Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie monteerder

 • goedkeuringsdatum
  21/04/2017
 • publicatiedatum
  B.S. 19/07/2017 (pagina 73746)
 • bron

  Numac : 2017012855
 • datum laatste wijziging
  09/07/2020

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 20 maart 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 maart 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De beroepskwalificatie van monteerder, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, waarvan de beschrijving is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt erkend.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van monteerder (0267) als vermeld in artikel 1.
1. GLOBAAL
a. Titel
Monteerder
b. Definitie
De monteerder monteert onderdelen, componenten en verbindingsstukken met de nodige correcties op basis van constructie- en samenstellingstekeningen teneinde een constructie, halffabricaat of eindproduct af te leveren in overeenstemming met de gestelde specificaties.
c. Niveau
3
d. Jaartal
2017
2. COMPETENTIES
2.1 Opsomming competenties
BASISACTIVITEITEN
-Werkt in teamverband (co 02312)
- Wisselt informatie en aanwijzingen uit met collega's
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Vult werkdocumenten in
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Draagt de werkzaamheden over aan het volgende team en geeft aandachtspunten mee
- Organiseert de taken in functie van de dagplanning (co 02313)
- Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
- Beschermt de ondergrond waarop gewerkt wordt bij risico op beschadigingen
- Bakent indien nodig de werfzone en omgeving af
- Leest en begrijpt het technisch dossier (constructietekening, samenstellingstekening, instructies...)
- Verifieert de werkvolgorde en stuurt bij na overleg met de leidinggevende
- Haalt indien nodig werkvergunningen op
- Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 02314)
- Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Sorteert afval en beschermt het milieu
- Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen
- Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften (aanslaan en uitwijzen van kritische lasten)
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) volgens de specifieke voorschriften
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften of instructies of werkvergunning
- Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongelukken met en opslag van gevaarlijke producten of werken met open vlam
- Slaat gereedschappen en materiaal veilig en correct op
- Gebruikt gereedschappen (co 02315)
- Controleert de staat van gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Gebruikt ondersteuningsmateriaal en beschikbare montagekalibers
- Reinigt de gereedschappen
- Controleert gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid na gebruik
- Controleert en stelt opspangereedschappen in
- Controleert of het keuringsplichtige gereedschap gekeurd is
- Bereidt de montage voor (co 02323)
- Leest de samenstellings-en constructietekening
- Selecteert en koppelt onderdelen in functie van de gegeven passing (pen/gat)
- Werkt de onderdelen bij op basis van de meetresultaten (puinen, honen, ruimen, vijlen, schuren,...)
- Controleert de aangegeven onderdelen op correctheid
- Onderneemt de nodige acties bij niet conformiteiten
- Positioneert de onderdelen (co 02316)
- Controleert of de aanwezige onderdelen overeenkomen met de onderdelen op tekeningen, werkinstructies en de opvolgdocumenten
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (rolmeter, schuifmaat, waterpas, micrometer,...)
- Reinigt de onderdelen
- Positioneert de onderdelen tegenover elkaar met het juiste gereedschap
- Gebruikt de opgegeven soort verbindingselementen en dichtingen
- Stelt de positie bij (co 02324)
- Meet tussentijds de constructie
- Werkt bij op basis van de verkregen meetresultaten
- Corrigeert eventueel de positie
- Monteert de onderdelen (co 02317)
- Monteert volgens een aangegeven werkvolgorde, technische specificaties en instructies
- Verbindt onderdelen door middel van mechanische verbindingen en lijmverbindingen
- Borgt de verbinding volgens voorschriften
- Controleert de montage (vlakken waterpas, onderdelen degelijk vastgezet en geborgd, visuele gebreken, ...) met de beschikbare meetinstrumenten
- Stelt de positie bij indien nodig
- Demonteert onderdelen (co 02319)
- Gebruikt montagegereedschap (manuele, elektrische of pneumatische sleutel, hamer, koevoet, ...)
- Gebruikt hijsmaterieel en hulpmiddelen voor het verplaatsen van lasten
- Meet de te vervangen elementen op
- Plaatst een tijdelijke ondersteuning waar nodig
- Demonteert elementen in de juiste volgorde met de juiste methode (knippen, slijpen, snijbranden, verwarmen,...)
- Voert de nodige nabewerkingen uit (slijpen, ontbramen,...)
