Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB's en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID19 voor de periode september - december 2020

  • goedkeuringsdatum
    4 SEPTEMBER 2020
  • publicatiedatum
    B.S.18/09/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    23/11/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 30/10/2020 (B.S. 23/11/2020) detail
Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 september 2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB ’s en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 voor de periode september – december 2020
;

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 76.

- Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs van 17 december 2010, artikel 37.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld:

- de inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 15 juli 2020.

- de Vlaamse minister bevoegd voor de Financiën en begroting heeft zijn akkoord gegeven op 3 september 2020.

- omwille van de hoogdringendheid wordt er geen advies aan de Raad van State gevraagd. Het spoedeisend karakter wordt gemotiveerd omdat de middelen zo snel als mogelijk in het begin van het schooljaar 2020-2021 moeten worden toegekend opdat de scholen, CLB's en internaten zich kunnen organiseren op de van toepassing zijnde scenario's i.f.v. de pandemieniveaus.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief/de volgende motieven:

- In het kader van de uitbraak van COVID-19 hebben de scholen, CLB's en internaten in de Vlaamse Gemeenschap heel wat extra kosten om bij de start van het schooljaar 2020 - 2021 te zorgen voor een veilige schoolomgeving zodat de leerlingen les krijgen en de leerkrachten les kunnen geven in een veilige omgeving.

Voor de heropstart van scholen wordt in bijkomende financiering voorzien voor de inzet van poetspersoneel, voor extra opdrachten en kosten voor de CLB's, voor extra middelen voor de busbegeleiding, voor extra middelen voor de opvang van de internaten,..

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 76. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs van 17 december 2010, artikel 37.

- Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 27/4/2018;

Initiatiefnemer(s)

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

Voor de eerste vier maanden het schooljaar 2020 - 2021 worden extra middelen toegekend aan het onderwijs om tegemoet te komen aan de extra kosten voor de scholen, CLB's, internaten en het busvervoer ten gevolge van de corona-pandemie. Het totale extra budget dat maximaal wordt toegekend bedraagt 22.014.000 euro.

Art. 2.

Het bedrag van 22.014.000 euro is als volgt verdeeld:

- een bedrag van 16.650.000 euro voor de schoolbesturen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de extra kosten van de poetshulpen en schoonmaakpersoneel en veiligheidsmaatregelen.

- een bedrag van 109.000 euro voor de besturen van de CLB's voor de extra kosten voor schoonmaakpersoneel;

- bijkomend budget voor de CLB's in het kader van het geïntensifieerde contactonderzoek COVID19 en andere opdrachten t.b.v. 1.304.000 euro.;

- extra busbegeleiding voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs voor een bedrag van maximaal 1.868.000 euro;

- [1B.Vl.R. van 30/10/2020
B.S. 23/11/2020
een extra bedrag t.b.v. maximaal 2.083.000 euro voor:

1° internaten vermeld in de artikelen III.21 en III.35, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, voor wat betreft hun openstelling op schooldagen;

2° internaten buitengewoon onderwijs vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 1, onderafdeling 2, van dezelfde codificatie.

3° internaten met permanente openstelling vermeld in hoofdstuk 6, van dezelfde codificatie.

1B.Vl.R. van 30/10/2020
B.S. 23/11/2020
]

Art. 3.

§ 1. Het bedrag voor poetshulp en veiligheidsmateriaal wordt naar de scholen van het basis- en secundair verdeeld op basis van het aantal financierbare leerlingen per school op basis van de teldag van 1 februari 2020.

§ 2. Volgende bedragen per leerling worden toegekend:

Bedrag per leerling
Gewoon basisonderwijs13,80
Buitengewoon basisonderwijs13,80
Gewoon secundair13,80
Buitengewoon secundair13,80

§ 3. Het bedrag van 109.000 euro voor poetshulp in het CLB wordt verdeeld op basis van de reële omkadering van de CLB's.

§ 4. Voor de CLB's wordt voorzien in extra budget voor hun opdracht in contact-tracing, hiervoor wordt een extra budget toegekend van 1.304.000 euro. Het bedrag wordt verdeeld op basis van de reële omkadering van de CLB's.

§ 5. [1B.Vl.R. van 30/10/2020
B.S. 23/11/2020
Er wordt voorzien in een extra budget van maximaal 2.083.000 euro voor de organisatie van uitzonderlijke opvang in de instellingen, vermeld in artikel 2, vierde streepje.

Het bedrag per instelling wordt berekend door per halve schooldag het aantal aanwezige internen te vermenigvuldigen met 50 euro.

De meerkosten dienen te worden verantwoord naar AGODI toe.

1B.Vl.R. van 30/10/2020
B.S. 23/11/2020
]

§ 6. Voor de busbegeleiding wordt uitgegaan van meer ritten en langere ritduur pandemie-niveaus geel, oranje en rood, omdat de busritten in principe worden `gesplitst'. Dit betekent een extra personeelskost van 1.868.000 euro.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.