Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de accounting administration

 • goedkeuringsdatum
  25/05/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 20/06/2018 (pagina 50814)
 • bron

  Numac : 2018012615
 • datum laatste wijziging
  20/06/2018

Aanhef

De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;
Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 25 april 2018;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 mei 2018;
Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie Dossierbeheerder boekhouden;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in de accounting administration wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

ART 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de accounting administration zijn opgenomen in de beroepskwalificatie dossierbeheerder boekhouden, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie dossierbeheerder boekhouden.

ART 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in de accounting administration is inhoudelijk verwant met volgende hbo5-opleidingen:
1° Boekhouden;
2° Fiscale wetenschappen.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.