Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen

  • goedkeuringsdatum
    30 JUNI 2017
  • publicatiedatum
    B.S.29/12/2017
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    21/04/2021

COORDINATIE

(1) M.B. van 20/09/2018 (B.S. 04/10/2018)

(2) M.B. van 27/09/2019 (B.S. 17/10/2019)

(3) M.B. van 29/03/2021 (B.S. 21/04/2021)

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONHEID EN GEZIN EN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, het laatst gewijzigd bij verordening (EU) 2016/2145 van de Raad van 1 december 2016;

Gelet op verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, het laatst gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) 2016/1226 van de Commissie van 4 mei 2016;

Gelet op uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie van 3 november 2016 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen in onderwijsinstellingen;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/40 van de Commissie van 3 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014;

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 6, 7, 58 en 74;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen, artikel 4, vierde lid, artikel 6, vierde lid, artikel 7, vierde lid en artikel 9, vierde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 september 2010 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 mei 2017;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de vakantieperiode in het onderwijs noopt tot een onmiddellijke goedkeuring van dit besluit,

Besluit :

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder:

1° besluit van 21 april 2017: het besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

2° e-loket: het elektronische loket dat ontwikkeld en beheerd wordt door de bevoegde entiteit.

Art. 2.

Een erkenningsaanvraag als vermeld in artikel 4, tweede lid, van het besluit van 21 april 2017 wordt elektronisch ingediend via het e-loket.

[2M.B. van 27/09/2019
B.S. 17/10/2019

Art. 2/1.

Ter uitvoering van artikel 5, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen wordt voor de verstrekking van melk, in afwijking van artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit, de steun, vermeld in artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, verleend voor de verstrekking van maximaal drie porties per leerling en per week in de periode van 1 september tot en met 31 januari.

Ter uitvoering van artikel 5, vierde lid, van hetzelfde besluit wordt voor de verstrekking van melk, in afwijking van artikel 5, derde lid, van hetzelfde besluit, de steun, vermeld in artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, verleend voor de verstrekking van maximaal drie porties per leerling en per week in de eerste en de tweede periode van verstrekking.

2M.B. van 27/09/2019
B.S. 17/10/2019
]

Art. 3.

[1M.B. van 20/09/2018
B.S. 04/10/2018
Het maximale steunbedrag, vermeld in artikel 6, tweede lid, van het besluit van 21 april 2017, bedraagt drie euro voor de verstrekking van groenten en fruit en [2M.B. van 27/09/2019
B.S. 17/10/2019
zes2M.B. van 27/09/2019
B.S. 17/10/2019
] euro voor de verstrekking van melk. Er worden niet meer leerlingen meegerekend dan het aantal leerlingen dat de onderwijsinstelling doorgegeven heeft in de deelnameverklaring, vermeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit van 21 april 2017.

Het maximale steunbedrag, vermeld in artikel 6, derde lid, van het besluit van 21 april 2017, bedraagt zes euro voor de verstrekking van groenten en fruit en [2M.B. van 27/09/2019
B.S. 17/10/2019
twaalf2M.B. van 27/09/2019
B.S. 17/10/2019
] euro voor de verstrekking van melk.

1M.B. van 20/09/2018
B.S. 04/10/2018
]

De documenten, vermeld in artikel 6, [3M.B. van 29/03/2021
B.S. 21/04/2021
vijfde lid3M.B. van 29/03/2021
B.S. 21/04/2021
] , van het besluit van 21 april 2017, zijn de facturen en betaalbewijzen. Op deze facturen staan de soorten aangeleverde groenten, fruit en melk, de hoeveelheid, het totaal bedrag, het btw-bedrag en de datum van levering.

Art. 4.

Een deelnameverklaring als vermeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit van 21 april 2017, wordt elektronisch ingediend via het e-loket.

De uiterste indieningsdatum, vermeld in artikel 7, [3M.B. van 29/03/2021
B.S. 21/04/2021
zesde lid3M.B. van 29/03/2021
B.S. 21/04/2021
] , van het besluit van 21 april 2017, is [1M.B. van 20/09/2018
B.S. 04/10/2018
1 oktober1M.B. van 20/09/2018
B.S. 04/10/2018
] van het schooljaar in kwestie.

Als de dag, vermeld in het tweede lid, een weekenddag is, is de eerstvolgende maandag de uiterste dag voor de indiening van de deelnameverklaring.

Art. 5.

De steunaanvraag, vermeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit van 21 april 2017, wordt elektronisch ingediend via het e-loket.

De uiterste indieningsdatum, vermeld in artikel 9, [3M.B. van 29/03/2021
B.S. 21/04/2021
vijfde lid3M.B. van 29/03/2021
B.S. 21/04/2021
] , van het besluit van 21 april 2017, is [1M.B. van 20/09/2018
B.S. 04/10/2018
30 april1M.B. van 20/09/2018
B.S. 04/10/2018
] voor een steunaanvraag die betrekking heeft op [1M.B. van 20/09/2018
B.S. 04/10/2018
een verstrekking als vermeld in artikel 5, tweede lid, van het besluit van 21 april 2017,1M.B. van 20/09/2018
B.S. 04/10/2018
] en [1M.B. van 20/09/2018
B.S. 04/10/2018
31 juli1M.B. van 20/09/2018
B.S. 04/10/2018
] voor een steunaanvraag die betrekking heeft op [1M.B. van 20/09/2018
B.S. 04/10/2018
een verstrekking als vermeld in artikel 5, derde lid, van het besluit van 21 april 20171M.B. van 20/09/2018
B.S. 04/10/2018
] .

[3M.B. van 29/03/2021
B.S. 21/04/2021
[3M.B. van 29/03/2021
B.S. 21/04/2021
[ (tot 01/01/2022)M.B. van 29/03/2021
B.S. 21/04/2021
In afwijking van het tweede lid is de uiterste indieningsdatum voor het schooljaar 2020-2021 31 augustus 2021 voor een steunaanvraag die betrekking heeft op een verstrekking als vermeld in artikel 5, tweede en derde lid, van het besluit van 21 april 2017.] [ (vanaf 01/01/2022)M.B. van 29/03/2021
B.S. 21/04/2021
...] 3M.B. van 29/03/2021
B.S. 21/04/2021
] 3M.B. van 29/03/2021
B.S. 21/04/2021
]

Art. 6.

De volgende regelingen worden opgeheven:

1° het ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 augustus 2010 en 23 november 2012;

2° het ministerieel besluit van 17 september 2010 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 9 juli 2012.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2017.