Diensten gepresteerd als stagiair (stage en inschakeling in het arbeidsproces) en in het bijzonder tijdelijk kader -aanrekening in de geldelijke anciënniteit

 • referentie
  O/57/EP/CN
 • publicatiedatum
  08/06/1984
 • datum laatste wijziging
  29/11/2010
 • wettelijke basis
  K.B. 15-4-1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs
 • Deze omzendbrief verduidelijkt de voorwaarden in de geldelijke anciënniteit van diensten geprseteerd als stagiair

Diensten gepresteerd in de rijks-P.M.S.-centra en in de gesubsidieerde P.M.S.-centra of diensten voor studies beroepsoriëntering als stagiair (stage en inschakeling in het arbeidsproces) (a) of in het bijzonder tijdelijk kader, kunnen worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden die vallen onder de bezoldigingsregeling van het K.B. 15-4-1958.

Zij worden aangerekend bij toepassing van art. 16, § 1 van dit K.B. De diensten worden berekend per kalendermaand. Die welke geen volledige maand bedragen, worden niet meegeteld. Een personeelslid dat wil genieten van deze regeling, zal op het ogenblik van zijn statutaire indiensttreding volgende stukken overleggen ... :

- een dienstattest afgeleverd door de werkgever of de promotor met vermelding van de werkelijk door de wedde of loon gedekte perioden en de duur en de aard van de prestaties;

- een afschrift van alle betaalstaten afgeleverd door het betalingsorganisme ... en dit zo de werkgever of de promotor niet zelf de wedde of het loon uitbetaalde.

____________________________

(a) K.B. nr. 230 dd. 21-12-1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces (B.S. 28-12-1983).