Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is

  • goedkeuringsdatum
    23 februari 2018
  • publicatiedatum
    B.S.27/3/2018
  • datum laatste wijziging
    27/03/2018

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.188/1, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 januari 2018;

Gelet op de brief van 4 december 2017 van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad waaruit blijkt dat deze werd geraadpleegd;

Gelet op advies 62.821/1 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Overeenkomstig artikel II.188/1 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, de lijst vastgelegd van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 15 maart 2018.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar je bij de wettekst rechts onderaan 'beeld' aanklikt.