Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19

  • goedkeuringsdatum
    5 JUNI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.29/06/2020
  • datum laatste wijziging
    29/06/2020

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op :

- het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 76.

- Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs van 17 december 2010, artikel 37.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste(n) is / zijn vervuld :

- de inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 2 juni 2020

- de Vlaamse minister bevoegd voor de Financiën en begroting heeft zijn akkoord gegeven op 5 juni 2020

Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat door de corona-epidemie de scholen in het basis- en secundair onderwijs bij de heropstart worden geconfronteerd met extra werkingskosten inzake schoonmaak, schoonmaak- en ontsmettingsproducten, mondmaskers en hygiënische infrastructuur om de gevolgen van een civiele noodsituatie voor de volksgezondheid, namelijk de COVID19-epidemie, te kunnen opvangen. Dringende steunmaatregelen zijn absoluut noodzakelijk om de werking verder te kunnen verzekeren, om in de noodzakelijke zorg te kunnen voorzien en om de verspreiding van het virus en de infecties tegen te gaan.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief / de volgende motieven :

- In het kader van de uitbraak van COVID-19 hebben de scholen van de Vlaamse Gemeenschap heel wat extra kosten gemaakt om bij de opstart te zorgen voor een veilige schoolomgeving zodat de leerlingen les krijgen en de leerkrachten les kunnen geven in een veilige omgeving.

Voor de heropstart van scholen wordt in bijkomende financiering voorzien voor de inzet van poetspersoneel, de aankoop van het nodige poetsmateriaal, voor de aankoop van materiaal m.b.t. de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Om de scholen voor deze kosten te vergoeden worden extra werkingsmiddelen toegekend aan de scholen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving :

- het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 76.

- Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs van 17 december 2010, artikel 37.

Initiatiefnemer(s) Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.

Aan de schoolbesturen van het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs wordt voor het schooljaar 2019 - 2020 extra werkingsbudget toegekend van maximaal 24.508.000 euro. Hiervan is 16.622.000 euro bestemd voor het basisonderwijs en 7.886.000 euro voor het secundair onderwijs.

Art. 2.

Dit extra budget wordt toegekend voor de aankoop van mondmaskers voor de personeelsleden van het basis- en secundair onderwijs en de leerlingen van het buitengewoon onderwijs, voor de aankoop van het nodige poetsmateriaal, voor de inzet van extra poetspersoneel en voor de aankoop van ander materiaal m.b.t. de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Zoals ontsmettingsmiddelen, kuisproducten en andere noodzakelijke hygiënische infrastructuur.

Wanneer een besmetting, of vermoeden van besmetting, op een school vastgesteld wordt, wordt de procedure gevolgd zoals opgenomen in het draaiboek besmettelijke ziekten van de CLB’s. Scholen contacteren daartoe het CLB.

Art. 3.

Het bedrag wordt verdeeld naar het basis- en secundair onderwijs op basis van de volgende criteria :

1° voor de mondmaskers wordt uitgegaan van een bedrag van 7,5 euro per in aanmerking komende personeelslid, voor 3 mondmaskers en van 2,5 euro per leerling in het buitengewoon onderwijs voor de aankoop van 1 mondmasker.

2° voor het extra budget van poetspersoneel wordt het budget verdeeld op basis van 20 minuten extra te poetsen per klas, waarbij een klas bestaat uit 20 leerlingen en de kostprijs per uur voor de poetshulp bedraagt 11,5 euro. De verdeling naar het basis- en secundair is gebaseerd op basis van het maximum aantal dagen dat de scholen nog open zullen zijn : 21 in het basisonderwijs en 13 in het secundair onderwijs.

3° voor de verdeling van kost van extra hygiënische producten en kuisproducten wordt eveneens rekening gehouden met het aantal dagen dat de scholen nog open kunnen zijn en de prijs van 13 euro per 10 leerlingen van 1 liter ontsmettingsmiddel per dag.

4° voor de kostprijs van extra infrastructuur wordt uitgegaan van een extra kost van 750 euro per 500 personen.

Art. 4.

Het te verdelen bedrag per school wordt vastgesteld op basis van het aantal financierbare leerlingen per school op basis van de teldag van 1 februari 2020.

Concreet gaat het over volgende bedragen :

Bedrag per leerling
Gewoon basisonderwijs22,21 euro
Buitengewoon basisonderwijs32,34 euro
Gewoon secundair16,34 euro
Buitengewoon secundair24,69 euro

Art. 5.

Voor de strategische reserve wordt een bedrag aan AGODI toegekend van 873.000 euro. Dit budget wordt gebruikt als vergoeding voor het facilitair bedrijf voor de scholen die gebruik maken van de mondmaskers en handgel die via het facilitair bedrijf gratis ter beschikking wordt gesteld van de scholen.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.