Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het Internet of Things

 • goedkeuringsdatum
  8/02/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 26/03/2019 (pagina 29047)
 • bron

  Numac : 2019040747
 • datum laatste wijziging
  08/02/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 7 januari 2019;

Gelet op het advies van de minister bevoegd voor begroting, gegeven op 5 februari 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie Technicus IoT;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in het Internet of Things wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

ART 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in het Internet of Things zijn opgenomen in de beroepskwalificatie Technicus IoT, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie Technicus IoT.

ART 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in het Internet of Things is inhoudelijk verwant met de volgende hbo5-opleidingen:
1° Elektronica;
2° Industriële elektronica;
3° Industriële Informatica.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.