Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief

 • goedkeuringsdatum
  25/05/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 22/06/2018 (pagina 51298)
 • bron

  Numac : 2018012616
 • datum laatste wijziging
  22/06/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;
Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 25 april 2018;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 mei 2018;
Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie Bibliotheekdeskundige/Informatiedeskundige;
Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie Archiefdeskundige;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. De onderwijskwalificatie heeft de volgende twee afstudeerrichtingen:
1° Archief;
2° Bibliotheek.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied sociaal-agogisch werk van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

ART 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief zijn opgenomen in de volgende beroepskwalificaties:
1° de beroepskwalificatie archiefdeskundige, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie archiefdeskundige;
2° de beroepskwalificatie bibliotheekdeskundige/informatiedeskundige, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie bibliotheekdeskundige/informatiedeskundige.

De onderscheiden competenties van de beroepskwalificaties, vermeld in het eerste lid, vormen de volgende afstudeerrichtingen:
1° de afstudeerrichting Archief, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie, vermeld in het eerste lid, 1°, omvat;
2° de afstudeerrichting Bibliotheek, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie, vermeld in het eerste lid, 2°, omvat.

ART 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief is inhoudelijk verwant met de hbo5-opleiding Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.