Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie

 • goedkeuringsdatum
  27/04/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 6/07/2018 (pagina 54446)
 • bron

  Numac : 2018012906
 • datum laatste wijziging
  05/06/2020

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;
Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 9 maart 2018;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 april 2018;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART 1.

De beroepskwalificatie van inspecteur politie, ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, waarvan de beschrijving is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt erkend.

ART 1/1.

Alleen politiescholen die door de federale overheid ingericht zijn en de erkende politiescholen, vermeld in artikel 142bis, § 1, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zijn gemachtigd om de beroepskwalificatie `inspecteur politie' uit te reiken.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage