Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de curriculumdossiers voor de eerste graad van het secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    5 APRIL 2019
  • publicatiedatum
    B.S.29/08/2019
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    29/08/2019

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 147/2, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 26 januari 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 maart 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het onderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De volgende curriculumdossiers, gezamenlijk samengesteld en ingediend door het Gemeenschapsonderwijs en de verenigingen van schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs, worden voor wat betreft de inhouden van de basisvorming voor het schooljaar 2019-2020 goedgekeurd:

1° het curriculumdossier voor de eerste graad A-stroom, dat opgenomen is in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;

2° het curriculumdossier voor de eerste graad B-stroom, dat opgenomen is in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage 1

Curriculumdossier voor het eerste leerjaar A en het tweede leerjaar A van de eerste graad van het secundair onderwijs

Curriculumdossier voor het eerste leerjaar B en het tweede leerjaar B van de eerste graad van het secundair onderwijs