Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de werkvoorbereiding hout

 • goedkeuringsdatum
  16/11/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 14/01/2019 (pagina 2668)
 • bron

  Numac : 2018040753
 • datum laatste wijziging
  16/11/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 5 oktober 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 oktober 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 9 november 2018;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie werkvoorbereider hout;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in de werkvoorbereiding hout wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

ART 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de werkvoorbereiding hout zijn opgenomen in de beroepskwalificatie werkvoorbereider hout, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie werkvoorbereider hout.

ART 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in de werkvoorbereiding hout is inhoudelijk verwant met de graduaatsopleiding Bouw- en Houtconstructie.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.