Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het startquotum voor de opleiding arts en voor de opleiding tandarts

  • goedkeuringsdatum
    14 FEBRUARI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.17/03/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    17/03/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.187, § 4, vierde en vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2017.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 17 december 2019.

- De Raad van State heeft advies nr. 66.887 gegeven op 14 januari 2020.

- De Raad van State heeft advies nr. 66.918/1 gegeven op 7 februari 2020.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot vastlegging van het startquotum voor de opleiding arts en voor de opleiding tandarts.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- Dit besluit heeft als doel een correcte verdeling van de RIZIV-nummers tussen de twee gemeenschappen van België te bewerkstelligen en om de opleidingen in de gezondheidszorg te verbeteren.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

Het aantal kandidaten dat gunstig gerangschikt kan worden, bedraagt 1276 voor het toelatingsexamen arts en 180 voor het toelatingsexamen tandarts.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2020.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.