PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020 (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    20/12/2019
  • publicatiedatum
    B.S.30/12/2019
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/01/2020

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020

HOOFDSTUK 1. — Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK 8. — Financiën en Begroting .

...

Afdeling 7. — Bevriezing index ge?nancierd en gesubsidieerd onderwijs

Art. 40.

Voor elke financiering en subsidiëring ten laste van de begroting onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap waarvan de evolutie gekoppeld is aan de schommelingen van een prijsindexcijfer, wordt, voor het gedeelte van de niet-looncomponent, de indexaanpassing niet verrekend in het begrotingsjaar 2020 tot en met 2024.

Toepassing van het eerste lid houdt de niet-verrekening in van de indexaanpassing op:

1° 40 % van de aanpassingscoëfficiënt A2 van de werkingsmiddelen van het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs, zoals vermeld in artikel 243, § 3, en in artikel 324, § 3, van de Codex Secundair Onderwijs, in het begrotingsjaar 2020 tot en met 2024;

2° 40 % van de aanpassingscoëfficiënt A van de werkingsmiddelen van het deeltijds kunstonderwijs, zoals vermeld in artikel 83 en artikel 84 van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en in artikel 8 van het besluit van 4 mei 2018 van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de structuur, organisatie en financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen, in het begrotingsjaar 2020 tot en met 2024.

In afwijking van het eerste lid, is de niet-verrekening van de indexaanpassing niet van toepassing op de werkingsmiddelen van het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs.

HOOFDSTUK 9. — Onderwijs en Vorming

...

HOOFDSTUK 10. — Inwerkingtreding

Art. 79.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2020, met uitzondering van:

1° artikel 9, dat uitwerking heeft vanaf 1 januari 2019;

2° artikel 20, dat uitwerking heeft vanaf 31 december 2019;

3° artikel 30, dat in werking treedt vanaf aanslagjaar 2020;

4° artikel 31, dat in werking treedt vanaf 1 juli 2020;

5° artikel 32, 33 en 34, die van toepassing zijn op overeenkomsten houdende zuivere aankoop gesloten vanaf 1 januari 2020, of, in afwijking daarvan, op authentieke akten verleden vanaf 1 januari 2020, wanneer de overeenkomsten houdende zuivere aankoop waarop deze akten betrekking hebben, gesloten zijn voor 1 januari 2020;

6° artikel 35, dat in werking treedt vanaf aanslagjaar 2021;

7° artikel 41 tot en met 49, 50 en 51, die uitwerking hebben vanaf 1 september 2019.

Artikel 36 en 37 zijn van toepassing op belastbare tijdperken die aanvangen na 31 december 2019.