Ministerieel besluit tot goedkeuring van een afwijking op de schoolvakantieregeling voor de opleiding kapper-stylist duaal

  • goedkeuringsdatum
    14/07/2020
  • publicatiedatum
    B.S.05/08/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    05/08/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, artikel 19, eerste lid, 1°, ingevoegd bij het decreet van 5 april 2019;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, artikel 12/1, eerste lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 26 juni 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Het sectoraal partnerschap kappers heeft beslist om een structurele afwijking vast te leggen voor de opleiding kapper-stylist duaal. De afwijking houdt in dat de leerlingen van die opleiding in de periode die start bij het begin van de kerstvakantie tot en met 31 december, 25 december uitgezonderd, gedurende minstens twee en maximaal zes dagen worden opgeleid in de onderneming. Daarbij worden de rusttijden nageleefd conform de arbeidswetgeving en de CAO (verplichting van 48 uur opeenvolgende rust zowel voor minderjarige als voor meerderjarige leerlingen).

- In de kerstperiode is er een unieke leeropportuniteit voor leerlingen omdat ze dan heel wat technieken kunnen aanleren voor gelegenheidskapsels (zoals specifieke opsteekkapsels en vlechten) die in andere periodes niet of minder worden gevraagd. De werkorganisatie wijzigt ook door de grote drukte in het kapsalon tijdens die periode. De leerlingen leren dan om te werken onder tijdsdruk en om om te gaan met een efficiënte planning, en ze krijgen een realistisch beeld van het beroep.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW EN DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND BESLUITEN:

Artikel 1.

Conform artikel 19, eerste lid, 1°, van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wordt de structurele afwijking op de schoolvakantieregeling goedgekeurd voor de opleiding kapper-stylist duaal:

In de periode die start bij het begin van de kerstvakantie en eindigt op 31 december, met uitzondering van 25 december, worden leerlingen minstens twee en maximaal zes dagen opgeleid in de onderneming. Daarbij worden de rusttijden nageleefd conform de arbeidswet van 16 maart 1971 en de CAO van 25 november 1974, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de wekelijkse arbeidsduur.

Als het door omstandigheden niet mogelijk is om de leerling op te leiden in de periode, vermeld in het eerste lid, zorgt de onderneming ervoor dat de leerling in een andere periode van het schooljaar de leerdoelen over droogtechnieken, brushtechnieken, opkamtechnieken, opsteek- en vlechttechnieken, afwerkingstechnieken in functie van gelegenheidskapsels, en over werken onder tijdsdruk aanleert.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.