Inschrijven

Uitwisselingsmoment tussen opvangpartners en onderwijspartners

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Uitwisselingsmoment tussen opvangpartners en onderwijspartners

Doel

Op vrijdag 14 februari 2020 vindt het jaarlijkse uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs plaats. Tijdens dat netwerkevenement bestuderen we de (onderwijs)noden van leerlingen uit het opvangnetwerk vanuit verschillende perspectieven.

Scholen en opvangcentra functioneren elk binnen hun eigen logica. Opzet van dit uitwisselingsmoment is dat de onderwijssector de logica waarbinnen de opvanginitiatieven opereren, leert kennen en de opvangsector de logica waarbij het onderwijsveld functioneert. Met dit uitwisselingsmoment willen we bijdragen aan een beter begrip en samenwerking tussen de verschillende partners. Verschillende sprekers vertellen hoe zij de krachten bundelen en verschillen tussen de onderwijslogica en de opvanglogica proberen te overbruggen.

Inhoud

In een eerste plenair gedeelte overlopen we de actuele ontwikkelingen in het opvangnetwerk en de onderwijsuitdagingen die daaruit voortvloeien. Fedasil gaat dieper in op de actuele uitbouw van het opvangnetwerk. Wat komt er allemaal kijken bij de oprichting van een opvanginitiatief? Hoe verloopt de doorstroming en verspreiding van asielzoekers over de verschillende asielcentra en waarom gebeurt dat zo? Hoe verloopt de communicatie en welke actoren worden daarbij betrokken? Waarom zijn scholen en lokale partners vaak laat op de hoogte? Met welke zorgnoden moet men rekening houden?

Tijdens verschillende thematische sessies bieden we de deelnemers vervolgens een diepere kijk op uiteenlopende thema's. Een voorlopig overzicht van de verschillende sessies vindt u terug in het programma. De komende dagen zullen er nog enkele workshops toegevoegd worden. Op de dag zelf kiest u aan het onthaal de sessies die u wilt volgen. Hou er rekening mee dat de meeste sessies maar één keer worden aangeboden.

We ronden af met een plenair gedeelte waarbij prof. dr. Ilse Derluyn (Universiteit Gent) een toelichting geeft over het welbevinden van jonge nieuwkomers in Vlaanderen. Zij licht onder andere toe welke rol scholen, opvanginitiatieven en beleidspartners daarin kunnen opnemen.

Kleine aanpassingen en aanvullingen aan het programma zijn nog mogelijk.

Praktische info

Datum en uur

Vrijdag 14 februari 2020 vanaf 9 uur.

Locatie

Hendrik Conscience - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel

Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-conscience

Inschrijven

Inschrijven voor deze studiedag kan via het online inschrijvingsformulier. De deelname is gratis. 

Programma

9.00 – 9.20 uur

Onthaal

CAFETARIA

9.30 – 9.50 uur

Verwelkoming

Patrick Poelmans (AGODI)

 

AUDITORIUM

9.50 – 10.30 uur

Het opvangperspectief

Katia Verbiest (Rode Kruis-Vlaanderen)

Evert Jan Witteveen (Fedasil)

 

AUDITORIUM

10. 30 – 10.40 uur

Transfer naar de lokalen van de thematische sessies

 

10. 40 – 11.40 uur

Thematische sessies deel 1

Lokaalverdeling: zie overzicht thematische sessies

 

11. 40 – 12.40 uur

Lunchpauze en transfer naar de lokalen van de thematische sessies

 

CAFETARIA

12. 40 – 13.40 uur

Thematische sessies deel 2

Lokaalverdeling: zie overzicht thematische sessies

 

13. 40 – 13.50 uur

Transfer naar het auditorium

 

13. 50 – 14.40 uur

Welzijnsnoden van kinderen en jongeren in het opvangnetwerk

Ilse Derluyn (Universiteit Gent)

 

AUDITORIUM

14.40 – 15.00 uur

Slotwoord

Fanny François (Fedasil)

AUDITORIUM

Overzicht thematische sessies

Hieronder vindt u een overzicht van de sessies die we organiseren.

