Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een aantal personeelsaspecten ter uitvoering van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

  • goedkeuringsdatum
    17 november 2017
  • publicatiedatum
    B.S.20/12/2017
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    20/12/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 87, § 3, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2017;

Gelet op de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, gecodificeerd op 28 oktober 2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel V.48;

Gelet op het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie, artikel 17, artikel 20, tweede lid, artikel 32, tweede lid, artikel 39, § 8, artikel 48, tweede lid, artikel 56, artikel 66 en artikel 90;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof en de afwezigheid voor verminderde prestaties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 1994 betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1998 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vast benoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2003 betreffende het verlof wegens moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de toekenning van een politiek verlof op verzoek van het personeelslid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 met betrekking tot de prestatieregeling en de jaarlijkse verlofdagen en feestdagen van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende de toekenning van een verlof voor het uitoefenen van een andere tewerkstelling voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 houdende geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende bepaalde aspecten van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde personeelsleden van het onderwijs die opnieuw in actieve dienst treden of prestaties leveren die als overwerk of bijbetrekking worden beschouwd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012 betreffende het bevallingsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2015 betreffende de aanrekening van administratieve kosten bij een verlof wegens opdracht, verlof voor vakbondsopdrachten, verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, of verlof voor prestaties ten behoeve van politieke groeperingen die in de wetgevende vergaderingen erkend zijn of hun voorzitters, voor de personeelsleden van het onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 31 mei 2017;

Gelet op protocol nr. 72 van 7 juli 2017 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009 tot oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs;

Gelet op advies 62.163/1 van de Raad van State, gegeven op 18 oktober 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof en de afwezigheid voor verminderde prestaties

Artikel 1.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof en de afwezigheid voor verminderde prestaties, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016, wordt punt 5° vervangen door wat volgt:

"5° de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.".

Art. 2.

In artikel 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1) in het eerste lid wordt de zinsnede "gemeenschapsonderwijs en artikel 6 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs" vervangen door de zinsnede "gemeenschapsonderwijs, artikel 6 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs en artikel 5, 6°, van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.";

2) het vierde lid opgeheven";

2° in paragraaf 2, tweede lid,wordt een punt 3° toegevoegd dat luidt als volgt:

"3° het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.";

3° in paragraaf 3, 3°, wordt de zinsnede " voor de personeelsleden vermeld in artikel 2, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° van het besluit" vervangen door de zinsnede "voor de personeelsleden vermeld in artikel 2, 3°, van het besluit".

Art. 3.

In artikel 15 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan punt 1 wordt de zinsnede "en de artikelen 67 tot en met 70 van het decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie" toegevoegd;

2° punt 11° wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 1994 betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij

Art. 4.

Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 1994 betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2011, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

"5° de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.".

Art. 5.

In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2011, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt:

" § 2. Het opvangverlof wordt toegekend door:

1° de inrichtende macht of het schoolbestuur voor de personeelsleden, vermeld in artikel 1, 1°, en 2° ;

2° de inspecteur-generaal voor de inspecteur en de coördinerend inspecteur;

3° de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn gemachtigde, voor de inspecteur-generaal en voor de personeelsleden, vermeld in artikel 1, 4° ;

4° het centrumbestuur voor de personeelsleden, vermeld in artikel 1, 5°. ".

Art. 6.

In hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016, wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 7/1. De perioden van opvangverlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij, die door de personeelsleden van de centra voor basiseducatie opgenomen zijn vóór 1 januari 2018, worden in mindering gebracht van het contingent, vermeld in artikel 3.

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs

Art. 7.

Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1999, wordt een derde gedachtestreepje toegevoegd, dat luidt als volgt:

"- de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie".

Art. 8.

In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de inleidende zin wordt vervangen door wat volgt:

"De inrichtende macht of het centrumbestuur doet de mededeling, vermeld in artikel 2:";

2° aan punt 4° wordt een punt g) toegevoegd, dat luidt als volgt:

"g) in een ander ambt voor de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.

HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1998 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn

Art. 9.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1998 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn, gewijzigd bij het besluit van 5 februari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan paragraaf 1 wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:

"4° de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017;

2° aan paragraaf 2, 1°, wordt een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt:

"c) hoofdstuk 12, afdeling 1, van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie;";

3° aan paragraaf 2, 2°, wordt een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt

"c) hoofdstuk 9 en 10 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.";

4° aan paragraaf 2, 3°, wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt:

d) "hoofdstuk 11, van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.".

Art. 10.

In artikel 6 van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:

" § 1. In dit artikel wordt voor het personeel van het gesubsidieerde onderwijs, de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra en de personeelsleden van de centra voor basiseducatie, onder wedde ook weddetoelage verstaan.".

Art. 11.

In artikel 7, § 2, van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

"Onder dezelfde voorwaarde behoudt het personeelslid de toelage gedurende de zomervakantie, behalve als het tijdelijk aangesteld is in of tijdelijk belast is met een wervingsambt in de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel, met uitzondering van de wervingsambten in de centra voor basiseducatie.".

HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2003 betreffende het verlof wegens moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs

Art. 12.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2003 betreffende het verlof wegens moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:

" § 1. Dit besluit is van toepassing op de vast benoemde, tot de proeftijd toegelaten of tijdelijk aangestelde:

1° personeelsleden, vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;

2° personeelsleden, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991;

3° leden van de inspectie, vermeld in artikel 61 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs;

4° personeelsleden, vermeld in artikel 10 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken;

5° personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.".

HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de toekenning van een politiek verlof op verzoek van het personeelslid

Art. 13.

In artikel 5, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de toekenning van een politiek verlof op verzoek van het personeelslid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° de prestaties verstrekt door personeelsleden met verlof wegens bijzondere opdracht of verlof wegens opdracht, als vermeld in artikel 51quater, § 2 en § 3, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 van 27 maart 1991, artikel 77quater, § 2 en § 3, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en hoofdstuk 12, afdeling 2, van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie;".

HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

Art. 14.

In artikel 6ter van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht;

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "functies" vervangen door het woord "ambten";

2° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord "functie" vervangen door het woord "ambt"

3° in paragraaf 3, derde lid, wordt het woord "functies" vervangen door het woord "ambten".

Art. 15.

In artikel 6quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van 12 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

" § 1. De punten worden als volgt omgerekend naar gesubsidieerde voltijdse betrekkingen in de ambten ter ondersteuning van de werking van het centrum:

1° als een betrekking in het ambt van adjunct-directeur wordt opgericht de salarisschaal 502 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 130 punten aangerekend;

2° als een betrekking in het ambt van adjunct-directeur wordt opgericht die salarisschaal 501 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 120 punten aangerekend;

3° als een betrekking in het ambt van stafmedewerker wordt opgericht die salarisschaal 501 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 120 punten aangerekend;

4° als een betrekking in het ambt van beleidsondersteunend administratief medewerker wordt opgericht die salarisschaal 106 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 82 punten aangerekend;

5° als een betrekking in het ambt van uitvoerend administratief medewerker wordt opgericht die salarisschaal 122 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 63 punten aangerekend;

6° als een betrekking in het ambt van ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting wordt opgericht die salarisschaal 122 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 63 punten aangerekend.".

2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "functie" telkens vervangen door het woord "ambt".

HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de prestatieregeling en de jaarlijkse verlofdagen en feestdagen van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie van 3 juli 2009

Art. 16.

Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 met betrekking tot de prestatieregeling en de jaarlijkse verlofdagen en feestdagen van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie, wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op

1° de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie in de basiseducatie;

2° de contractuele personeelsleden van de centra voor basiseducatie op wie de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing is.".

Art. 17.

In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de functie" vervangen door de woorden "het ambt".

Art. 18.

Aan artikel 10, vijfde lid, van hetzelfde besluit wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

"5° geboorteverlof ingevolge overlijden of hospitalisatie van de moeder conform het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.".

