Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het productiebeheer

  • goedkeuringsdatum
    01 december2017
  • publicatiedatum
    B.S.12/01/2018
  • datum laatste wijziging
    12/01/2018

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 18 oktober 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 november 2017;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke kleding- en confectieartikelen;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke printmedia/crossmedia;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke voedingsindustrie;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke papier- en kartonverwerking;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke land- en tuinbouw;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in het productiebeheer wordt ontwikkeld conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied biotechniek en in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

Art. 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in het productiebeheer zijn opgenomen in de volgende beroepskwalificaties:

1° de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke;

2° de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke kleding- en confectieartikelen die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke kleding- en confectieartikelen;

3° de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke land- en tuinbouw die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke land- en tuinbouw;

4° de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke papier- en kartonverwerking die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke papier- en kartonverwerking;

5° de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke printmedia/crossmedia die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke printmedia/crossmedia;

6° de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke voedingsindustrie die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke voedingsindustrie.

Het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het productiebeheer, omvat een van de onderstaande mogelijkheden:

1° de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke;

2° de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke, gecombineerd met een van de specifieke beroepskwalificaties voor productieverantwoordelijke, vermeld in het eerste lid, 2° tot en met 6°. Die combinatie is mogelijk als de sectorspecifieke competenties, opgenomen in de beroepskwalificaties, vermeld in het eerste lid, 2° tot en met 6°, bijkomend gerealiseerd worden in de opleiding die leidt tot de onderwijskwalificatie graduaat in het productiebeheer.

Art. 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in het productiebeheer is inhoudelijk verwant met de volgende hbo5-opleidingen:

1° Arbeidsorganisatie;

2° Bedrijfsorganisatie;

3° CAD/CAM-confectie- en textieltechnieken;

4° Chemie;

5° Cosmetische Wetenschappen;

6° Textielproductietechnieken.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 december 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

H. CREVITS