- Maakt de vrijgemaakte aansluitpunten schoon met het oog op heropbouw
- Maakt de constructie klaar voor transport (co 02320)
- Beschermt de constructie volgens de voorschriften
- Brengt de nodige hijselementen aan
- Registreert gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging (co 02318)
- Registreert alle meetresultaten
- Registreert alle vervangen onderdelen
- Ondertekent de werkorder en -vergunningen en levert ze binnen
- Sluit de opdracht af
SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
Bij werken op werf of buiteninstallaties
- Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels (co 02321)
- Controleert of het juiste keuringslabel aanwezig is op stellingen, hoogtewerkers, ladders en valbeveiliging
- Werkt veilig op stellingen en gebruikt valbeveiliging
- Plaatst en gebruikt hoogtewerkers
- Plaatst en gebruikt ladders
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) aangepast aan de werkomstandigheden
- Slaat lasten aan en verplaatst ze (co 02322)
- Selecteert het juiste hijshulpmiddel in functie van de last
- Schat het gewicht van de last in
- Slaat de lasten aan in functie van het zwaartepunt en de tophoek
- Geeft de correcte aanduidingen of seinen aan de kraanman
- Brengt de last op de plaats van montage met het geschikte transportmateriaal
2.2 Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen
2.2.1 Kennis
- Basiskennis van driehoeksmeetkunde
- Basiskennis van vorm- en plaatstoleranties
- Kennis van opslag- en stapeltechnieken
- Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
- Kennis van opbouw en werking van het product
- Kennis van metaalbewerking
- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM's, PBM's, pictogrammen en etiketten
- Kennis van de labels van het hijsmateriaal dat gekeurd moet worden
- Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
- Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen
- Kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
- Kennis van aanslaan en uitwijzen van kritische lasten
- Kennis van werken op hoogte
- Kennis van vakterminologie
- Kennis van het technisch dossier
- Kennis van het lezen van een samenstellingstekening
- Kennis van het lezen van constructietekeningen
- Kennis van maattoleranties
- Kennis van meetinstrumenten en meetmethodes
- Kennis van mechanische verbindingen
- Kennis van lijmverbindingen
- Kennis van reinigingstechnieken
- Kennis van positioneringstechnieken
- Kennis van borgingsmiddelen- en technieken
2.2.2 Vaardigheden
Cognitieve vaardigheden
- Het kunnen uitwisselen van informatie en aanwijzingen met collega's en leidinggevenden
- Het kunnen efficiënt samenwerken met collega's
- Het kunnen opvolgen van aanwijzingen van de verantwoordelijke
- Het kunnen invullen van werkdocumenten
- Het kunnen rapporteren aan leidinggevenden
- Het kunnen overdragen van de werkzaamheden aan het volgende team en meegeven van aandachtspunten
- Het kunnen treffen van voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
- Het kunnen beschermen van de ondergrond waarop gewerkt wordt bij risico op beschadigingen
- Het kunnen lezen en begrijpen van het technisch dossier (constructietekening, samenstellingstekening, instructies...)
- Het kunnen verifiëren van de werkvolgorde en het kunnen bijsturen na overleg met de leidinggevende
- Het kunnen zich houden aan regels over veiligheid, gezondheid en milieu
- Het kunnen zuinig omgaan met materialen, gereedschappen en tijd en het vermijden van verspilling
- Het kunnen zich houden aan de regels over de traceerbaarheid van producten
- Het kunnen sorteren van afval en beschermen van het milieu
- Het kunnen gebruiken en controleren van de aanwezigheid van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) volgens de specifieke voorschriften
- Het kunnen gebruiken van hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften (aanslaan en uitwijzen van kritische lasten)
- Het kunnen inrichten van de eigen werkplek in volgens voorschriften of instructies of werkvergunning
- Het kunnen het veilig en correct opslaan van materiaal en gereedschap
- Het kunnen controleren van de staat van gereedschappen voor en na gebruik
- Het kunnen controleren en instellen van opspangereedschappen
- Het kunnen controleren of keuringsplichtig gereedschap gekeurd is
- Het kunnen selecteren en koppelen van onderdelen in functie van de gegeven passing (pen/gat)
- Het kunnen controleren van de aangegeven onderdelen op correctheid
- Het kunnen controleren of de aanwezige onderdelen overeenkomen met tekeningen, werkinstructies en opvolgdocumenten
- Het kunnen gebruiken van meet-en controle-instrumenten
- Het kunnen positioneren van onderdelen tegenover elkaar met het juiste gereedschap
- Het kunnen bijwerken op basis van de verkregen meetresultaten
- Het kunnen eventueel corrigeren van de positie
- Het kunnen gebruiken van de opgegeven soort verbindingselementen en dichtingen
- Het kunnen monteren volgens een aangegeven werkvolgorde, technische specificaties en instructies
- Het kunnen borgen van verbindingen volgens voorschriften
- Het kunnen controleren van de montage met de beschikbare meetinstrumenten
- Het kunnen registreren van vervangen onderdelen
- Het kunnen ondertekenen en binnenleveren van werkorders en werkvergunningen
- Het kunnen afsluiten van de opdracht
- Het kunnen controleren of het juiste keuringslabel aanwezig is op stellingen, hoogtewerkers, ladders en valbeveiliging
- Het kunnen veilig werken op stellingen en steigers
- Het kunnen selecteren van het juiste hijshulpmiddel in functie van een last
- Het kunnen inschatten van het gewicht van een last
- Het kunnen aanslaan van lasten in functie van het zwaartepunt en de tophoek
- Het kunnen geven van correcte aanduidingen of seinen aan de kraanman
Probleemoplossende vaardigheden
- Het kunnen nemen van gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongevallen
- Het kunnen ondernemen van de nodige acties bij niet-conformiteiten
- Het kunnen beschermen van en constructie volgens de voorschriften met het oog op transport
- Het kunnen tussentijds meten van een constructie
- Het kunnen bijwerken van een constructie
Motorische vaardigheden
- Het kunnen afbakenen van de werfzone en omgeving
- Het kunnen ophalen van werkvergunningen
- Het kunnen ergonomisch werken met gebruik van hefwerktuigen
- Het kunnen het veilig en efficiënt gebruiken van gereedschappen
- Het kunnen gebruiken van ondersteuningsmateriaal en beschikbare montagekalibers
- Het kunnen reinigen van gereedschappen
- Het kunnen controleren van gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid na gebruik
- Het kunnen reinigen van onderdelen
- Het kunnen verbinden van onderdelen door middel van mechanische verbindingen en lijmverbindingen
- Het kunnen gebruiken van hijsmateriaal en hulpmiddelen voor het aanslaan van lasten
- Het kunnen gebruiken van hijsmaterieel en hulpmiddelen voor het verplaatsen van lasten
- Het kunnen opmeten van te vervangen elementen
- Het kunnen bijwerken van de onderdelen op basis van de meetresultaten (puinen, honen, ruimen, vijlen, schuren,...)
