Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging

  • goedkeuringsdatum
    10/04/2020
  • publicatiedatum
    B.S.15/05/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    15/05/2020

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen heeft advies gegeven op 23 mei 2019.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 6 juni 2019.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- De inschalingscommissie heeft conform artikel 15/3, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs geoordeeld dat de actualisering van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker mogelijks aanleiding geeft tot een inschaling op een ander niveau van de kwalificatiestructuur.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en de Vlaamse minister van Onderwijs.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van operator textielverzorging, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving van de beroepskwalificatie is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 van de beroepskwalificatie operator textielverzorging wordt opgeheven.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport en de Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van operator textielverzorging als vermeld in artikel 1.