Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker dier

 • goedkeuringsdatum
  28/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 18/10/2019 (pagina 98788)
 • bron

  Numac : 2019014918
 • datum laatste wijziging
  18/10/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 22 mei 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 6 juni 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De beroepskwalificatie van productiemedewerker dier, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, waarvan de beschrijving is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt erkend.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage