervingsambten

a) stafmedewerker;

b) leraar basiseducatie;

c) beleidsondersteunend administratief medewerker;

d) uitvoerend administratief medewerker;

e) ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.".

Art. 3.

Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013, wordt vervangen door wat volgt :

"Art. 3. § 1. De personeelsleden, vermeld in artikel 2, moeten houder zijn van een van de volgende bekwaamheidsbewijzen :

1° voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen :

a) de directeur : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB);

b) de adjunct-directeur : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB);

c) de stafmedewerker : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;

d) de leraar basiseducatie : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + BPB;

e) de beleidsondersteunend administratief medewerker : een bekwaamheidsbewijs van ten minste hoger secundair onderwijs (HSO);

f) de ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting : het certificaat of het getuigschrift van de opleiding van ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.

2° andere bekwaamheidsbewijzen

a) de directeur : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;

b) de adjunct-directeur : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;

c) de leraar basiseducatie : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor.".

§ 2. Voor de personeelsleden die aangesteld zijn in het ambt van uitvoerend administratief medewerker, is geen studiebewijs vereist.".

Art. 4.

In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013, wordt de zinsnede "8 en 16vicies" vervangen door de zinsnede "en 8".

Art. 5.

Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

"De personeelsleden vermeld in artikel 2, kunnen enkel een salaris verkrijgen als ze voldoen aan artikel 3.".

Art. 6.

In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt :

" § 1. De personeelsleden die beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, worden betaald overeenkomstig de volgende salarisschalen :

1° de directeur :

a) salarisschaal 511 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + BPB;

b) salarisschaal 502 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor.

2° de adjunct-directeur :

a) salarisschaal 502 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor+ BPB;

b) salarisschaal 501 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor

3° de stafmedewerker : salarisschaal 501;

4° de leraar basiseducatie :

a) salarisschaal 346 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor+ BPB;

b) salarisschaal 301 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;

5° de beleidsondersteunend administratief medewerker : salarisschaal 106;

6° de uitvoerend administratief medewerker : salarisschaal 122;

7° de ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting : salarisschaal 122.".

HOOFDSTUK 2. - Slotbepalingen

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 oktober 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

H. CREVITS