OPGEHEVEN: Ministerieel besluit houdende vaststelling van de tarieven voor accreditatieaanvragen en voor aanvragen van de toets nieuwe opleiding bij Vlaamse hogeronderwijsopleidingen

  • goedkeuringsdatum
    20 december 2017
  • publicatiedatum
    B.S.24/01/2018
  • datum laatste wijziging
    26/09/2019

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS,

Gelet op het verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003 en goedgekeurd bij decreet van 2 april 2004, inzonderheid op artikel 15.1, gewijzigd bij Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs ondertekend in Den Haag op 12 december 2012 en in Brussel op 16 januari 2013, goedgekeurd bij decreet van 29 november 2013;

Gelet op artikel 4, § 1, van het decreet van 2 april 2004 houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op 3 september 2003, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2007 betreffende de vaststelling van de tarieven voor accreditatieaanvragen en aanvragen voor de "toets nieuwe opleiding" voor Vlaamse hogeronderwijsinstellingen;

Gelet op het overleg met de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie op 5 december 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 juli 2017;

Gelet op advies 61.903/1/V van de Raad van State, gegeven op 30 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder:

1° ambtshalve geregistreerde instelling: de ambtshalve geregistreerde instellingen, vermeld in artikel II.1 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013;

2° geregistreerde instelling: de geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs, vermeld in artikel II.6, § 1, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013;

3° NVAO: de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, vermeld in het verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003 en goedgekeurd bij decreet van 2 april 2004, gewijzigd bij Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs ondertekend in Den Haag op 12 december 2012 en in Brussel op 16 januari 2013, goedgekeurd bij decreet van 29 november 2013.

Art. 2.

Dit besluit is van toepassing op:

1° de ambtshalve geregistreerde instellingen;

2° de geregistreerde instellingen.

Art. 3.

§ 1. Het tarief voor de accreditatie van een opleiding bedraagt per opleiding 500 euro. De aanvragende instelling betaalt dat bedrag aan de NVAO.

§ 2. Het tarief voor de toets nieuwe opleiding bedraagt 10.000 euro per bachelor- of masteropleiding voor de ambtshalve geregistreerde instellingen. De aanvragende instelling betaalt dat bedrag aan de NVAO.

Het tarief voor de toets nieuwe opleiding bedraagt 20.000 euro per bachelor- of masteropleiding voor de geregistreerde instellingen. De aanvragende instelling betaalt dat bedrag aan de NVAO.

Het tarief voor de toets nieuwe opleiding bij een nieuwe HBO5-opleiding als vermeld in artikel 21 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, bedraagt 5000 euro. De aanvragende instelling betaalt dat bedrag aan de NVAO.

De toets nieuwe opleiding voor de omvorming van een bestaande HBO5-opleiding als vermeld in artikel 20 van het voormelde decreet van 30 april 2009, is kosteloos voor de hogescholen, vermeld in artikel II.3 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Art. 4.

§ 1. Als de NVAO een aanvraag voor accreditatie niet ontvankelijk verklaart, stort de NVAO het bedrag van 500 euro terug aan de aanvragende instelling.

Als de NVAO een aanvraag voor de toets nieuwe opleiding niet ontvankelijk verklaart, stort de NVAO het bedrag van 10.000 euro terug aan de aanvragende ambtshalve geregistreerde instelling.

Als de NVAO een aanvraag voor de toets nieuwe opleiding niet ontvankelijk verklaart, stort de NVAO het bedrag van 20.000 euro terug aan de aanvragende geregistreerde instelling.

Als de NVAO een aanvraag voor de toets nieuwe opleiding niet ontvankelijk verklaart, stort de NVAO het bedrag van 5000 euro terug aan de aanvragende hogeschool voor een HBO5-opleiding.

§ 2. Als een instelling een aanvraag voor de toets nieuwe opleiding terugtrekt nadat de NVAO de aanvraag ontvankelijk heeft verklaard, stort de NVAO een bedrag van 9.000 euro terug aan de ambtshalve geregistreerde instelling, op voorwaarde dat de door de NVAO in te stellen commissie van deskundigen nog geen werkzaamheden heeft verricht.

Als een instelling een aanvraag voor de toets nieuwe opleiding terugtrekt nadat de NVAO de aanvraag ontvankelijk heeft verklaard, stort de NVAO een bedrag van 19.000 euro terug aan de geregistreerde instelling, op voorwaarde dat de door de NVAO in te stellen commissie van deskundigen nog geen werkzaamheden heeft verricht.

Als een instelling een aanvraag voor de toets nieuwe opleiding terugtrekt nadat de NVAO de aanvraag ontvankelijk heeft verklaard, stort de NVAO een bedrag van 4.000 euro terug aan de aanvragende hogeschool voor een HBO5-opleiding, op voorwaarde dat de door de NVAO in te stellen commissie van deskundigen nog geen werkzaamheden heeft verricht.

Als een instelling na de terugtrekking de aanvraag voor de toets nieuwe opleiding opnieuw indient, dient zij opnieuw het desbetreffende tarief, vermeld in artikel 3, § 2 te betalen.

Art. 5.

Het ministerieel besluit van 23 april 2007 betreffende de vaststelling van de tarieven voor accreditatieaanvragen en aanvragen voor de "toets nieuwe opleiding" voor Vlaamse hogeronderwijsinstellingen wordt opgeheven.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Brussel, 20 december 2017.

De Vlaamse minister van Onderwijs,

H. CREVITS