Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie magazijnmedewerker

 • goedkeuringsdatum
  20/04/2012
 • publicatiedatum
  B.S. 22/05/2012 (pagina 29428)
 • bron

  Numac : 2012035515
 • datum laatste wijziging
  25/06/2020

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 23 maart 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 april 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART. 1.

De beroepskwalificatie van magazijnmedewerker, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

ART. 2.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs en de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage 1