 

Deel 1 – van 10.40 uur  tot 11.40 uur

 

 • Screenen van de geletterdheid en gecijferdheid van leerplichtige anderstalige nieuwkomers

 

Het GO! en Fedasil werkten samen een instrument uit om een beter inzicht te krijgen in de competenties geletterdheid en gecijferdheid van leerplichtige anderstalige nieuwkomers (uit het opvangnetwerk). Die screeningstool wil voor een betere afstemming zorgen tussen de onderwijsnoden van de vluchtelingen enerzijds en het onderwijsaanbod anderzijds. Tijdens deze workshop komt u meer te weten over dat project, waarbij de moedertaal een cruciale rol speelt.  

 

Ann Sofie Viaene (GO!)

Lokaal 1A04 (Hildegard Van Bingen)

 

 • Vluchtelingen in de OKAN-klas. Uitdagingen in de klas en het belang van een goede samenwerking tussen school en opvanginitiatief

 

De OKAN-klassen van KSD Dienst tellen heel wat leerlingen uit het collectief opvanginitiatief van Scherpenheuvel. Het verschaffen van goede zorgen en uitstekend onderwijs voor die leerlingen is niet alleen een uitdaging voor de school, maar is ook een verhaal van samenwerking en goede communicatie. In deze workshop krijgt u een goed zicht op de OKAN-werking van KSD Dienst en op hoe de school en het opvanginitiatief hun onderlinge samenwerking en hun samenwerking met andere partners (bijvoorbeeld de vervolgschool) vormgeven.

 

Annelies Mombers-Schepers (Caritas Scherpenheuvel) en Catherine Soenens (KSD Diest)

Lokaal 1B03 (Al Kindi)

 

 

 • Onderwijs en vrije tijd binnen het Agentschap Integratie en inburgering

 

Het Agentschap Integratie en inburgering biedt onder andere een inburgeringstraject aan voor nieuwkomers en anderstaligen. Het traject ondersteunt de nieuwkomers om hun weg te vinden in de nieuwe samenleving. Niet alleen onderwijs, maar ook vrije tijd speelt daar een belangrijke rol. Hoe zit het met het vrijetijdsaanbod? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe kan mijn kind ondersteund worden? Hoe worden sportverenigingen en lokale partners ondersteund? Hoe komen OKAN-jongeren in aanraking met en hoe worden ze toegeleid naar vrije tijd?

Tijdens deze infosessie maakt u kennis met hoe het agentschap het thema vrije tijd opneemt in haar werking. 

 

Achmed El Mouden (Agentschap Integratie en Inburgering)

Lokaal 1B05 (Avicenna)

 

 

 • Sneller schakelen tussen OKAN en regulier onderwijs: enkele Gentse bevindingen en reflecties

 

Naar aanleiding van de resultaten van het OKANS-onderzoek, dat tussen 2014 en 2016 de concrete praktijken rond onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers in kaart bracht, startte Onderwijscentrum Gent in 2017 met een intensief cocreatie- en professionaliseringsproject. Vijftien Gentse scholen van het basisonderwijs en secundair onderwijs kregen zo de kans om hun expertise rond (OK)AN-onderwijs verder uit te breiden, met elkaar te delen en kritisch tegen het licht te houden. Binnen het project werden ook twee proeftuinen opgestart, die concreet aan de slag gingen met enkele aanbevelingen van het OKANS-onderzoek: een inclusievere aanpak van het onthaalonderwijs, gericht op een snellere en meer gefaseerde integratie in de reguliere klassen. In deze workshop komt u meer te weten over hoe de twee proeftuinen het precies aanpakten, welke lessen er geleerd werden en wat kritische succesfactoren zijn.

 

Steven Delarue (Onderwijscentrum Gent)

Lokaal 1C06 (Friedrich Nietzsche)

 

 • (Taal)krachtige praktijken voor vluchtelingen/nieuwkomers op school en daarbuiten

 

Net als veel Vlaamse scholen werd ook het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO, KU Leuven) de afgelopen jaren uitgedaagd om - vanuit de aanwezige expertise - op zoek te gaan naar krachtige manieren om de taalontwikkeling Nederlands van vluchtelingen en nieuwkomers te stimuleren. Dat heeft geresulteerd in heel wat inspirerende samenwerkingen en boeiende projecten. In deze workshop denken we samen met de deelnemers na over casussen waarmee Leuvense basis- en OKAN-scholen aan de slag moesten. Nadien staan we uitgebreid stil bij de aanpak die de scholen in samenwerking met het CTO en PraxisP (het praktijkcentrum van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven) uitwerkte, zodat u als deelnemer ook met nieuwe ideeën en inspiratie vertrekt. De specifieke invalshoek van deze sessie is hoe men het taalleren van vluchtelingen zo krachtig mogelijk kan ondersteunen. Daarbij leggen we – in de mate van het mogelijke - linken met traumaverwerking. 

