Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is

  • goedkeuringsdatum
    23 FEBRUARI 2018
  • publicatiedatum
    B.S.27/03/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    08/04/2021

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 22/02/2019 (B.S. 11/04/2019)

(2) B.Vl.R. van 12/03/2021 (B.S. 08/04/2021)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.188/1, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 januari 2018;

Gelet op de brief van 4 december 2017 van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad waaruit blijkt dat deze werd geraadpleegd;

Gelet op advies 62.821/1 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Overeenkomstig artikel II.188/1 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, de lijst vastgelegd van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 15 maart 2018.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is, als vermeld in artikel 1
Bacheloropleidingen - Graad en kwalificatie van de graad Verplichte, niet-bindende toelatingsproefInwerkingtreding verplichting

bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (met inbegrip van:

- bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde;

- bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde;

- bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen;

- bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek;

- bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde;

- bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek.)

bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

ingenieurswetenschappen

of ingenieurswetenschappen: architectuur

of

wiskunde, informatica, fysica

of

bio-ingenieurswetenschappen

of

chemie, biologie, biochemie, geologie en geografie

of

farmaceutische wetenschappen

of

(toegepaste) economische wetenschappen

of

toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (in de beleidsinformatica)

of

handelswetenschappen

of

industriële wetenschappen

of

biomedische wetenschappen

of

logopedische en audiologische wetenschappen

of

diergeneeskunde

15 maart 2018

(voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2018-2019)

[1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
educatieve bachelor in het lager onderwijs1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
]

[1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
lerarenopleiding lager onderwijs1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
]

[1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
15 maart 2019

(voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2019-2020)

1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
]

[1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
educatieve bachelor in het kleuteronderwijs

educatieve bachelor in het secundair onderwijs

1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
]

[1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
lerarenopleiding kleuteronderwijs

of

lerarenopleiding lager onderwijs

of

lerarenopleiding secundair onderwijs

1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
]

[1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
15 maart 2019

(voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2019-2020)

1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
]

[1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
bachelor of Science in de diergeneeskunde1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
]

[1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
diergeneeskunde of ingenieurswetenschappen

of

ingenieurswetenschappen: architectuur of wiskunde, informatica, fysica of bio-ingenieurswetenschappen

of

chemie, biologie, biochemie, biotechnologie, geologie en geografie

of

farmaceutische wetenschappen

of

(toegepaste) economische wetenschappen

of

toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (in de beleidsinformatica)

of

handelswetenschappen

of

industriële wetenschappen

of

biomedische wetenschappen

of

logopedische en audiologische wetenschappen

1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
]

[1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
15 maart 2019 (voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2019-2020)1B.Vl.R. van 22/02/2019
B.S. 11/04/2019
]

[2B.Vl.R. van 12/03/2021
B.S. 08/04/2021
bachelor of Science in de industriële wetenschappen

bachelor of Science in de bio-industriële wetenschappen

bachelor of Science in de biowetenschappen

Bachelor of Science in Engineering Technology

2B.Vl.R. van 12/03/2021
B.S. 08/04/2021
]

[2B.Vl.R. van 12/03/2021
B.S. 08/04/2021
industriële wetenschappen

of

biowetenschappen

of

bio-industriële wetenschappen

of

ingenieurswetenschappen

of

ingenieurswetenschappen: architectuur

of

bio-ingenieurswetenschappen

of

toegepaste/sociaal-economische wetenschappen

of

handelsingenieur

of

handelswetenschappen

of

farmaceutische wetenschappen

of

logopedische en audio-logische wetenschappen

of

biomedische wetenschappen

of

chemie, biochemie en biotechnologie, biologie, geologie en geografie en geomatica

of

wiskunde, fysica en infomatica

of

diergeneeskunde

2B.Vl.R. van 12/03/2021
B.S. 08/04/2021
]

[2B.Vl.R. van 12/03/2021
B.S. 08/04/2021
15 juni 2021

(voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2021-2022)

2B.Vl.R. van 12/03/2021
B.S. 08/04/2021
]