Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning

  • goedkeuringsdatum
    8/02/2019
  • publicatiedatum
    B.S. 26/03/2019 (pagina 29046)
  • bron

    Numac : 2019040746
  • datum laatste wijziging
    08/02/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 7 januari 2019;

Gelet op het advies van de minister bevoegd voor begroting, gegeven op 5 februari 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie Juridisch deskundige;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

ART 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning zijn opgenomen in de beroepskwalificatie Juridisch deskundige, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie Juridisch deskundige.

ART 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning is inhoudelijk verwant met de volgende hbo5-opleidingen:
1° Openbare besturen;
2° Rechtspraktijk.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.