 

Pandora Versteden (KU Leuven - Centrum voor Taal en Onderwijs)               

Lokaal 1C11 (Jan Amos Komenský – Comenius)

 

 

 • "Sterk, sterker, sterkst" - Kwetsbare, laaggeletterde OKAN-jongeren succesvol toeleiden naar een vervolgopleiding of tewerkstelling.

 

Hoe zorg je ervoor dat zelfs de meest kwetsbare OKAN-jongeren intensief en kwaliteitsvol worden voorbereid op succesvolle doorstroming naar een geschikt vervolgtraject?

De opleidingsmogelijkheden voor de groeiende groep laaggeletterde, traaglerende nieuwkomers zijn schaars, de overstap naar die vervolgtrajecten niet altijd evident. In Stedelijk Lyceum Offerande (Antwerpen) werd daarom een krachtig werkervaringsproject ontwikkeld dat deze jongeren in hun 2e OKAN-jaar maximaal begeleidt bij een warme overstap naar het reguliere onderwijs- en opleidingsaanbod.

 

In samenwerking met een uitgebreid partnernetwerk wordt voor elke jongere een persoonlijk en gefaseerd traject uitgestippeld.

We leggen daarbij de focus op talentontdekking en -ontwikkeling, arbeidsattitudes en -competenties, maar ook op psychosociale ondersteuning en het versterken van zelfbeeld en weerbaarheid.

Parallel zetten we ook in op het versterken van onze opleidings- en onderwijspartners in het werken met deze doelgroep.

 

Tijdens deze thematische sessie lichten we in detail toe hoe het project is opgebouwd en hoe je een dergelijk project als OKAN-school kan uitrollen.

 

              Liezelot Simoens en Joris Verlinden (Stedelijk Lyceum Offerande Antwerpen)

               Lokaal 1C15 (Marie en Pierre Curie)

 

 

Deel 2 – van 12.40 uur tot 13.40 uur

 

 

 • Screenen van de geletterdheid en gecijferdheid van leerplichtige anderstalige nieuwkomers

 

Het GO! en Fedasil werkten samen een instrument uit om een beter inzicht te krijgen in de competenties geletterdheid en gecijferdheid van leerplichtige anderstalige nieuwkomers (uit het opvangnetwerk). Die screeningstool wil voor een betere afstemming zorgen tussen de onderwijsnoden van de vluchtelingen enerzijds en het onderwijsaanbod anderzijds. Tijdens deze workshop komt u meer te weten over dat project, waarbij de moedertaal een cruciale rol speelt.  

 

Ann Sofie Viaene (GO!)

Lokaal 1A04 (Hildegard Van Bingen)

 

 • Vluchtelingenkinderen en -jongeren op school: de school als primaire zorgcontext?

 

Lucia De Haene is als hoofddocente verbonden aan de Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven. Als gezinstherapeute coördineert ze de dienst voor transculturele trauma-zorg aan vluchtelingen aan het facultaire praktijkcentrum PraxisP. Tijdens deze thematische sessie staat Lucia De Haene stil bij de meerwaarde van collaboratieve zorgnetwerken op school voor kwetsbare vluchtelingenkinderen en hun gezinnen, waarbij transculturele assessment en zorg wordt verbonden aan een inzet op het herstel en het versterken van het sociaal weefsel.

 

Lucia De Haene (KU Leuven – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Lokaal 1B03 (Al Kindi)

 

 • Onderwijs en vrije tijd binnen het Agentschap Integratie en inburgering

 

Het Agentschap Integratie en inburgering biedt onder andere een inburgeringstraject aan voor nieuwkomers en anderstaligen. Het traject ondersteunt de nieuwkomers om hun weg te vinden in de nieuwe samenleving. Niet alleen onderwijs, maar ook vrije tijd speelt daar een belangrijke rol. Hoe zit het met het vrijetijdsaanbod? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe kan mijn kind ondersteund worden? Hoe worden sportverenigingen en lokale partners ondersteund? Hoe komen OKAN-jongeren in aanraking met en hoe worden ze toegeleid naar vrije tijd?

Tijdens deze infosessie maakt u kennis met hoe het agentschap het thema vrije tijd opneemt in haar werking. 

