Onderwijsonderzoeken

Titel
Evaluatie van de maatregelen zieke kinderen
Korte omschrijving
Evaluatie van de maatregelen voor zieke kinderen
Status
Lopend
Startdatum
01/05/2021
Einddatum
15/11/2022
Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Elk kind recht heeft op onderwijs, maar wanneer leerlingen langdurig of chronisch ziek worden, kunnen zij niet participeren in het klassieke onderwijsaanbod. Om de leerachterstand te beperken en de terugkeer naar school voor te bereiden, voorziet de Vlaamse overheid vijf maatregelen voor onderwijs aan zieke leerlingen:

  • Maatregelen binnen het zorgbeleid van een school;
  • Type 5-onderwijs (ziekenhuisonderwijs);
  • Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH);
  • DMOB, of onderwijs in diensten met onderwijsbehoefte (K-diensten= kinderpsychiatrie);
  • Synchroon internetonderwijs.

Dit onderzoek evalueert deze maatregelen op coherentie, relevantie, efficiëntie en effectiviteit. Men vertrekt daarbij van een analyse van de doelgroep en diegene die de maatregelen opnemen. Vervolgens beschrijft men elk van de maatregelen en evalueert men deze. Men analyseert ook de samenhang tussen de verschillende maatregelen. Men eindigt het onderzoek met een reeks aanbevelingen gericht aan de verschillende betrokken actoren. 

Dit onderzoek maakt gebruik van een mixed method design. Men heeft de administratieve data geanalyseerd en op basis van een survey, interviews, focusgroepen en case studies het veld bevraagd. Het onderzoek vertrekt van een duidelijk evaluatiekader. 

 

ering. Eerst wordt elke maatregel afzonderlijk geëvalueerd, op basis van een uitgewerkte programmatheorie en een methodiek op maat. Een programmatheorie is een tool om als evaluator samen met stakeholders een maatregel helder te omschrijven en de evaluatie richting te geven. Hij geeft schematisch weer hoe verantwoordelijken voor een maatregel zichzelf organiseren en samenwerken met partnerorganisaties, binnen de ruimere context, om het doelpubliek te bereiken en het programma uit te voeren. Daarnaast legt de theorie uit hoe men verwacht dat de maatregel de beoogde resultaten en vooropgestelde impact zal voortbrengen. Doorheen de evaluatie wordt de programmatheorie getoetst aan empirische evidentie over de realisatie in de praktijk. Op deze manier wordt een antwoord geboden op de evaluatievragen.

De methoden voor dataverzameling die zullen worden ingezet, zijn: analyse van bestaande data, interviews, en focusgroepen, evt. aangevuld met (een) online survey(s). Dit telkens op maat van de maatregel en waar mogelijk in samenhang, om het werkveld zo weinig mogelijk te belasten. 

Na de evaluaties van de afzonderlijke maatregelen volgens hogervermeld evaluatieplan, maakt het onderzoeksteam een systeemevaluatie, die vooral focust op de coherentie van de maatregelen. Hiervoor voert het team aanvullende interviews en meer diepgaande data-analyse uit. Beiden samen geven een beeld van de ‘as is’ in Vlaanderen. Parallel doen we een literatuurstudie en een studie van buitenlandse goede praktijken, om inspiratie te verzamelen voor de beleidsaanbevelingen (beeld van een mogelijke ‘to be’).

In een laatste fase confronteert de onderzoeksploeg deze ‘as is’ en ‘to be’ in een workshop met de betrokken stakeholders, om concrete beleidsaanbevelingen te formuleren op maat van de Vlaamse context

Promotor
Desmedt Ella (Idea Consult)
Thema
Ad hoc