- Het kunnen plaatsen van een tijdelijke ondersteuning waar nodig
- Het kunnen demonteren van elementen in de juiste volgorde en met de juiste methode (knippen, slijpen, snijbranden, verwarmen, ...)
- Het kunnen uitvoeren van nabewerkingen (slijpen, ontbramen, ...)
- Het kunnen schoonmaken van vrijgemaakte aansluitpunten met het oog op heropbouw
- Het kunnen gebruiken van valbeveiliging
- Het kunnen plaatsen en gebruiken van hoogtewerkers, ladders en steigers
- Het kunnen brengen van de last op de plaats van montage met het juiste transportmiddel
2.2.3 Context
Omgevingscontext
- Het beroep van monteerder is ruim verspreid in de technologische industrie.
- De monteerder voert montagewerk uit in een industrieel bedrijf, op buiteninstallaties of op werven. Hij moet regelmatig werken op hoogte en zware lasten kunnen aanslaan.
- De complexiteit van de werkzaamheden wordt bepaald door de nodige materialenkennis, kennis van gereedschappen, het soort van product; montage-en demontagetechnieken en de eisen waaraan het product moet voldoen.
- Het beroep wordt meestal in team uitgeoefend, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning en omgeving.
- De werkopdracht en het eindresultaat zijn minder strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
- De sector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en milieu.
- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
- Typische risico's zijn vallende lasten, onvoldoende stabiliteit van de constructie tijdens de fabricage en elektrocutie.
Handelingscontext
- De monteerder heeft oog voor de kwaliteit van zijn werk door met zorg, precisie en toewijding te werken.
- Hij is in staat om op een contactvaardige, duidelijke en constructieve manier informatie uit te wisselen met collega's, derden en opdrachtgevers
- Hij heeft aandacht voor ergonomie omdat hij regelmatig lasten moet dragen.
- Hij heeft aandacht voor gevaarlijke situaties, respecteert veiligheidssignalisatie, PBM's en CBM's.
- Hij gaat omzichtig om met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, en milieuvoorschriften.
2.2.4 Autonomie
Is zelfstandig in
- het organiseren van de eigen werkvolgorde
- het positioneren van onderdelen
- het monteren van de onderdelen
- het demonteren van onderdelen
- het bijwerken van onderdelen
- het klaarmaken van een constructie voor transport
- het registreren van gegevens voor productie-en kwaliteitsopvolging
- het werken op hoogte volgens de veiligheidsregels
- het aanslaan en verplaatsen van lasten
Is gebonden aan
- het technisch dossier
- de samenstellingstekening en de constructietekening
- alle veiligheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in het stellen van handelingen in het kader van zijn eigen werk
- de werkvergunning
- afspraken met collega's en leidinggevenden
Doet beroep op
- een bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt binnen en buiten het eigen vakgebied en bij het opmerken van een gevaarlijke situatie
2.2.5 Verantwoordelijkheid
- Het werken in teamverband
- Het organiseren van de taken in functie van een dagplanning
- Het werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
- Het gebruiken van gereedschap
- Het voorbereiden van de montage
- Het positioneren van onderdelen
- Het monteren van de onderdelen
- Het bijwerken van onderdelen
- Het demonteren van onderdelen
- Het klaarmaken van een constructie voor transport
- Het registreren van gegevens voor productie-en kwaliteitsopvolging
- Het werken op hoogte volgens de veiligheidsregels
- Het aanslaan en verplaatsen van lasten
2.3 Attesten
Geen attesten vereist.