 

Achmed El Mouden (Agentschap Integratie en Inburgering)

Lokaal 1B05 (Avicenna)

 

 

 • Sneller schakelen tussen OKAN en regulier onderwijs: enkele Gentse bevindingen en reflecties

 

Naar aanleiding van de resultaten van het OKANS-onderzoek, dat tussen 2014 en 2016 de concrete praktijken rond onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers in kaart bracht, startte Onderwijscentrum Gent in 2017 met een intensief cocreatie- en professionaliseringsproject. Vijftien Gentse scholen van het basisonderwijs en secundair onderwijs kregen zo de kans om hun expertise rond (OK)AN-onderwijs verder uit te breiden, met elkaar te delen en kritisch tegen het licht te houden. Binnen het project werden ook twee proeftuinen opgestart, die concreet aan de slag gingen met enkele aanbevelingen van het OKANS-onderzoek: een inclusievere aanpak van het onthaalonderwijs, gericht op een snellere en meer gefaseerde integratie in de reguliere klassen. In deze workshop komt u meer te weten over hoe de twee proeftuinen het precies aanpakten, welke lessen er geleerd werden en wat kritische succesfactoren zijn.

 

Steven Delarue (Onderwijscentrum Gent)

Lokaal 1C06 (Friedrich Nietzsche)

 

 

 • (Taal)krachtige praktijken voor vluchtelingen/nieuwkomers op school en daarbuiten

 

Net als veel Vlaamse scholen werd ook het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO, KU Leuven) de afgelopen jaren uitgedaagd om - vanuit de aanwezige expertise - op zoek te gaan naar krachtige manieren om de taalontwikkeling Nederlands van vluchtelingen en nieuwkomers te stimuleren. Dat heeft geresulteerd in heel wat inspirerende samenwerkingen en boeiende projecten. In deze workshop denken we samen met de deelnemers na over casussen waarmee Leuvense basis- en OKAN-scholen aan de slag moesten. Nadien staan we uitgebreid stil bij de aanpak die de scholen in samenwerking met het CTO en PraxisP (het praktijkcentrum van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven) uitwerkte, zodat u als deelnemer ook met nieuwe ideeën en inspiratie vertrekt. De specifieke invalshoek van deze sessie is hoe men het taalleren van vluchtelingen zo krachtig mogelijk kan ondersteunen. Daarbij leggen we – in de mate van het mogelijke - linken met traumaverwerking. 

 

Pandora Versteden (KU Leuven - Centrum voor Taal en Onderwijs)               

Lokaal 1C11 (Jan Amos Komenský – Comenius)

 

              

 • Samenleven in België, normen en waarden, grensoverschrijdend gedrag …  Aan de slag in opvangcentra met R-Sense, een project van Rode Kruis Vlaanderen en Sensoa

 

In de opvangcentra leven verschillende mensen en groepen samen, de meeste van hen zijn nieuw in de samenleving. Zowel voor de bewoners als voor het personeel van de opvangcentra creëert dat uitdagingen. R-Sense is een project van Rode Kruis Vlaanderen en Sensoa dat zowel bewoners als medewerkers daarin probeert te ondersteunen. Voor de bewoners van de opvangcentra ontwikkelden we een interactief traject rond samenleven, relaties, liefde, seksualiteit en grenzen. Een aangepast traject met aangepaste methodieken voor de minderjarige bewoners vanaf 15 jaar hebben we eveneens uitgewerkt. Daarnaast leren we het personeel van de opvangcentra hoe ze die thema’s kunnen opnemen in hun begeleiding.

 

In deze workshop lichten we aan de hand van herkenbare situaties die zich stellen in opvangcentra verschillende methodieken toe die we gebruiken in het traject met bewoners en medewerkers. We staan ook stil bij preventie van grensoverschrijdend gedrag door in te zetten op een aanpak integriteit in de opvangcentra.

 

Tim Buyck (Rode Kruis Vlaanderen, dienst Opvang Asielzoekers)

Lokaal 1C15 (Marie en Pierre Curie)

 

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be     

Contact

Michaël Van der Eycken

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

AFDELING BASISONDERWIJS, DKO en CLB  –  SCHOLEN EN LEERLINGEN

Koning Albert II-laan 15  –  bureau 4A

1210 Brussel

T 02 553 93 82

michael.vandereycken@ond.vlaanderen.be

www.agodi.be