Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het sociaal-cultureel werk

 • goedkeuringsdatum
  8/02/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 26/03/2019 (pagina 29041)
 • bron

  Numac : 2019040763
 • datum laatste wijziging
  08/02/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 7 januari 2019;

Gelet op het advies van de minister bevoegd voor begroting, gegeven op 5 februari 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie Sociaal-cultureel begeleider;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in het sociaal-cultureel werk wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied sociaal-agogisch werk van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

ART 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in het sociaal-cultureel werk zijn opgenomen in de beroepskwalificatie Sociaal-cultureel begeleider, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie Sociaal-cultureel begeleider.

ART 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in het sociaal-cultureel werk is inhoudelijk verwant met de volgende hbo5-opleidingen :
1° Sociaal cultureel werk;
2° Sociale readaptatiewetenschappen.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.