Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de politiekunde en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie

 • goedkeuringsdatum
  25/01/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 14/03/2019 (pagina 26812)
 • bron

  Numac : 2019011113
 • datum laatste wijziging
  25/01/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie;
Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 26 november 2018;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 januari 2019;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in de politiekunde wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied sociaal-agogisch werk van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

ART 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de politiekunde zijn opgenomen in de beroepskwalificatie inspecteur politie, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie.

ART 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in de politiekunde is inhoudelijk niet verwant met een bestaande hbo5-opleiding.

Alleen de politiescholen die door de federale overheid ingericht zijn en de erkende politiescholen, vermeld in artikel 142bis, § 1, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, kunnen de onderwijskwalificatie graduaat in de politiekunde aanbieden en de graad van gegradueerde in de politiekunde uitreiken.

ART 4.

In het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie wordt artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 1/1. Alleen politiescholen die door de federale overheid ingericht zijn en de erkende politiescholen, vermeld in artikel 142bis, § 1, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zijn gemachtigd om de beroepskwalificatie `inspecteur politie' uit te reiken.".

ART 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.