Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020

 • goedkeuringsdatum
  5/04/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 25/07/2019 (pagina 73709)
 • bron

  Numac : 2019013492
 • datum laatste wijziging
  04/12/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.170, § 2, vervangen bij de decreet van 8 december 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 maart 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

Overeenkomstig artikel II.170, § 2, tweede lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, de lijst vastgesteld van de bachelor- en masteropleidingen die de hogescholen en universiteiten kunnen aanbieden, in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, vermeld in artikel II.78 tot en met II.100 van de voormelde codex.

Overeenkomstig artikel II.170, § 2, derde lid, van de vermelde codex wordt in bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd, de lijst vastgesteld van de bachelor- en masteropleidingen die de andere ambtshalve geregistreerde instellingen en de geregistreerde instellingen kunnen aanbieden.

ART 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018, wordt opgeheven.

ART 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2019-2020.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage 1

BIJLAGE Bijlage 2