Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de marketing- en de communicatiesupport

 • goedkeuringsdatum
  8/02/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 26/03/2019 (pagina 29042)
 • bron

  Numac : 2019040741
 • datum laatste wijziging
  08/02/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 7 januari 2019;

Gelet op het advies van de minister bevoegd voor begroting, gegeven op 5 februari 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie Communicatie deskundige;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie Marketing deskundige;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in de marketing- en de communicatiesupport wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. De onderwijskwalificatie heeft de volgende twee afstudeerrichtingen:
1° Communicatiesupport;
2° Marketingsupport.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

ART 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de marketing- en de communicatiesupport zijn opgenomen in de volgende beroepskwalificaties:
1° de beroepskwalificatie communicatie deskundige, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie communicatie deskundige;
2° de beroepskwalificatie marketing deskundige, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie marketing deskundige.

De onderscheiden competenties van de beroepskwalificaties, vermeld in het eerste lid, vormen de volgende afstudeerrichtingen:
1° de afstudeerrichting Communicatiesupport, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie, vermeld in het eerste lid, 1°, omvat;
2° de afstudeerrichting Marketingsupport, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie, vermeld in het eerste lid, 2°, omvat.

ART 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in de marketing- en de communicatiesupport is inhoudelijk verwant met volgende hbo5-opleidingen:
1° Arbeidsorganisatie;
2° Bedrijfsbeleid;
3° Bedrijfsorganisatie;
4° Marketing;
5° Meertalig secretariaat;
6° Ondernemingscommunicatie;
7° Reclame, marketing en public relations.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.