Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is

 • goedkeuringsdatum
  23/02/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 27/03/2018 (pagina 30306)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2018011365
 • datum laatste wijziging
  11/04/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.188/1, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 januari 2018;

Gelet op de brief van 4 december 2017 van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad waaruit blijkt dat deze werd geraadpleegd;

Gelet op advies 62.821/1 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

ART 1.

Overeenkomstig artikel II.188/1 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, de lijst vastgelegd van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is.
 

ART 2.

Dit besluit treedt in werking op 15 maart 2018.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
 

BIJLAGE Bijlage

Lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is, als vermeld in artikel 1

Bacheloropleidingen - Graad en kwalificatie van de graad Verplichte, niet-bindende toelatingsproef Inwerkingtreding verplichting
bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen
(met inbegrip van:
- bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde;
- bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde;
- bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen;
- bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek;
- bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde;
- bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek.)
bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur
ingenieurswetenschappen
of
ingenieurswetenschappen: architectuur
of
wiskunde, informatica, fysica
of
bio-ingenieurswetenschappen
of
chemie, biologie, biochemie, geologie en geografie
of
farmaceutische wetenschappen
of
(toegepaste) economische wetenschappen
of
toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (in de beleidsinformatica)
of
handelswetenschappen
of
industriële wetenschappen
of
biomedische wetenschappen
of
logopedische en audiologische wetenschappen
of
diergeneeskunde
15 maart 2018
(voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2018-2019)
educatieve bachelor in het lager onderwijs lerarenopleiding lager onderwijs 15 maart 2019
(voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2019-2020)
educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
educatieve bachelor in het secundair onderwijs
lerarenopleiding kleuteronderwijs
of
lerarenopleiding lager onderwijs
of
lerarenopleiding secundair onderwijs
15 maart 2019
(voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2019-2020)
bachelor of Science in de diergeneeskunde diergeneeskunde
of
ingenieurswetenschappen
of
ingenieurswetenschappen: architectuur
of
wiskunde, informatica, fysica
of bio-ingenieurswetenschappen
of
chemie, biologie, biochemie, biotechnologie, geologie en geografie
of
farmaceutische wetenschappen
of
(toegepaste) economische wetenschappen
of
toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (in de beleidsinformatica)
of
handelswetenschappen
of
industriële wetenschappen
of
biomedische wetenschappen
of
logopedische en audiologische wetenschappen
15 maart 2019 (voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2019-2020)