Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de opleidingsprofielen voor het gemoderniseerd buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3, wat de opleidingsfase betreft

  • goedkeuringsdatum
    15 MEI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.30/07/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    30/07/2020

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 336, § 4, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014 en gewijzigd bij het decreet van 20 april 2018.

Vormvereisten De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft een gunstig advies gegeven op 19 maart 2020.

- De Raad van State heeft advies gegeven op 24 april 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: vanaf 1 september 2020 start de modernisering in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 in de observatiefase. Vanaf 1 september 2021 gaat de modernisering van start in de opleidingsfase. Met dit besluit wordt de inhoud van de opleidingen in de opleidingsfase vastgelegd. Scholen moeten die inhoud kennen om de concordanties van het huidige naar het toekomstige aanbod kwaliteitsvol te kunnen doen. De scholen moeten die concordanties tegen 30 november 2020 melden bij de bevoegde dienst van de Vlaamse overheid (AGODI).

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De opleidingsprofielen van de opleidingsfase van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking voor het eerste leerjaar van de opleidingsfase op 1 september 2021.

Dit besluit treedt in werking voor het tweede leerjaar van de opleidingsfase op 1 september 2022.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Opleidingsprofielen van de opleidingsfase van de opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs als vermeld in artikel 1