Art. 19.

Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 20.

In artikel 13 van hetzelfde besluit wordt de zin "De verlofdagen, vermeld in dit hoofdstuk, worden gelijkgesteld met perioden waarin gewerkt wordt" vervangen door de zin "De verlofdagen, vermeld in dit hoofdstuk, worden gelijkgesteld met perioden van dienstactiviteit.".

HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Art. 21.

Aan artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij het besluit van 30 september 2011, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

"5° de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.".

Art. 22.

In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 en 28 oktober 2016, wordt een artikel 13/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 13/1. De perioden van verlof die door de personeelsleden van de centra voor basiseducatie opgenomen zijn vóór 1 januari 2018 voor dezelfde gebeurtenis, worden in rekening gebracht bij de berekening van het contingent dat vastgelegd is voor dat verlof.".

HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 houdende geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs

Art. 23.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 houdende geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:

"Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie".

Art. 24.

In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 en 28 maart 2014, wordt een artikel 21/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 21/1. De perioden van tewerkstelling vóór 1 januari 2018 die opgenomen werden conform artikel 3, eerste lid, 5° en 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende de toekenning van een verlof voor het uitoefenen van een andere tewerkstelling voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie, komen eveneens in aanmerking voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, vermeld in artikel 4 van dit besluit.".

HOOFDSTUK 11. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende bepaalde aspecten van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde personeelsleden van het onderwijs die opnieuw in actieve dienst treden of prestaties leveren die als overwerk of bijbetrekking worden beschouwd

Art. 25.

Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde aspecten van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde personeelsleden van het onderwijs die opnieuw in actieve dienst treden of prestaties leveren die als overwerk of bijbetrekking worden beschouwd, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Dit besluit is eveneens van toepassing op de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie voor wat de hoofdstukken IV en V betreft.".

HOOFDSTUK 12. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Art. 26.

In artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

"5° de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.".

HOOFDSTUK 13. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012 betreffende het bevallingsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Art. 27.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012 betreffende het bevallingsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt punt 5° vervangen door wat volgt:

"5° de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie, vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.".

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

"Voor de tijdelijke personeelsleden, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 5°, gelden de bepalingen van dit besluit alleen als het verlof, vermeld in artikel 2, geheel of gedeeltelijk binnen de periode van hun aanstelling valt.".

HOOFDSTUK 14. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2015 betreffende de aanrekening van administratieve kosten bij een verlof wegens opdracht, verlof voor vakbondsopdrachten, verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, of verlof voor prestaties ten behoeve van politieke groeperingen die in de wetgevende vergaderingen erkend zijn of hun voorzitters, voor de personeelsleden van het onderwijs

Art. 28.

Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2015 betreffende de aanrekening van administratieve kosten bij een verlof wegens opdracht, verlof voor vakbondsopdrachten, verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, of verlof voor prestaties ten behoeve van politieke groeperingen die in de wetgevende vergaderingen erkend zijn of hun voorzitters, voor de personeelsleden van het onderwijs, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

"5° de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.".

Art. 29.

In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Met toepassing van artikel 77quater, § 4 van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, respectievelijk artikel 51quater, § 4 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991" vervangen door de zinsnede "Met toepassing van artikel 77quater, § 4 van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, artikel 51quater, § 4 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 en van hoofdstuk 12, afdeling 2, van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie".

HOOFDSTUK 15. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Art. 30.

In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1° de prestaties, verstrekt door personeelsleden met verlof wegens bijzondere opdracht of verlof wegens opdracht als vermeld in artikel 51quater, § 2 en § 3, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, artikel 77quater, § 2 en § 3 van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van hoofdstuk 12, afdeling 2, van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie;".

HOOFDSTUK 16. - Slotbepalingen

Art. 31.

De volgende regelingen worden opgeheven:

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende de toekenning van een verlof voor het uitoefenen van een andere tewerkstelling voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015.

Art. 32.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 33.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 november 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

H. CREVITS