Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloren masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2021-2022

  • goedkeuringsdatum
    23 APRIL 2021
  • publicatiedatum
    B.S.07/06/2021
  • datum laatste wijziging
    07/06/2021

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.170, §2, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 5 april 2019 en 3 juli 2020.

Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 1 april 2021.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De lijst van de bachelor- en masteropleidingen die de hogescholen en universiteiten kunnen aanbieden, vermeld in artikel II.170, §2, tweede lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De lijst van de bachelor- en masteropleidingen die de andere ambtshalve geregistreerde instellingen en de geregistreerde instellingen kunnen aanbieden, vermeld in artikel II.170, §2, derde lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2020-2021, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2021-2022.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit

Bijlagen

Bijlage 1

Lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling kunnen worden aangeboden door de hogescholen en universiteiten in het hoger onderwijs in het academiejaar 2021-2022 als vermeld in artikel 1, eerste lid

Bijlage 2

Lijst van de bachelor- en masteropleidingen die de andere ambtshalve geregistreerde instellingen en de geregistreerde instellingen kunnen aanbieden als vermeld in artikel 1, tweede lid.