Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie coördinator - adviseur decoratieve schilderwerken

 • goedkeuringsdatum
  26/01/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 1/06/2018 (pagina 46285)
 • bron

  Numac : 2018031059
 • datum laatste wijziging
  01/06/2018

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 21 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 januari 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De beroepskwalificatie van coördinator - adviseur decoratieve schilderwerken, ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, waarvan de beschrijving is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt erkend.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage